Projekt zmian w USP z 13.04.09

Tutaj zamieszczamy informacje o różnych projektach

Projekt zmian w USP z 13.04.09

Postprzez Dreed » sobota, 9 maja 2009, 21:50

Moi drodzy... Kolejny przykład, na to, że nie tylko musimy protestować.... To co nam planują.. to jest bardziej niż sprowadzenie Sędziów RP do roli urzędników - CZAS POŁOŻYĆ TEMU KRES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Projekt
z 30 kwietnia 2009 roku


Ustawa
z dnia
o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustawi)Art. 1.
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Sędziowie tworzą samorząd sędziowski. Organami samorządu sędziowskiego są zgromadzenie ogólne sędziów apelacji oraz zebrania sędziów danego sądu.";
2) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Działalność administracyjna sądów należy do organów sądów oraz do urzędników i asystentów sędziów; czynności z zakresu działalności administracyjnej sądów należą także do sędziów i referendarzy sądowych, jeżeli to wynika z przepisów prawa.
§ 2. Działalność administracyjna, o której mowa w § 1, ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków wykonywania zadań, wskazanych w art. 1 § 2 i 3.";
3) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9 § 1. Zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądu, w zakresie zadań powierzonych dyrektorowi sądu, sprawuje Minister Sprawiedliwości osobiście lub przez właściwą służbę nadzoru.
§ 2. Bezpośredni nadzór nad działalnością administracyjną sądu bezpośrednio związaną
Niniejszą ustawą zmienia się także ustawy: ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.z2001 r.Nr 154, poz. 1787,z2002 r. Nr !53,poz. 1271, Nr213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976 i Nr 230, poz. 1698 oraz z 2008 r. Nr 41, poz. 251.
z wykonywaniem zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej, sprawuje prezes sądu osobiście oraz przez wiceprezesów sądu i przewodniczących wydziałów, a w sądzie okręgowym i apelacyjnym także przez sędziów wizytatorów i innych wyznaczonych sędziów oraz inspektorów do spraw biurowości.
§ 3. Zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów bezpośrednio związaną z wykonywaniem zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej, w obszarze apelacji sprawuje prezes przełożonego sądu apelacyjnego, osobiście oraz przez właściwą służbę nadzoru. Zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów rejonowych, bezpośrednio związaną z wykonywaniem zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej, w okręgu sądowym sprawuje także, osobiście oraz przez właściwą służbę nadzoru, prezes przełożonego sądu okręgowego.
§ 4. Zewnętrzny nadzór nad działalnością administracyjną sądów bezpośrednio związaną z wykonywaniem zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej, sprawuje Minister Sprawiedliwości osobiście oraz przez właściwą służbę nadzoru. Podstawowe zadania z zakresu tego nadzoru wykonywane są przez sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości w trybie określonym w art. 77.
§ 5. Czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli.
§ 6. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w zakresie zadań powierzonych dyrektorom sądów, mając na uwadze konieczność skutecznego zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania sądów oraz sprawnego wykonywania przez nie zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej "; 4) w art. 11:
a) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. Przewodniczącym wydziału ksiąg wieczystych oraz wydziału gospodarczego do spraw rejestru zastawów jest referendarz sądowy. Przewodniczącym wydziału może być także sędzia, jeżeli jednocześnie sprawować będzie funkcję przewodniczącego jeszcze jednego wydziału.",
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Funkcję przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym i okręgowym powierza prezes tego sądu. a w sądzie rejonowym, na wniosek prezesa tego sądu, prezes przełożonego sądu okręgowego. Przed powierzeniem funkcji przewodniczącego wydziału prezes zasięga opinii właściwego kolegium sądu.",
c) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. Funkcję przewodniczącego wydziału powierza się na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata. Przed upływem tego okresu zwolnienie z funkcji przewodniczącego wydziału może nastąpić w trybie określonym w § 3.",
d) uchyla się § 4,
e) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Jeżeli przemawiają za tym szczególne względy, takie jak wielkość wydziału lub rozmiary jego zadań, właściwy prezes sądu może powierzyć sędziemu funkcję zastępcy przewodniczącego tego wydziału. W wydziale ksiąg wieczystych oraz wydziale gospodarczym do spraw rejestru zastawów funkcję zastępcy przewodniczącego powierza się referendarzowi sądowemu. Przepisy § 3 i 3a stosuje się odpowiednio."; 5) wart. 12:
a) w§ 1:
- pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
1) cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, spraw
dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych
od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących
do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw,
2) karny - do spraw z zakresu prawa karnego, w tym do spraw o wykroczenia, a także do
spraw penitencjarnych i dotyczących postępowania wykonawczego wsprawach z zakresu prawa karnego.", - uchyla się pkt 3-5,
b) po § 1 dodaje się § law brzmieniu:
„§ la. W sądzie rejonowym może zostać utworzony także wydział:
1) pracy i ubezpieczeń społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych,
2) rodzinny i nieletnich - do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw,
3) ksiąg wieczystych - do prowadzenia ksiąg wieczystych,
4) gospodarczy - do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw.",
c) uchyla się § 2-5,
d) po § 5 dodaje się § 6 w brzmieniu:
„§ 6. Do wydziałów ksiąg wieczystych oraz wydziałów gospodarczych do spraw rejestrowych wyznacza się wyłącznie referendarzy sądowych, chyba że nie jest to możliwe.";
6) uchyla się art. 13 - 15;
7) w art. 16:
a) w § 1:
- pkt l i 2 otrzymują brzmienie:
„1) cywilny - do spraw, w pierwszej lub drugiej instancji, z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego, spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw, a także do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw,
2) karny - do spraw, w pierwszej lub drugiej instancji, z zakresu prawa karnego, spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego, a także spraw penitencjarnych oraz dotyczących postępowania wykonawczego w sprawach z zakresu prawa karnego i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego.",
- uchyla się pkt 3,
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) pracy i ubezpieczeń społecznych - do spraw, w pierwszej lub drugiej instancji, z zakresu prawa pracy oraz spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.",
- uchyla się pkt 5
b) uchyla się § 2-4;
c) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. W sądzie okręgowym może zostać utworzony także wydział gospodarczy - do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, w pierwszej lub drugiej instancji.";
8) uchyla się art. 17;
9) art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19 § 1. W sądach mogą być tworzone wydziały inne niż wymienione w art. 12-18.
§ 2. Minister Sprawiedliwości może także tworzyć, poza siedzibą sądu, wydziały i ośrodki zamiejscowe.
§ 3. Minister Sprawiedliwości tworzy i znosi wydziały oraz ośrodki zamiejscowe sądów w drodze zarządzenia, mając na względzie potrzebę zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa, w szczególności poprzez dostosowanie liczby i wielkości wydziałów do obciążenia wpływem spraw w poszczególnych sądach, ekonomię postępowania sądowego oraz konieczność prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych, w celu zagwarantowania realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie; w zarządzeniu o utworzeniu wydziału należy określić jego siedzibę, obszar właściwości w granicach okręgu sądowego oraz zakres spraw przekazanych do rozpoznawania.
§ 4. W razie zniesienia wydziału bądź ośrodka zamiejscowego sądu, pracownicy zatrudnieni w zniesionej jednostce przechodzą do odpowiedniego sądu. ";
10) art. 20 otrzymuje brzmienie:
„Art. 20. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w drodze rozporządzenia:
1) tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości,
2) może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych należących do właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów okręgowych z obszaru tej samej apelacji, a jednemu sądowi rejonowemu - rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych należących do właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, działających w tym samym okręgu sądowym,
3) może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw z właściwości lub części obszarów właściwości innycli sądów okręgowych z obszaru tej samej apelacji, a także jednemu sądowi rejonowemu - z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, działających w tym samym okręgu sądowym,
4-) może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innego sądu okręgowego z obszaru tej samej apelacji, kierując się ilością spraw wpływających do sądów okręgowych oraz względami ekonomii postępowania lustracyjnego;
5) może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw należących do właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, działających w tym samym okręgu sądowym,
6) może przekazać jednemu sądowi rejonowemu prowadzenie ksiąg wieczystych należących do właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, działających w tym samym okręgu sądowym,
7) może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych,
8) może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw penitencjarnych należących do właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, działających w tym samym okręgu sądowym,
9) może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności decyzjom Rady i Komisji Europejskiej oraz wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich należących do właściwości części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, działających w tym samym okręgu sądowym,
mając na względzie potrzebę zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa, w szczególności poprzez dostosowanie obszarów właściwości sądów do obciążenia wpływem spraw, a także ekonomię postępowania sądowego, w celu zagwarantowania realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie."; 11) w art. 21: a) w § 1:
- pkt 1-3 otrzymują brzmienie: „1) w sądzie rejonowym —prezes sądu i dyrektor sądu, z zastrzeżeniem § la, 2) w sądzie okręgowym - prezes sądu, kolegium sądu i dyrektor sądu,
3) w sądzie apelacyjnym - prezes sądu, kolegium sądu i dyrektor sądu.",
- uchyla się pkt 4,
b) po § 1 dodaje się § law brzmieniu:
„§ la. Dyrektora sądu powołuje się w sądzie rejonowym, w którym jest więcej niż 15 stanowisk sędziowskich. W sądach rejonowych, w których nie powołano dyrektora sądu, zadania dyrektora sądu wykonują dyrektorzy przełożonych sądów okręgowych.",
c) § 2 uchyla się,
d) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Prezes sądu jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora sądu, z zastrzeżeniem art. 177 § 4, wykonuje w stosunku do dyrektora sądu czynności z zakresu prawa pracy oraz określa potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej; nie może jednak wydawać dyrektorowi sądu wiążących poleceń, dotyczących kompetencji określonych w art. 3 la § 1"; 12) w art. 22:
a) w § 1:
- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do
kompetencji dyrektora sądu, 2) pełni czynności z zakresu administracji sądowej bezpośrednio związane z wykonywaniem
wymiaru sprawiedliwości oraz zadań z zakresu ochrony prawnej,",
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,",
- w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod kątem oceny poziomu jego jednolitości.",
b) § la otrzymuje brzmienie:
„§ la. Prezes sądu apelacyjnego w sądzie apelacyjnym i prezes sądu okręgowego w sądzie okręgowym oraz w sądach rejonowych, działających w okręgu sądowym, najpóźniej do końca listopada każdego roku ustala podział czynności, podejmując decyzje w przedmiocie przydziału sędziów i referendarzy sądowych do wydziałów sądu oraz zakresu ich obowiązków, a także określając zasady zastępstw sędziów i referendarzy sądowych orazzasady przydziału spraw poszczególnym sędziom i referendarzom sądowym, biorąc pod uwagę ich specjalizację w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw i konieczność zapewnienia właściwego rozmieszczenia sędziów i referendarzy sądowych w wydziałach, gwarantującego sprawne postępowanie sądowe oraz równomierne rozłożenie obowiązków, chyba że ustawy odrębne określają inne zasady przydziału spraw.",
c) po § la dodaje się § lb-łd w brzmieniu:
„§ lb. Prezes sądu może ustalić nowy podział czynności w całości lub w części w każdym czasie, jeżeli przemawiają za tym względy, o których mowa w § la.
§ Ic. Sędzia, w przypadku zmiany podziału czynności skutkującej zmianą zakresu jego obowiązków, w szczególności przeniesieniem do innego wydziału sądu, może odwołać się do kolegium właściwego sądu apelacyjnego, w terminie tygodnia od otrzymania nowego zakresu obowiązków.
§ ld. Kolegium sądu niezwłocznie podejmuje uchwałę uwzględniającą bądź oddalającą odwołanie sędziego, mając na uwadze kryteria wskazane w § la. Do czasu podjęcia uchwały sędzia jest obowiązany wykonywać obowiązki, wynikające z zaskarżonego podziału czynności.",
d) uchyla się § 3-6;
13) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:
„Art. 22a § 1. Prezesa sądu zastępuje wiceprezes sądu, a w razie jego nieobecności wyznaczony sędzia.
§ 2. Jeżeli prezes sądu nie został powołany, jego funkcję wykonuje, przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, wiceprezes sądu. W sądzie, w którym powołano więcej niż jednego wiceprezesa sądu, funkcję prezesa sądu wykonuje najstarszy służbą wiceprezes sądu. "W razie gdy wiceprezes sądu nie został powołany — funkcję prezesa sądu, przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, wykonuje najstarszy służbą przewodniczący wydziału tego sądu.
§ 3. Liczbę wiceprezesów sądu apelacyjnego ustala Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii prezesa tego sądu, biorąc pod uwagę liczbę stanowisk sędziowskich i referendarskich w tym sądzie oraz liczbę nadzorowanych sądów okręgowych i rejonowych.
§ 4. Liczbę wiceprezesów sądu okręgowego ustala Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii prezesa tego sądu oraz prezesa przełożonego sądu apelacyjnego, biorąc pod uwagę liczbę stanowisk sędziowskich i referendarskich w tym sądzie oraz liczbę nadzorowanych sądów rejonowych.
§ 5. Liczbę wiceprezesów sądu rejonowego ustala Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii prezesa tego sądu oraz opinii prezesa przełożonego sądu okręgowego, biorąc pod uwagę liczbę stanowisk sędziowskich i referendarskich w tym sądzie. § 6. W przypadku zmiany liczby stanowisk sędziowskich lub referendarskich w danym sądzie lub liczby nadzorowanych sądów okręgowych lub rejonowych, liczba wiceprezesów danego sądu może być ustalona ponownie.";

"Staramy się być prawdziwi, mili i przyjaźni dla ludzi, ale czasem zdarzają się osoby, które potrafią to wykorzystać." -
Layne Staley
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8123
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez Dreed » sobota, 9 maja 2009, 21:58

Ograniczenia skryptu !!!!!!!!!!

Całość tutaj: http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/dload.ph ... file&id=50
"Staramy się być prawdziwi, mili i przyjaźni dla ludzi, ale czasem zdarzają się osoby, które potrafią to wykorzystać." -
Layne Staley
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8123
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez censor » sobota, 9 maja 2009, 22:55

Poczuli wiatr w żagle... Po orzeczeniu TK, ale przede wszystkim po fiasku BKW, mogą już robić wszystko, co im się podoba... Wiedzą, że skutecznie nie zaprotestujemy...
Jeśli nawet z góry zakładają, że nie wszystko przejdzie, to jest to celowa zagrywka taktyczna, żebyśmy w ferworze dyskusji o nowelizacji usp ani nie pomyśleli o podwyżce mnożników...
Najbardziej jednak musi zdumiewać żelazna konsekwencja w narzucaniu nam swej woli, w braku chęci konsultacji ze środowiskiem, w braku woli żeby - przy tak gruntownej i zasadniczej nowelizacji - chcieć się ze środowiskiem porozumieć. Co z tego że prześlą do zaopiniowania KRS-owi albo nawet Iustitii. To nie to samo co tworzenie ustawy od podstaw z udziałem przedstawicieli środowiska.
Ktoś jeszcze wierzy że DT zaprosi do okrągłego stołu? Wiec szukajmy innych sojuszników do tego mebla i szybko! Robi się niebezpiecznie! Sympatie i antypatie polityczne na bok! Dziś nie powinno liczyć się to, czy się nam parę lat temu podobał ówczesny premier i MS czy nie. Ważne jest to co kto dziś nam oferuje.
censor
VIP
VIP
 
Posty: 8656
Dołączył(a): wtorek, 1 kwietnia 2008, 13:48

Postprzez Dreed » niedziela, 10 maja 2009, 15:18

Początkowe przepisy nawet ciekawe... Rozwiązania słuszne, typu brak możliwości ciągłego "prezesowania", przedstawiciele rejonów w apelacji, ale od połowy projektu to włos jeży mi się na głowie...

Zdecydowanie środowisko musi zaprotestować... inaczej ... nie może odstąpić od protestu :evil:
"Staramy się być prawdziwi, mili i przyjaźni dla ludzi, ale czasem zdarzają się osoby, które potrafią to wykorzystać." -
Layne Staley
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8123
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez okapi » niedziela, 10 maja 2009, 18:25

to jak łyzka dziegćiu..co z tego ze kilka rozwiązań jest sensownych jak inne nie..??
musze to na spokojnie przeczytać..na pierwszy rzut oka niezbyt mi sie jednak podoba..
okapi
 

Postprzez Dred » niedziela, 10 maja 2009, 19:54

Na pierwszy rzut oka, to zabierają mi dodatek funkcyjny....
Dred
 

Postprzez markosciel » niedziela, 10 maja 2009, 20:25

W zasadzie można stwierdzić, że jest tak pół na pół - część to krok do przodu dla uzdrowienia sytuacji, a część to krok do tyłu - tak dla zwiększenia zamordyzmu :???:

I jak zwykle problem będzie nie w tym jakie są przepisy - tylko jacy ludzie je stosują :sad:
Do tego, żeby żyć normalnie, trzeba mieć wiele odwagi - Søren Kierkegaard
Avatar użytkownika
markosciel
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 2727
Dołączył(a): czwartek, 31 stycznia 2008, 02:05

Postprzez Graffi » poniedziałek, 11 maja 2009, 00:15

może zmęczony jestem, ale jaki skutek ma mieć ocena sędziego? zapisany jest tylko skutek oceny pozytywnej z zastrzeżeniem (chyba), czyli ponowna kontrola po roku. A na przykład pozytywna z wyróżnieniem? (takich pewnie projektodawca nie przewidział w praktyce a tylko w teorii) A negatywna? Jakoś tego nie rozumiem...
Avatar użytkownika
Graffi
Moderator
Moderator
 
Posty: 4222
Dołączył(a): sobota, 22 marca 2008, 16:57

Postprzez Dreed » poniedziałek, 11 maja 2009, 08:03

Ponieważ każdy otrzymał linka do tekstu - zabieramy się za pracę nad tym projektem !!!!

Oceniamy całość projektu .... Co nas zadowala, co nas przeraża...
"Staramy się być prawdziwi, mili i przyjaźni dla ludzi, ale czasem zdarzają się osoby, które potrafią to wykorzystać." -
Layne Staley
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8123
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez seb » poniedziałek, 11 maja 2009, 08:46

Jeśli oczy mnie nie mylą całkowicie znika grodzki !! No i pojawiają się sprawy penitencjarne w rejonie :shock:
seb
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 232
Dołączył(a): środa, 16 stycznia 2008, 13:07
Lokalizacja: malopolska

Postprzez amelius » poniedziałek, 11 maja 2009, 10:29

Napiszę to jeszcze raz:
wszystko robione jest pod jedno hasło: więcej kontroli, więcej nadzoru, więcej ocen, jeszcze więcej nadzoru, jeszcze więcej ocen, supremacja statystyki. Proponuję wprowadzenie dzienniczków ucznia - sędziego, w którym będę wpisywane uwagi za złe zachowanie (dzisiaj jasiu ziewał podczas rozprawy i nie znał drugiego tomu akt).
Może czas wybrać wolny zawód.
amelius
 

Postprzez suzana22 » poniedziałek, 11 maja 2009, 12:47

Czy ten projekt zmian usp pzewiduje zmiany tylko artykułów do art. 22?
Dziwne... :roll:
suzana22
VIP
VIP
 
Posty: 8370
Dołączył(a): wtorek, 18 marca 2008, 21:25
Lokalizacja: Małopolska

Postprzez Dreed » poniedziałek, 11 maja 2009, 13:36

suzana22 napisał(a):Czy ten projekt zmian usp przewiduje zmiany tylko artykułów do art. 22?
Dziwne... :roll:


Nie - całości USP, tylko z uwagi na ograniczenia skryptu nie można wkleić całości, stąd odsyłam do działu download - tam jest wszystko :wink:
"Staramy się być prawdziwi, mili i przyjaźni dla ludzi, ale czasem zdarzają się osoby, które potrafią to wykorzystać." -
Layne Staley
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8123
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez suzana22 » poniedziałek, 11 maja 2009, 13:49

Dreed napisał(a):
suzana22 napisał(a):Czy ten projekt zmian usp przewiduje zmiany tylko artykułów do art. 22?
Dziwne... :roll:


Nie - całości USP, tylko z uwagi na ograniczenia skryptu nie można wkleić całości, stąd odsyłam do działu download - tam jest wszystko :wink:


Nie ściąga mi się, ale to może wina explorera? :roll:
suzana22
VIP
VIP
 
Posty: 8370
Dołączył(a): wtorek, 18 marca 2008, 21:25
Lokalizacja: Małopolska

Postprzez censor » poniedziałek, 11 maja 2009, 14:05

Pewnie tak, bo ja miałem to samo i ściągnąłem przez przeglądarkę Mozilla Firefox.
censor
VIP
VIP
 
Posty: 8656
Dołączył(a): wtorek, 1 kwietnia 2008, 13:48

Postprzez amelius » poniedziałek, 11 maja 2009, 14:31

censor napisał(a):Pewnie tak, bo ja miałem to samo i ściągnąłem przez przeglądarkę Mozilla Firefox.

Opera też ściąga. Ale na wszelki wypadek lepiej robić to Mozillą.
amelius
 

Postprzez Dreed » poniedziałek, 11 maja 2009, 17:09

Czekam dalej na Wasze opinie.... Nie chciałbym później usłyszeć zarzutów, że pochwaliliśmy coś złego lub na odwrót :wink:
"Staramy się być prawdziwi, mili i przyjaźni dla ludzi, ale czasem zdarzają się osoby, które potrafią to wykorzystać." -
Layne Staley
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8123
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez suzana22 » poniedziałek, 11 maja 2009, 19:45

Dreed napisał(a):Czekam dalej na Wasze opinie.... Nie chciałbym później usłyszeć zarzutów, że pochwaliliśmy coś złego lub na odwrót :wink:


Szefie, żeby coś sensownego napisać, trzeba poczytać ten projekt i pomyśleć trochę, a to czasu wymaga. Nie wszystkie pomysły w tym projekcie zmian są złe :wink:

A tak w ogóle, to myślę, że dobrze jest, że pojawia się ministerialny projekt zmian, bo jest okazja, żeby o zmianach rozmawiać. Zróbmy minisprawi prawdziwe konsultacje :!: I to twórcze; w miejsce pomysłów złych zaproponujmy nasze; m.in. te, które wyłaniają się z wypowiedzi w temacie o ,,obywatelskim'' projekcie nowego usp.
suzana22
VIP
VIP
 
Posty: 8370
Dołączył(a): wtorek, 18 marca 2008, 21:25
Lokalizacja: Małopolska

Postprzez sblok » poniedziałek, 11 maja 2009, 20:37

a mnie martwi 5 dniowe obowiazkowe szkolenie (mam nadzieje ze zle przeczytalem) oraz za malo ciekawy uwazam pomysl co do przewodniczacych ydzialow ksiag i rejestrow.
sblok
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 133
Dołączył(a): niedziela, 13 kwietnia 2008, 17:33
Lokalizacja: poznań

Postprzez seszele » poniedziałek, 11 maja 2009, 22:23

sblok napisał(a):za malo ciekawy uwazam pomysl co do przewodniczacych ydzialow ksiag i rejestrow.


ale dlaczego. referendarze w tych wydziałach wykonują merytoryczne zadania w sprawach sądowych na tożsamej drodze postępowania sądowego posiadając w tym zakresie kompetencje sądu. wykształcenie też niczego sobie - porównywalne albo adekwatne - specjalistyczne. merytoryczna - orzecznicza niezależność gwarantowana co prawda tylko ustawą zwykłą, ale kto miałby chcieć ją naruszać w sądzie?

Sesz.
Avatar użytkownika
seszele
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 235
Dołączył(a): środa, 19 grudnia 2007, 22:00
Kim jestem ?: tyle pytań i żadnych odpowiedzi... <cytat>

Postprzez markosciel » poniedziałek, 11 maja 2009, 22:56

A mnie zastanowiło coś innego. W wypadku kary dyscyplinarnej, dwóch wytyków czy zwróceniu uwagi - usuwać się je ma po upływie 5 lat na wniosek sędziego. Ciekawe dlaczego. Przecież to swoiste "zatarcie skazania" - i chba jedyny wypadek, gdy następuje to jedynie na wniosek zainteresowanego :???:
Do tego, żeby żyć normalnie, trzeba mieć wiele odwagi - Søren Kierkegaard
Avatar użytkownika
markosciel
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 2727
Dołączył(a): czwartek, 31 stycznia 2008, 02:05

Postprzez censor » poniedziałek, 11 maja 2009, 23:26

Bo liczą na to, że sędzia zapomni się "upomnieć" i będzie go można dłużej trzymać na niższej stawce. Przecież to widać gołym okiem, że projekt pisany był przynajmniej częściowo przez osobę z mentalnością księgowego z wężem w kieszeni.
censor
VIP
VIP
 
Posty: 8656
Dołączył(a): wtorek, 1 kwietnia 2008, 13:48

Postprzez markosciel » wtorek, 12 maja 2009, 00:53

Teraz mi przyszło do głowy - a jeżeli sędzi umrze przed upływem tych 5 lat - to chyba będzie to trzeba w archiwum przechowywać "wieczyście" :twisted:

Bo skoro wniosku nie ma, a rodzina nieuprawniona, zaś z urzędu nic się zrobić nie da - to klamka zapadła :razz:
Do tego, żeby żyć normalnie, trzeba mieć wiele odwagi - Søren Kierkegaard
Avatar użytkownika
markosciel
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 2727
Dołączył(a): czwartek, 31 stycznia 2008, 02:05

Postprzez markosciel » wtorek, 12 maja 2009, 07:38

anpod napisał(a):
markosciel napisał(a):A mnie zastanowiło coś innego. W wypadku kary dyscyplinarnej, dwóch wytyków czy zwróceniu uwagi - usuwać się je ma po upływie 5 lat na wniosek sędziego. Ciekawe dlaczego. Przecież to swoiste "zatarcie skazania" - i chba jedyny wypadek, gdy następuje to jedynie na wniosek zainteresowanego :???:


ale to nie jest zadne novum...

tak jest także obecnie :)


Nie mam teraz usp, ale o ile pamiętam - to obecfnie po upływie 5 lat minister zarządza usunięcie tych dokumentów z akt.
Do tego, żeby żyć normalnie, trzeba mieć wiele odwagi - Søren Kierkegaard
Avatar użytkownika
markosciel
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 2727
Dołączył(a): czwartek, 31 stycznia 2008, 02:05

Postprzez Markiel » wtorek, 12 maja 2009, 08:38

Myślę, że trzeba postawić sprawę jasno.

Absolutnie nie do przyjęcia jest propozycja okresowej oceny sędziów. Te uregulowania w ogóle nie mogą zostać wprowadzone. Sędzia może i powinien być kontrolowany, ale nie poprzez wystawianie mu ocen [jak w szkole].

Inne proponowane zmiany oceniam pozytywnie. Zmniejszenie biurokracji sądowej (zmniejszenie ilości wydziałów), kadencyjność przewodniczących, przesunięcie sędziów do pracy orzeczniczej (na czele wydziałów "urzędniczych" mają stać referendarze), zdefiniowanie na czym ma polegać nadzór administracyjny - te kwestie oceniam pozytywnie.
Markiel
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 333
Dołączył(a): poniedziałek, 10 marca 2008, 13:24
Lokalizacja: okręg gdański

Następna strona

Powrót do Projekty

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość