Projekt MS w sprawie usp

Tutaj możemy podzielić się informacjami z MS, tym co nas czeka, wszczętymi postępowaniami itp itd

Postprzez Dreed » czwartek, 19 listopada 2009, 19:32

need napisał(a):RCL miał kwestie "mniej konstytucyjne" wrzucic Radzie Legislacyjnej ale nie wiem czy to zrobiono


zrobiono - ich opinii jeszcze nie ma :wink:
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8420
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez Andrzej Sobótka » czwartek, 19 listopada 2009, 20:31

Dreed napisał(a):
need napisał(a):RCL miał kwestie "mniej konstytucyjne" wrzucic Radzie Legislacyjnej ale nie wiem czy to zrobiono


zrobiono - ich opinii jeszcze nie ma :wink:

Czy znana jest data wpływu do Rady Legislacyjnej i ich sygnatura akt?
Andrzej Sobótka
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 113
Dołączył(a): wtorek, 5 maja 2009, 21:33

Postprzez Dreed » czwartek, 19 listopada 2009, 20:39

Znana, tylko mam w pracy, a ponadto nie ma jeszcze wydanej opinii.
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8420
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez AQUA » czwartek, 19 listopada 2009, 20:50

a gdzie ten tekst ???
AQUA
VIP
VIP
 
Posty: 7450
Dołączył(a): środa, 6 lutego 2008, 16:46

Postprzez Dreed » czwartek, 19 listopada 2009, 20:59

AQUA napisał(a):a gdzie ten tekst ???


Bedzie jutro - nie dorobiłem się jeszcze skanera, a w pracy nie zdązyłem.
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8420
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez Andrzej Sobótka » czwartek, 19 listopada 2009, 21:07

Dreed napisał(a):Znana, tylko mam w pracy, a ponadto nie ma jeszcze wydanej opinii.

To bardzo proszę o podanie mi tej informacji choćby na PW w najbliższym możliwym czasie. :wink:
Andrzej Sobótka
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 113
Dołączył(a): wtorek, 5 maja 2009, 21:33

Postprzez wanam » czwartek, 19 listopada 2009, 21:10

Tak na marginesie RCL jedna z gorszych stron, nic na niej nie ma. Radę też monitoruję od czasu do czasu, tam przynajmniej opinie zamieszczają. A i dobór członków rady jest baaardzo interesujący. :wink:
Avatar użytkownika
wanam
VIP
VIP
 
Posty: 4556
Dołączył(a): środa, 23 kwietnia 2008, 22:19
Lokalizacja: Olsztyn

Postprzez Dreed » piątek, 20 listopada 2009, 14:17

Projekt autopoprawki... Całkowicie nieistotna z punktu widzenia sądów

Chociaż jest jeden aspekt, czyli nadal uparcie wdrażane oceny okresowe :cry:


Projekt z dnia 23 października 2009 r.


Autopoprawka
do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw w art. 2 pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w dodawanym art. 62e ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Praca prokuratorów powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu podlega okresowej ocenie.”;
2) w dodawanym art. 62f ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Podstawą okresowej oceny pracy prokuratora apelacyjnego, okręgowego, rejonowego i ich zastępców, wojskowego prokuratora okręgowego i garnizonowego, naczelnika wydziału, kierownika samodzielnego działu, kierownika ośrodka zamiejscowego, wizytatora, a także naczelnika oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i naczelnika oddziałowego biura lustracyjnego są:
a) pisemna opinia prokuratora bezpośrednio przełożonego,
b) ustalenia dokonane w toku wizytacji jednostki, w której pełni funkcję, przeprowadzanej nie rzadziej niż co 5 lat.
3. Podstawą okresowej oceny pracy prokuratora pełniącego czynności w Prokuraturze Generalnej i Naczelnej Prokuraturze Wojskowej jest pisemna opinia dyrektora departamentu lub biura Prokuratury Generalnej albo szefa komórki organizacyjnej Naczelnej Prokuratury Wojskowej, zaś w stosunku do dyrektora departamentu lub biura, jego zastępcy i naczelnika wydziału Prokuratury Generalnej oraz szefa komórki organizacyjnej Naczelnej Prokuratury Wojskowej – pisemna opinia zastępcy Prokuratora Generalnego.”;

3) w dodawanym art. 62h pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) prokurator bezpośrednio przełożony - w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w prokuraturach rejonowych, okręgowych i apelacyjnych oraz dyrektorów departamentu lub biur, ich zastępców i naczelników Prokuratury Generalnej, prokuratorów pełniących czynności w wojskowych prokuraturach okręgowych i garnizonowych oraz szefów komórek organizacyjnych Naczelnej Prokuratury Wojskowej, a także prokuratorów pełniących czynności w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
2) dyrektor departamentu lub biura Prokuratury Generalnej - w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tych departamentach lub biurach, a szef komórki organizacyjnej Naczelnej Prokuratury Wojskowej - w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tych komórkach,”.


Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8420
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez Dreed » piątek, 20 listopada 2009, 16:22

Obiecany skan opinii RCL

Uprzedzam, że OCR jest świeżutki i nie zdążyłem poprawić literówek !!!


RCL 10-219/09
Dot. DL-P-V-45OO-76/08
Pan Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości


W związku z nadesłanym, przy piśmie z dnia 12 października 2009 r., projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Rządowe Centrum Legislacji zgłasza do tego projektu następujące uwagi.
I. Uwagi ogólne.
I. Nowelizacja ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadza liczne zasadnicze zmiany przepisów o charakterze Systemowym - określa się model wpływu Ministra Sprawiedliwości i prezesów sądów na działalność administracyjną sądów (dział I rozdział 1 i 5), wprowadza nowe regulacje w zakresie organizacji sadów (dział l rozdział 2), organów sądów (dział I rozdział 3), samorządu sędziowskiego (dział I rozdział 4), w dziale II zmiar.y dot. statusu sędziego i powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim (rozdział 1 i 2), nowe regulacje w zakresie okresowej oceny pracy sędziów (rozdział 2a), odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów (rozdział 3) oraz w dziale IV zmiany dot. referendarzy sądowych (rozdział 2) i asystentów sędziów (rozdział 4). Uzasadnienie do projektu zaznacza, że proponowana nowelizacja ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi element działań podejmowanych w celu reformy wymiaru sprawiedliwości. Ilość i charakter systemowy wprowadzanych zmian, a także liczne dotychczasowe nowelizacje ustawy przemawiają za opracowaniem, w miejsce pizcdrniotowego projektu, nowego projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych. Wymaga tego również zasada poprawnej legislacji wynikająca z art. 2 Konstytucji RP.

2. W' arc, 1 w piet 1 lit. b projektu dot. an. 2 § 2a proponuje się nadać brzmienie: „2a Zadania z zakresu ochrony prawnej w niezbędnym zakresie mogą wykonywać sędziowie.'". Jednocześnie proponuje się wskazać, o jakie zadania chodzi, bądź sprecyzować pojęcie „niezbędnego zakresu**.
3. W art. 1 w pkt 3 projektu zaproponowano nową treść art. 8 ustawy w celu sijreeyzowania pojęcia ..działalności administracyjnej sądów", którą będą wykonywać odpowiednio: prezes sądu i dyrektor sądu. Jednak proponowany przepis art 8 ustawy rde rôKâtrzyga zasadniczych wątpliwości w zakresie różnicy między kompetencjami dyrektora sądu, który ma zapewnić „odpowiednie warunki funkcjonowania sądu i wykonywania przez niego zadań sprawowania wymiaru sprawiedliwości i zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzonych w drodze ustaw", a kompetencjami prezesa sądu zapewniającego „właściwy tok wewnętrznego uraędowanja sadu, związanego bezpośrednio z wykonywaniem przez sąd zadań sprawowania wymiaru sprawiedliwości • zadari z zakresu oclirony prawnej, powierzonych w drodze ustaw". Wydaje się, że pojęcie ..warunki funkcjonowania sądu" obejmuje swoim zakresem pojęcie „toku wewnętrznego urzędowania sądu". Jedyną przesłanką rozróżniajacs zakres tych pojęć jest bezpośredni związek „toku wewnętrznego urzędowania sądu z wykonywanymi przez niego zadaniami wymiaru sprawiedliwości i z zakresu ochrony prawnej". Proponuje si<j zatem doprecyzować zakres działalności administracyjnej sądu, o której mowa w proponowanym art 8 § L, wskazując na elementy odpowiednich Warunków funkcjonowania sądu tj. warunki teebniczno-organizacyjne, budżetowe i majątkowe niezbędne dla zapewnienia wykonywania przez sądy wymiaru sprawiedliwości i zadań z zakresu ochrony prawa.
Proponuje się jednocześnie wskazać przynajmniej niektóre z czynności składających się na działalność administracyjną sadów określoną w proponowanym art 8 pkt 2, w celu możliwie najbardziej wyraźnego wyznaczenia granicy kompetencji prezesa i dyrektora sądu. Można kwestie te uregulować w art. 22 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ni* wiadomo bowiem, co oznacza pojęcie ,,wewnętrznego urzędowania sądu bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez niege zadań, o któtyeh mowa w art 1 § 1 i 3", a ma to w następnej kolejności znaczenie dla określania zakresu nadzoru nad tymi organami.
9-NGU-2009 10«1» Fram:£26947456 n „ ,
rasę:13Zadania prezesa sądu w tym zakresie nie precyzuje również proponowany an 22 § 1 pkt 2 (art. 1 pkt 16" lit. a projektu), w miejsce dotychczasem-ego zadania „pełnieniu czyoności z zakresu administracji sądowej" -wprowadza zadanie „kierowania prze2 prezesa sadu jego działalnością administracyjną*, co powoduje, ze prezes sądu nadzoruje kierowaną przez siebie działalność. Wydaje się również, te, określenie zadania prezesa sądu w proponowanym an. 21 § 3 (arc 1 pkt 15 lit. d projektu) również niczego nie wyjaśnia (wydaje się przy tym, że zadanie to powinno być określone w art. 22 § I ustawy).
4. W art. 1 w pkt 4 projektu zaproponowano również nowelizację art 9 ustawy.
Nadzór nad działalnością administracyjną sądów prowadzoną przez dyrektora
sądu (proponowany an. 9 § 1) powierzono wyłącznie Ministrowi
Sprawiedliwości. Natomiast w zakresie działalności admirnslracyjnej sądów
polegającej na zapewnieniu „właściwego toku wewnętrznego urzędowania
sadu bezpośrednio związanego 2 wykonywaniem przez niego zadań, o których
mowa w art. 1 § 2 i 3", nadzór powierzono zarówno Ministrowi
Sprawiedliwości, jak i prezesom sądów (proponowany an. 9a i 9b), Bra.<
jednak w tych przepisach określenia:
1) kryteriów nadzoru (np. legalności, celowości, rzetelności, gospodarności),
2) form nadzoru
powoduje, te nadzór nad działalnością administracyjną sądów jest nieczytelny i rodzi wątpliwość w zakresie stworzenia właściwego mechanizmu relacH miedzy władzą wykonawczą, a władzą sądowniczą.
5. \V kontekście powyższej uwi|i należy srwierdztó, ze proponowane przepisy
zawane w an 1 pkt 37-40 projektu również nie dokonują precyzyjnego
rozdzielenia kompetencji nadzorczych Ministra Sprawiedliwości i prezesów
Ładów nad działalnością adrninistiacyjnąsądów:
1) an. 1 w pkt JG projektu wprowadza nowy tytuł dla rozdziału 5, 2 którego treści wynika, że przedmiotem regulacji tego rozdziału będzie nadzór nad działalnością administracyjną sądów, o którym mowa w proponowanym art. 8 pkt 2, wyli nadzór zewnętrzny sprawowany przez Ministra Sprawiedliwości, jednak dalsza treść przepisów tego rozdziału (art. 1 pkt 37- 40 projektu) nie odpowiada
19-N3U-500? 10:17 Fr c,n:2żb94745e Fa9«:3"13zakresowi przedmiotowemu proponowanej treści tytułu rozdziału. Należy zatem albo pozostawić dotychczasowy tytuł albo wyodrębnić nadzór zewnętrzny i nadzór wewnętrzny nad dziarałrością administracyjną sądów. 2) zgodnie z proponowanym art, 9 § 1 i an. 9a i 9b nadzór określony w tych przepisach sprawuje „właściwa służba nadzoru". Ponieważ są to jedyne w ustawię przepisy dot. służby nadzoru proponuje się w rozdziale 5 ustawy określić, kto wykonuje zadania tej służby (w rozdziale 5 ustawy przepisy wymieniają „osoby powołane do wewnętrznego nadzoru administracyjnego'*) Powstaje pyianie, czy sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości w trybie określonym w art 77 ustawy i wykonujący podstawowe zadania z zakresu tego nadzoru są służbą nadzoru w rozumieniu proponowanego art. 9a § 2 zdanie pierwsze, czy tez służbę tę stanowią ..osoby powołane do wewnętrznego nadzoru administracyjnego", o których mowa w proponowanym an. 3 7 § 1.
6. W an. 1 w pkt 16 projektu, dot. art 22 § 1 pkt 5, proponuje się doprecyzować, w jakim celu dokonuje się analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości.
7. Projekt ustawy nowelizuje również dział IV ustawy — Prawo o ustroju sądów powszeclutych rozdział 2 dot, referendarzy sądowych. W an. 1 w pkt 1 lit. a projektu dot. an. 2 § 2 ustawy powierza się zadania z zakresu ochrony prawnej referendarzom sądowym i starszym referendarzom sądowym. Proponuje się określić w ustawie zadania i zakres obowiijzków referendarzy. Jednocześnie, proponuje się określić zakres pojęciowy „ochrona prawna" w celu uchwycenia nie tylko granicy między zadaniami z zakresu ochrony prawnej wykonywanymi przez sędziów i referendarzy. Jest to również niezbędne w świetle art- 1 ust 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U- z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z póżn. ara.), który stanowi, ze prokuratura jest organem ochrony prawnej. Nasuwa się pytanie, o rolę referendarzy w sądach skoro w proponowanym art. 22a ust 1 (art. i pkt 17 projektu) stawia się W obok siebie sędziów i referendarzy - w zakresie przydziału sptaw, podziału czynności, przydzielania do wydziałów, zasad zastępstwa, oceny ich przydatności i specjalizacji w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw - stosując do
19-NOU-50&9 10: l'5 Fi-om:£26?4745ó Paae:6' 1;nich jednakowe Icryterium gwarancji sprawnego postępowania sądowego i równomiernego rozłożenia obowiązków. Ponadto, jeżeli referendarz ma wykonywać zadania z zakresu „ochrony prawnej" staje się niezrozumiała instytucja delegowania referendarza do pełnienie czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, wprowadzona w art. 1 pkt 72 Hu c projektu dot proponowanego art. 131a § 4. W tym kontekście zastrzeżenie budzi przyznanie referendarzowi dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 1 w pkt 72 lit. d projektu, dot. art J51a § 6 zdarJe czwarte.
8. W wyroku z dnia 15 stycznia 2009 r.. sygn. K.45/07 Trybunał Konstytucyjny Stwierdził niezgodność art. 80§ 2h ustawy w zakresie, w jakim ustanawia domniemanie, że uchwała zezwalająca na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności kaniej obejmuje również zezwolenie na zatrzymanie sędziego i zastosowanie tymczasowego aresztowania z art 42 ust. 2 i art, 181 Konstytucji. W celu pełnej realizacji wyroku konieczne wydaje się uchylenie bądź zmiana art 80 § 2h, który to przepis ustanawia domniemanie uznane przez Trybunał za niezgodne z Konstytucją
9. W powołanym wyżej wyroku z dnia 15 stycznia 2009 r Trybunał Konstytucyjny stwierdzi) również niezgodność z Konstytucją art. 2a, art. 4 ust. 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r- o Krajowej Radzie Sądownictwa. Mocą ogłoszenia sentencji wyroku nastąpiła derogacja art. 2a. W przypadku art 4 ust. 2 wykonanie wytycznej Trybunału Konstytucyjnego polegałoby na usunięciu w nim ostatniego zdania Natomiast art 12 ust. 4 winien otrzymać następujące brzmienie: »4. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oraz decyduje o formie głosowania na wniosek przewodniczącego lub członka".
II. Uwagi szczegółowe do projektu.
1. W art. 1 w pkt 1 lit a projektu doi. art 2 § 2 zdanie drugie uzupełnić należy przez wskazanie, że użycie, w dalszych przepisach ustawy, bez bliższego określenia pojęcia ..referendarze sądowi" należy również rozumieć „starszych referendarzy sądowych". Pozostawienie proponowanego brzmienia tego przepisu spowoduje konieczność używania w dalszych przepisach ustawy jednocześnie obu pojęć.
19-HOU-200'} 10:18 Fr cm; ££6347436 Pa9e:7'13
2. W art. 1 w pkt 1 lit. b projektu dot. art. 2 § 2a nadać br2mienie „2». Zadania z zakresu ochrony prawnej w niezbędnym zakresie mogą wykonywać sędziowie.". Jednocześnie proponuje się wskazać, o jakie zadania chodzi, bądź sprecyzować pojęcie .niezbędnego zakresu".
3. W art. I w pkr 2 projektu do;, art. 3 proponuje się zdanie drugie ująć w ustęp 2 i w punktach wymienić organy samorządu sędziowskiego.
4. W art 1 pkt 3 i 4 projektu, dot. art. 8 i 9, należy połączyć, ponieważ nadają one nowe brzmienie kolejnym przepisom ustawy o ustroju sądów powszechnych. Jednocześnie proponowany przepis art. 9a § 2 proponuje się przenieść do rozdziału 5 ustawy, ponieważ upoważnienie zawarte w tym przepisie dotyczy szczegółowych regulacji w zakresie nadzoru, a te z kolei są przedmiotem regulacji rozdziału 5.
5. W art, 1 w pfct ó lit. a projektu dot. art. 11 § 2a zdaniu drugiemu proponuje się nadać brzmienie: JPunkcje przewodniczącego można powierzyć sędziemu, jeżeli jednocześnie będzie on sprawować funkcję przewodniczącego innego wydziału-**.
6. W art 1 w pkt 6 lit. b projektu dot. art. 11 proponuje się:

1) w § 3 w zdaniu drugim wyraz „prezes'' zastąpić wyrazami „właściwy prezes sądu" (lit.b),
2) w § 5 w zdaniu pierwszym skreślić wyrazy „szczególne względy.

7. W art. 1 w pkt 12 projektu dot. art. 18b proponuje się wyrazy „a w sądach okręgowych*' zastąpić wyrazami „a poza siedzibą sądu okręgowego".
8. W art. 1 w pkt projektu, dot. art. 19 § 1, proponuje się, aby Minister Sprawiedliwości tworzył i znosił wydziały oraz wydziały i ośrodki zamiejscowe w drodze rozporządzenia.
9. W art 1 w pkt ! 4 projektu dot art- 20 proponuje się zakres spraw zawartych w upoważnieni u uregulować w odrębnych aktach wykonawczych i w tym celu użyć zwrotu „określa, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla każdej sprawy (jednej lub kilku spraw)..", lub innego odpowiedniego wskazującego na mc zł iwo ść (i konieczność) wydania więcej niż jednego aktu wykonawczego na podstawie jednego przepisu.
10. W art. 1 w pkt 15 projektu dot. art. 21 § 3 proponuje się zadanie prezesa sądu dot określania, potrzeb sadu przenieść do proponowanego art. 22 § 1 projektu oraz określić tryb ustalania rych potrzeb. Jednocześnie jest niespójne

19'NDU-a»9 16:19 From;ffi»4T436 FW.8'13uregulowanie zwierzchnictwa służbowego prezesa sądu nad dyrektorem sądu z uregulowaniem zwierzchnictwa izbowego nad sędziami, referendarzami i asystentami sędziów, o którym mowa w proponowanym art 22 § 1 pkt 3 (art. I lit. )6a projektu).
11. Odnośnie art. I w pkt 16 lit. a projektu dot. art. 22 § 1:
1) pkt 2 wydaje się, ze pojęcie Jderowanie działalnością administracyjną sądu" mieści się w pojęciu „kierowania sądem", które zawiera proponowany art. 22 § 1 pkt 1,
2) w pkt 4 proponuje się dookreślić komu l jaką funkcję powierza prezes sądu,
3) w pkt 6 wymienić wszystkie czynności przewidziane w ustawie, które wykonuje prezes sądu w celu zapewniema przejizystości przepisów ustawy.
12. W an. 1 w pkt 17 projektu dot. art. 22a proponuje się:
1) odnośnie § 1 określić, w jakim trybie i formie ustala się zasady zastępstw o>,az 2asady przydziału spraw; jeżeli miałby to być przedmiot regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych należy pamiętać o tym, ze zasady powinny być określone w ustawie,
2) w § 1 zdanie drugie doprecyzować: w obecnym brzmieniu jest ono niezrozumiale,
3) odnoście § 2 i 3 nasuwa się pytanie, dlaczego w przypadku gdy zakres czynności wydziału ksiąg wieczystych oraz wydziału gospodarczego obejmuje czynności; do których referendarze nie są uprawnieni, proponuje się przepis statuujący obowiązek wyłącznego przydzielania referendarzy do tych wydziałów,
4) § 5 proponuje się przenieść do działu U rozdział 1 ustawy, ponieważ dotyczy sędziów, anie organów sądu.

13. W art. i pkt 22 projektu proponuje się nadać nowe brzmienie art. 17 w następujący sposób:22) an. 27 otrzymuje brzmienie:''.
14. W art l w pkt 28 lit f piojekm dot art. 32 § 10 proponuje się określić sposób powołania „osoby upoważnionej do wykonywania zadań dyrektora sądu".
15. W an. I w pkt 30 projektu dot. art 32c należy określić zasady wynagradzania dyrektora sadu i zastępcy dyrektora sądu, ponieważ kwestie te powinny
10:19 Fr0ffl:SS6947456 Pa9e:9'13stanowić przedmiot materii ustawowej. Jednocześnie należy uwzględnić fakt, że zastępca dyrektora nic jest organem sądu i wobec niego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
16. W art, 1 w pkt 37 lit, c projektu dot. art 37 § 4 i § 4a proponuje się rozważyć
obowiązek usunięcia skutków uchybienia do czasu rozpatrzenia pisemnego
strzeżenia sędziego, dookreslić, w jakim zakresie stosuje się art 108 § 1
ustawy, a w § 4a określić termin rozpatrzenia pisemnego zastrzeżenia oraz
zawiadomienie sędziego o sposobie rozpatrzenia pisemnego zastrzeżenia.
17. W art. 1 w pkt 38 projektu dot. art 37b proponuje się:
1) wyrazy „Czynnościami z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego są" zastąpić wyrazami „W ramach wewnętrznego nadzoru prezes sądu",
2) w § 1 określić, ze wizytacja i lustracja są formami nadzoru Wyjaśnienia wymaga również, czy przedmiotem wizytacji i lustracji są również czynności, o których mowa w proponow-anym art. 37b § 1, i odpowiednio uzupełnić przepis w tym zakresie.
?) tresc § 3 połączyć z proponowanym art. 37a § 1.
18. W art. 1 w pkt 38 projektu dot. art 37d - § 3 tego artykułu proponuje się przenieść do art, 37c i określić przesłanki wyznaczania do wizytacji osób innych niż sędziowie wizytatorzy.
19. Odnośnie art. I pkt 38 projektu dot art 37e § 1 proponuje się dookreslić, czy jest to forma nadzoru wewnętrznego, a jeśli tak to powinna być uwzględniona w proponowanym art. 37b § 2.
20. W art. I w pkt 38 ptojektu dot. art. 37f § l proponuje się przenieść do proponowanego art. 37g § 1 pkt 3, ponieważ jest to w istocie czynność wykonywana w ramach nadzoru zewnętrznego. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt iż analiza i ocena prawidłowości oraz skuteczności wykonywania przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru administracyjnego z braku odmiennych regulacji odbywać się będzie na podstawie kierunków wewnętrznego nadzoru admirustracyjnego wykonywanego przez prezesów sądów ustalonych przez prezesów sądów apelacyjnych.


NR FAKSU : 19 LIS. 200S Fr om: ££6947456 Pa<ie: 10-'13
21. W świetle powyżej zgłoszonych uwag analizy wymaga również 2akres przedmiotowy upoważnienia ustawowego zawartego w art. 41 § 1 ustawy, który nie ulega nowelizacji w przedmiotowym projekcje. Wydaje się, że wykonywanie zadań przez sędziów pełniących funkcje kierownicze, systemy i rozkład czasu urzędowania powinny być określone przynajmniej w ogólnym zakresie w przepisach ustawy, ponieważ akt podusiawowy reguluje kwestie, o których sama ustawa nic nie stanowi.
22. W art. 1 w pkt 41 projektu dot art 41a § 2 proponuje się uzupełnić o wskazanie terminu na przekazanie inibnriacji o przysługujących środkach zaskarżenia oraz uregulować kwestię wstrzymania biegu terminu na złożenie środka zaskarżenia.
23. W art. 1 w pkt 46 projektu, dot. art. 57 § Ii, proponuje się występujące na końcu zdania pierwszego wyrazy „osoba nimi kierująca" zastąpić wyrazami „osoba kierująca tymi komórkami".
24. W art 1 w pkt 47 projektu:
1) w zakresie art. 57a. w celu osiągnięcia skrótowości tekstu, proponuje się 2dania drugie z $ 2 i 3 zapisać jako S 4. a następnie odpowiednio zmienić numerację następnych paragrafów,
2} w art 5 7b § 1 wyrazy „ na zasadach wskazanych w art t06a §1 i 2" proponuje się zastąpić wyrazami „ w oparciu o kryteria. Określone W ajt 106a § 1 i 2™. Poza tym wyjaśnienia wymaga w oparciu o jakie kryteria będzie badany poziom merytoryczny orzecznictwa, o którym mowa w rym przepisie,
3) w art. 57c i 57d wyjaśnienia wymaga w jaki sposób będzie badany poziom wiedzy prawniczej referendarzy sadowych i asystentów sędziów,
4) w art. 57i w § 1 proponuje się dopisać po wyrazach „do zawodu sędziego" wyrazy „w tym". W § 4 tego przepisu, określającym upoważnienie ustawowe da wydania rozporządzenia, pkt 1 tego upoważnienia proponuje się rozszerzyć o sporządzanie i zawartość oceny, a pkt 2 tego przepisu również o sposób postępowania i przechowywania dokumentowa o których, mowa w rym przepisie.
25. w" art. ! pkt 49 projektu, w zakresie dodawanych art. 58a~58d dotyczących
Komisji Konkursowej, problematyczny i niedostatecznie uzasadniony wydaje
się być sens powoływania tej Komisji, w świetle tak szczegółowych przepisów regulujących ocenę kandydatów na sędziów przez sędziów wizytatorów, a następnie przez stosowne kolegia sądów i zgromadzenia sędziów, skoro jej zadaniem jest ustalenie, dla Krajowej Rady Sądownictwa, listy i miejsc na liście poszczególnych kandydatów, a którą ta listą Krajowa Rada Sądownictwa i tak nie jest związana. Wydaje się, że właściwszym rozwiązaniem, umożliwiającym Krajowej Radzie Sądownictwa w sposób bardziej wnikliwy wykonywanie zadania wynikającego z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy t dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, byłoby przekazywanie jej do ocen)- materiałów, które zgodnie z projektem otrzymywać ma Komisja Niewątpliwie też takie rozwiązanie byłoby bardziej oszczędne. W art. 57c w § 3 nie jest jasne, w świetle zadań Komisji, po co mają być powoływane zespoły stałe i doraźne, o których mowa w tym przepisie. 26. W art. J pkt 54 projektu, w zakresie art 77 § 2b, uzasadnienia wymaga pozostawieni* sędziemu możliwości orzekania w przypadku delegowania go do pełnienia czynności w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wydaje się również, że wprowadzenie tego przepisu powinno skutkować zmianą przepisów dotyczących wynagrodzeń sędziów delegowanych do wykonywania czynności administracyjnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ponieważ brak jest obecnie uzasadnienia do przyznawania im dodatków funkcyjnych, określonych w § 2, 3 i 4 tego przepisu, tylko z tytułu delegowania, zwłaszcza te wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w tych jednostkach i niebedacych sędziami ale wykonujących te same czynności kształtowane sana znacząco niższym poziomie.
27. Zmianę dokonywaną w art. 1 pkt 33 projektu należ}' przeprowadzić prze?, nadacie nowego brzmienia całemu art 82a (bez podziału na litery). Wydaje się również, że sęjdzaa rx)wiruen mieć możliwość szkolić się indywidualnie, a w takich przypadkach szkolenia te powinny mu być zaliczane do wypełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji.
28. Należy zmienić kolejność zmian dokonywanych w pkt 56 i 57 projektu tak, aby były przeprowadzane w kolejności usytuowania w zmienianej ustawie zmienianych przepisów,
25. W art. I pkt 60 projektu, w zmienianym arr_ 92 § 5, nie jest jasne, ety wypłacona w mniejszej wysokości nagroda jubileuszowa, na skutekOB

NR FAKSU

19 LIS

5009 11:56

5TR. 12
19-NGO3B09 10:£l Fr o m: £26947456 Paseilg^lSwystąpienia okoliczności, o których mowa w przywołanym w tym przepisie art. 129 § 3 ulegnie zwiększeniu, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w an. 129 § 4.
30. Zmianę dokonywaną w art. J pkt 05 projektu należy przeprowadzić przez nadanie nowego brzmienia całemu art. 105.
31. W art. I pkt 66 projektu, w nowym rozdziale dotyczącym okresowej oceny pracy sędziów:

1) w an. J06a § 1 pkt 2 wyjaśnienia wymaga, co rozumie się przez pojecie .kultura urzędowania" i w jaki sposób będzie ona oceniana przez sędziów wizytatorów. Uwaga dotyczy odpowiednio pojęcia „procesu doskonalenia metodyki pracy", o którym mowa w pkt 4 tegc przepisu,
2) w an. 65a § 2 proponuje się skreślić wyrazy „doświadczenie w wypełnianiu powierzonych obowiązków" albo wyjaśnić, w jaki sposób i w oparciu o jakie kryteria będzie ono weryfikowane,
3) wyjaśnienia wymaga, co dzieje się z sędzią, który otrzymał ocenę negatywną Wprawdzie z art. 91 a § 6 wynika, że o trzy lata ulega wydłużeniu okres pracy sędziego, który uzyskał ocenę negatywną uprawniający go do nabycia kolejnej stawki awansowej. tym niemniej brak jest regulacji, czy i kiedy jest on ponownie oceniany, Zwłaszcza, że takie regulacje istnieją odnośnie sędziego, który uzyskał ocenę pozytywną z zastrzeżeniem.

32. W art. 1 w pkt 71 projektu, dot. an. 150 § 3 zdanie drugie, wyjaśnienia wymaga fakt. dlaczego projekt nie przewiduje upoważnienia ustawowego do określenia sposobu i trybu uzyskiwania brformacji przez komendanta wojewódzkiego Policji o osobie ubiegającej Sie. o zatrudnienie na stanowisku referendarza tak jak w przypadku asystenta sędziego.
33. W art. I w pkt 72 lit b projektu, dot. art. 151a § 4, należy wyjaśnić i uzasadnić instytucję delegowania referendarza na czas nieokreślony, ponieważ przeczy to istocie delegowania, które powinno si$ odbywać w określonym przedziale czasowym.
34. W art. 1 w pkt 72 lit. d projektu dot art, 15 la § 5 w zdaniu pierwszym proponuje się określić, o jakie stanowisko chodzi oraz dwkreśliĆ w jakim zakresie stosuje się przepisy art. 77 § 4 i 6 oraz art 78 § l i 3 ustawyNR FAKSU

19 LIS. 2009 11Fr

om:22694745«

35. W an, 1 w pkt 76* lit c i dprojektu dot. an. J 55 § 4 i 6 proponuje się okres;ić zasady wynagradzania asysientów sędziów, ponieważ kwestie te powinny stanowić przedmiot materii ustawowej.
Jednocześnie Rządowe Centrum Legislacji informuje, ze zmiany ustawy -Prawo o ustroju sądów powszechnych wymagają nadesłania podstawowych aktów wykonawczych, dla których nowelizowany projekt przewiduje upoważnienia ustawowe - w celu dodatkowej analizy przepisów materialnych projektu.
W związku z nadesłaną przy piśmie z dnia 27 października 2009 r., autopoprawką do projektu ustawy o zmianie ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Rządowe Centrum Legislacji informuje, te nie zgłasza uwag.
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8420
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez jarocin » piątek, 20 listopada 2009, 23:36

Dreed napisał(a):[size=18]Obiecany skan opinii RCL

Rządowe Centrum Legislacji zgłasza do tego projektu następujące uwagi.
Ilość i charakter systemowy wprowadzanych zmian, a także liczne dotychczasowe nowelizacje ustawy przemawiają za opracowaniem, w miejsce pizcdrniotowego projektu, [b]nowego projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych
. Wymaga tego również zasada poprawnej legislacji wynikająca z art. 2 Konstytucji RP.


Myślę, że to też warto podnosić. Przy zupełnie nowym projekcie weszlibyśmy jeszcze na parę tematów.
Jedyna moja wątpliwość, że parę dobrych rozwiązań z projektu (np. likwidacja delegacji) może się odwlec w czasie, a w razie zmiany ekipy PO w ogóle nie wejść w życie.
jarocin
 

Postprzez markosciel » sobota, 21 listopada 2009, 00:22

jarocin napisał(a):
Dreed napisał(a):[size=18]Obiecany skan opinii RCL

Rządowe Centrum Legislacji zgłasza do tego projektu następujące uwagi.
Ilość i charakter systemowy wprowadzanych zmian, a także liczne dotychczasowe nowelizacje ustawy przemawiają za opracowaniem, w miejsce pizcdrniotowego projektu, [b]nowego projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych
. Wymaga tego również zasada poprawnej legislacji wynikająca z art. 2 Konstytucji RP.


Myślę, że to też warto podnosić. Przy zupełnie nowym projekcie weszlibyśmy jeszcze na parę tematów.
Jedyna moja wątpliwość, że parę dobrych rozwiązań z projektu (np. likwidacja delegacji) może się odwlec w czasie, a w razie zmiany ekipy PO w ogóle nie wejść w życie.


I może to właśnie jest nasze zadanie na najbliższe kilka miesięcy? Domaganie się dyskusji na temat kształtu i ustroju sądów?
Domagajmy się prac nad "Konstytucją sądową" - z szeroką dyskusją z udziałem sędziów, adwokatów, prokuratorów (czyli tzw. praktyków) oraz doktryny.

I powołania (ewentualnie) komisji kodyfikacyjnej ds. ustroju sądów!

Przecież ustrój sądów to zbyt poważna sprawa, żeby stanowiła zabawkę polityków :evil:
Do tego, żeby żyć normalnie, trzeba mieć wiele odwagi - Søren Kierkegaard
Avatar użytkownika
markosciel
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 2727
Dołączył(a): czwartek, 31 stycznia 2008, 02:05

Postprzez jaksa » sobota, 21 listopada 2009, 11:33

chyba teraz jest najlepszy moment :!:
Mądre słowa gasną w głupim uchu – W. Shakespeare „Hamlet”
Avatar użytkownika
jaksa
VIP
VIP
 
Posty: 1332
Dołączył(a): sobota, 25 października 2008, 00:00
Lokalizacja: Katowice

Postprzez bladyswit » wtorek, 24 listopada 2009, 21:21

W rozmowach nad zmianą usp trzeba pamiętać o tym, że chodzi o to, by wymiar sprawiedliwości (sądy powszechne!) były wydolne i sprawne. Nie chodzi nam o wprowadzenie w sądach demokracji (bo takie zarzuty ostatnio usłyszałem), ani o samorządność dla samej samorządności (czytaj wygody i ochrony interesów sędziów).

Dotychczasowy model sądownictwa z prezesami jako urzędnikami MS (i przedłużeniem ręki ministra) nie zdał egzaminu.
Sądy działają jak powiatowe urzędy statystyki (jeszcze bardziej widać tę patologię w prokuraturze), a ich podstawowe zadania - sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej spadły na dalsze miejsce.

Walczymy o właściwe ujęcie nadzoru administracyjnego - poprawnie powinno się mówić (na razie) o nadzorze nad czynnościami administracyjnymi sądu.

A cóż to takiego te czynności administracyjne?

Czynności administracyjne to tyle co protokołowanie, przygotowanie sali, doprowadzenia z zk/aś, wreszcie doręczenia. Przecież to wszystko kuleje !
Jeśli żądamy zmian, to żądamy ich dla dobra obywateli. Dotychczasowy model nadzoru nad czynnościami administracyjnymi sądu doprowadził do tego, że na zwrotkę trzeba czekać miesiąc, na doprowadzenie z zk z sąsiedniego miasta 2 tygodnie, a protokolantowi trzeba dyktować protokół słowo po słowie (nie wspomnę o setkach tysięcy PLN wypłaconych za parkowanie dowodów rzeczowych).

Musimy podkreślać, że skoro nadzór MS nie zdał egzaminu, to najlepszym rozwiązaniem jest wzmocnienie organów samorządu i zapewnienie sędziom (w tym ssr-om) możliwości wpływu na to, co się dzieje w sądach. Chcemy skończyć z patologią lokalnych układów rodzinno-towarzyskich.

I o to właśnie walczymy, a nie o jakąś tam demokrację (jak wiadomo - najgorszy z ustrojów :wink: ).
Avatar użytkownika
bladyswit
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 5230
Dołączył(a): sobota, 7 lipca 2007, 15:19
Kim jestem ?: Jestem fanem tego forum :)

Postprzez adela » środa, 25 listopada 2009, 00:20

No niby najgorszy, ale jeszcze niczego lepszego nie wymyślono :grin:
W pełni się z tobą zgadzam.
Avatar użytkownika
adela
Moderator
Moderator
 
Posty: 6126
Obrazy: 0
Obrazy: 0
Dołączył(a): poniedziałek, 25 lutego 2008, 19:32
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez TEZ » środa, 25 listopada 2009, 08:04

bladyswit napisał(a): Czynności administracyjne to tyle co protokołowanie, przygotowanie sali, doprowadzenia z zk/aś, wreszcie doręczenia. Przecież to wszystko kuleje !
Jeśli żądamy zmian, to żądamy ich dla dobra obywateli. Dotychczasowy model nadzoru nad czynnościami administracyjnymi sądu doprowadził do tego, że na zwrotkę trzeba czekać miesiąc, na doprowadzenie z zk z sąsiedniego miasta 2 tygodnie, a protokolantowi trzeba dyktować protokół słowo po słowie (nie wspomnę o setkach tysięcy PLN wypłaconych za parkowanie dowodów rzeczowych).

Blady trafiłeś w sedno! Wszyscy zainteresowani wiedzą, albo udają że nie wiedzą, że jest patologia z doprowadzeniami, doręczeniami, biegłymi, tłumaczami, salami, protokołowaniem i co? I NIC!!! Jakie MS ma pomysły na wyeliminowanie tych patologii, które bardzo często prowadzą do przedłużania postępowania, zatruwają nam życie, generuja olbrzymie koszty zarówno po stronie SP jak i społeczeństwa? Jedyny konkretny pomysł jaki znam, to nagrywanie rozpraw. Zaproponowana metoda budzi jednak olbrzymie kontrowersje i może doprowadzić do dodatkowych komplikacji... Od wyeliminowania wskazanych patologii należy zacząć.
TEZ
 

Postprzez art_60 » środa, 25 listopada 2009, 11:58

Demokracja w sądownictwie rozumiana jako upodmiotowienie dotychczasowego przedmiotu w tym systemie – pojedyńczego sędziego, nie zagraża, a wręcz poprawi funkcjonowanie systemu. Skoro dotychczasowe rozwiązania (polegające na centralizacji władzy w systemie zarządzania sądownictwem) prowadzą w efekcie do permanentnego kryzysu i potrzeby ciągłej reformy to trzeba spróbować w drugą stronę. Jeżeli jakieś rozwiązania wzmagają niewydolność (angażowanie sił w nadzór) to poszerzanie takich rozwiązań (oceny okresowe) zwiększy niewydolność. Demokracja uwalnia energię którą tamuje centralizacja i zmiany w tym kierunku dają nadzieję na poprawę (przykład samorządu terytorialnego). Lęk przed decentralizacją jest naturalną w biurokracji fobią ministerstwa przed utratą kontroli, a więc pomniejszeniem swojej roli w systemie. Trzeba postawić pytanie: czy w tym projekcie usp, który jest teraz podobno jeszcze dyskutowany chodzi o poprawienie funkcjonowania sądownictwa, czy też o nieumniejszanie pozycji ministerstwa? W myśl zasady - tak zmieniajmy żeby nic nie zmienić.
Avatar użytkownika
art_60
VIP
VIP
 
Posty: 1445
Dołączył(a): środa, 30 stycznia 2008, 11:26
Lokalizacja: Podlasie

Postprzez Joasia » czwartek, 26 listopada 2009, 15:47

Nie wiem, czy w dobrym miejscu to wklejam - jeśli nie, to proszę o przesunięcie do właściwego wątku.

1 grudnia Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie konstytucyjnośc przepisów ustawy o adwokaturze, m.in. dotyczących nadzoru MS. Z komunikatu prasowego (podkreślenie moje):
Zdaniem wnioskodawcy, wprowadzenie nadzoru nad działalnością samorządu adwokackiego przez art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, w istotny sposób zmienia wzajemne relacje między władzą wykonawczą a samorządem reprezentującym osoby wykonujące zawód zaufania publicznego. Przed nowelizacją Minister Sprawiedliwości posiadał enumeratywnie wyliczone uprawnienia nadzorcze. Proporcje między interesem państwa a samodzielnością i niezależnością adwokatury były zachowane.

Zmiana polegająca na wprowadzeniu ogólnego nadzoru prowadzi do ustanowienia zbyt daleko idącej ingerencji w sferę samorządu zawodowego adwokatów. Art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, nie reguluje szczegółowo trybu, zasad i form sprawowania tego nadzoru. Prowadzi to do wniosku, ze Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór wedle własnego uznania i w zakresie jaki uzna za stosowny. Jest to sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami proporcjonalności i legalności.


Joasia
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 7264
Dołączył(a): czwartek, 10 stycznia 2008, 20:24

Postprzez Andrzej Sobótka » środa, 9 grudnia 2009, 22:08

Rada Legislacyjna w dniu 7 grudnia 2009r. wydała opinię RL-0303-40/09 o projekcie ustawy o zmianie – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
http://www.radalegislacyjna.gov.pl/inde ... 498&id2=23
Andrzej Sobótka
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 113
Dołączył(a): wtorek, 5 maja 2009, 21:33

Postprzez falkenstein » środa, 9 grudnia 2009, 22:25

cóś mi się wydaje, że gdzieś już to czytałem :twisted:
To, co zaakceptowano nie żądając dowodów, może być odrzucone bez przedstawiania dowodów - Christopher Hitchens
mój blog: http://sub-iudice.blogspot.com
moje fotki: http://www.garnek.pl/falky/a
moje filmiki: http://www.youtube.com/user/FalkySubIudice#p/a
Avatar użytkownika
falkenstein
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 11597
Dołączył(a): sobota, 5 stycznia 2008, 21:32
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez rudy kot » środa, 9 grudnia 2009, 22:27

pierwsze wrażenie, po pobieżnym przejrzeniu, w sumie dobre. Krytykują wiele rozwiązań, które my krytykowaliśmy. :smile:
choć do ocen niestety widzę większych zastrzeżeń nie mają. :sad:
Avatar użytkownika
rudy kot
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 3840
Dołączył(a): środa, 8 kwietnia 2009, 17:27

Postprzez Mira » środa, 9 grudnia 2009, 22:38

mam podobne wrażenie jak rudy kot, choc nie wczytywałam się wnikliwie. Zmiany sugerowane i braki sa raczej do naprawienia od ręki, a rzeczy zasadnicze np. oceny zostają praktycznie bez zastrzeżeń.
Mira
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 1684
Dołączył(a): poniedziałek, 26 maja 2008, 21:16
Lokalizacja: Bydgoszcz

Postprzez M.A.E. » środa, 9 grudnia 2009, 23:01

przeczytałam, według mnie biorąc pod uwagę, że opinie RL są stonowane i powściągliwe ta jest dosyć mocno krytyczna - nie zgadzam się ze zdaniem, że to co zostało istotnie skrytykowane jest do naprawienia od ręki

moim zdaniem jest dla nas korzystna - wydaje mi się, że tu nie było szans na stwierdzenie, że sam fakt wprowadzenia ocen nie może mieć miejsca

RL zajmuje się poprawnością legislacyjną i zgodnością z Konstytucją i ustawami i tu bardzo ostro rozprawiła się z projektem

mam wielką nadzieję, że wszystko przed nami
M.A.E.
 

Postprzez ossa » środa, 9 grudnia 2009, 23:22

Moim zdaniem nie pozostawiono suchej nitki na projekcie......

Wklejam akapit odnosnie okresowej oceny

W kontekście rozdziału 2a dotyczącego okresowej pracy sędziów należy zwrócić uwagę na fakt, iż – w związku z zawartym w art. 106b § 1 u.s.p. (pkt 66 projektu) odwołaniem do odpowiedniego stosowania art. 37c u.s.p. (pkt 38 projektu) – sędziów sądów rejonowych z założenia wizytować mieliby sędziowie wizytatorzy zajmujący stanowisko sędziego sądu okręgowego, sędziów sądu okręgowego – sędziowie sądu apelacyjnego, podczas gdy sędziów sądu apelacyjnego – sędziowie wizytatorzy zajmujący stanowisko sędziego sądu apelacyjnego (czyli równorzędnego – art. 37c § 2 projektu). Nadto przepis art. 106c § 2 u.s.p. wskazuje, że oceny pracy Prezesa Sądu Apelacyjnego dokonują sędziowie wizytatorzy z innego sądu apelacyjnego wskazanego przez Ministra Sprawiedliwości; przepis ten nie wprowadza natomiast żadnych ograniczeń wyboru wizytatora w stosunku do pozostałych sędziów sądu apelacyjnego, co oznacza, że oceny tej mogą dokonywać (jeśli wziąć pod uwagę fakt, że w sądach apelacyjnych ilość wydziałów jest ograniczona) – koledzy sędziego z jego wydziału. Aby „dyskryminacji” takowej zapobiec:
a) okresowej kontroli pracy sędziów powinni dokonywać sędziowie wizytatorzy z innych okręgów,
b) kontroli pracy sędziów apelacyjnych powinni dokonywać wyłącznie sędziowie Sądu Najwyższego.
23) Analogicznie do kwestii poruszonej w pkt. 4, oceny kandydatów na stanowisko sędziego sądu rejonowego (okręgowego, itp.) powinni również dokonywać sędziowie wizytatorzy z innych okręgów (apelacji).
Avatar użytkownika
ossa
VIP
VIP
 
Posty: 4372
Dołączył(a): poniedziałek, 7 kwietnia 2008, 12:20
Lokalizacja: dokąd???!!!!!

Postprzez Włóczykij » środa, 9 grudnia 2009, 23:30

rudy kot napisał(a):pierwsze wrażenie, po pobieżnym przejrzeniu, w sumie dobre. Krytykują wiele rozwiązań, które my krytykowaliśmy. :smile:
choć do ocen niestety widzę większych zastrzeżeń nie mają. :sad:

Także na gorąco:
Ale spokojnie - to, że nie krytykują, to nie znaczy, że akceptują jako jedyne rozwiązanie. Ta Rada ma zadanie opiniodawcze dla klarowności, spójności (itd.) tworzenia prawa, ale nie przesądza o samych rozwiązaniach przyjętych do regulacji (przecież opiniują ze wszystkich dziedzin życia przepisy). A o nadzorze było dość ogólnie .... Odwołano się do TK, a przecież TK też nie wskazał, że model z nadzorem MS jest jedyny i słuszny.
Ważna jest konkluzja z zakończenia uzasadnienia :
"Konkluzja:
Rada Legislacyjna rekomenduje projekt do dalszych prac legislacyjnych po uwzględnieniu powyższych uwag.
"
Zatem wracamy do pracy. Swoją drogą, czy my Radę zapoznawaliśmy z naszymi uwagami. Coś mi wygląda, że na tle sędziowie rodzinni mieli dobre przebicie do efektów tej opinii.

Poza tym widać z tej opinii, że pewne tematy były lepiej przepracowane, inne mniej, co nie dziwi, bo materia ogrom. Stąd tylko mogą zrozumieć przyjęcie, że proponowany nadzór ma wzajemnie się uzupełniać (wg praktyka - niewykonalne). W ogóle dla mnie w tym temacie nastąpiło totalne prześlizgnięcie się po problemie.

Wciąż mi chodzi po głowie zebranie kazuistycznych przykładów, że nadzór administracyjny z zakresu sprawoności postępowania itp. może wnikać w część "niezawisłą" - takich z życia wziętych i innych prawdopodbnych. Może to pomogłoby przerobić materiał na jakieś ogólniejsze sądy.

PS. Managerski system zarządzania sądownictwem w założeniu zmian kusi moją zjadliwość. Póki co co pomyślę nad swoją nienowoczesnością (okazuje się, iż człowiek nie zawsze jest radykałem :) ).
I jeszcze - że wskutek tworzenia sądów molochów ma być dogodny dostęp do sądu.
Avatar użytkownika
Włóczykij
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 21295
Dołączył(a): środa, 6 maja 2009, 18:46
Kim jestem ?: sobą

Postprzez Hakoss » środa, 9 grudnia 2009, 23:44

Po raz kolejny utwierdzam się w przekonaniu, że projekt nie był specjalnie przemyślany, w myśl zasady co by tu jeszcze sp... Panowie? a właściwie "co by tu jeszcze znowelizować Panowie?"
Ciekawe co na opinię Rady autor projektu?
Myślę, że nadal kwestę potraktuje jako konieczność wzięcia odpowiedzialności za powziętą decyzję....
Niestety
Hakoss
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 609
Dołączył(a): wtorek, 13 stycznia 2009, 22:28

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Nowinki z MS...

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron