Strona 1 z 1

Uwagi do projektu kpc

PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2017, 15:43
przez Vilgefortz
Zakładam nowy wątek (uważam, że tak będzie czytelniej), ale można oczywiście scalić go z jakimś istniejącym.

W nawiązaniu do pw od administracji - moja propozycja nowelizacji instytucji z art. 386 § 4 kpc.

Tak jest:
§ 4. Poza wypadkami określonymi w § 2 i 3 sąd drugiej instancji może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania tylko w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.

Tak proponuje:
§ 4. Sąd drugiej instancji może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy tylko na wniosek skarżącego zawarty w apelacji. Podstawą wniosku nie mogą być twierdzenia lub zarzuty, których skarżący nie przedstawił do chwili zamknięcia posiedzenia przygotowawczego w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji.
§ 5. W razie uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania, sąd ten może wystąpić z urzędu do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie wątpliwości co do zasadności wydania orzeczenia kasatoryjnego. Wniosek sądu pierwszej instancji powinien zawierać uzasadnienie.
§ 6. Sąd Najwyższy rozpoznaje wniosek sądu pierwszej instancji, o którym mowa w art.386 § 5 kpc, na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego.
§ 7. Sąd Najwyższy orzeka postanowieniem o uchyleniu wyrok sądu drugiej instancji w razie stwierdzenia naruszenia przepisu art. 386 § 4 kpc przy jego wydaniu bądź stwierdza brak wątpliwości co do zasadności wydania tego orzeczenia. Postanowienie Sądu Najwyższego nie podlega zaskarżeniu i nie wymaga uzasadnienia.
§ 8. Sąd drugiej instancji może z urzędu uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy tylko w wypadku, gdy w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie zostało wyznaczone posiedzenie przygotowawcze.

Ciekawy jestem Waszego zdania?

Re: Uwagi do projektu kpc

PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2017, 15:55
przez kam
Pomysł dobry. Ale czy wniosku o uchylenie, z podobnymi ograniczeniami, nie powinna móc zlożyć również druga strona?

Re: Uwagi do projektu kpc

PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2017, 16:30
przez Vilgefortz
kam napisał(a):Pomysł dobry. Ale czy wniosku o uchylenie, z podobnymi ograniczeniami, nie powinna móc zlożyć również druga strona?


Nie apelujący nie powinien mieć takiego prawa.

Jeszcze jedna rzecz (żeby nie trzeba było wyprowadzać wniosków a contrario):

§ 8. Sąd drugiej instancji może z urzędu uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy tylko w wypadku, gdy w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie zostało wyznaczone posiedzenie przygotowawcze.

Do dogrania pozostałaby kwestia uściślenia pewnych regulacji o posiedzeniu przygotowawczym (trzeba by wprowadzić nowość - ustanowienie pełnomocnika z urzędu bez wniosku strony i doprecyzować do bólu jednoznacznie kiedy sąd ma obowiązek takiego pełnomocnika dla strony ustanowić). I wtedy trzymałoby się to kupy :D

Ps
Dla czytelności wyedytuje pierwszy post.

Re: Uwagi do projektu kpc

PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2017, 17:15
przez Johnson
Moim zdaniem winna być jakaś opłata podstawowa którą winien płacić nawet zwolniony od kosztów (na początku ustawy o kosztach było chyba 30 zł)

Uważam również że grzywna za nadużycie przez stronę prawa procesowego sąd winien stosować od razu, na bieżąco, a nie dopiero na koniec. Po co czekać? Po pierwsze można zapomnieć, a po drugie strona od razu zauważy że nie warto tak robić. Co najwyżej można napisać że zażalenie na takie ukaranie grzywną przysługuje dopiero po zakończaniu postępowania w instancji (tak by zażalenia z tego powodu nie przedłużały).

Ja np. załączałbym taką grzywnę do każdego oczywiście bezzasadnego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, bo niektórzy składają oświadczenie że mają oszczędności 20000 pln a wnoszą o zwolnienie od kosztów sądowych w kwocie 150 zł

Re: Uwagi do projektu kpc

PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2017, 20:55
przez Vilgefortz
Jeszcze jedna propozycja dotyczące regulacji projektowanej:

Art. 205(12) § 1. Jeżeli wyznaczono posiedzenie przygotowawcze, strona może przytaczać twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej do chwili zamknięcia posiedzenia przygotowawczego. Twierdzenia, zarzuty i dowody zgłoszone do zamknięcia posiedzenia przygotowawczego podlegają włączeniu do planu rozprawy, a zgłoszone po jego zamknięciu podlegają pominięciu.
§ 1(1). W wypadku gdy twierdzenia bądź zarzuty przedstawia w sposób nieprecyzyjny strona zwolniona od kosztów sądowych w całości lub w części, sąd ustanawia dla niej pełnomocnika z urzędu działając w tym zakresie bez wniosku osoby, dla której pełnomocnik jest ustanowiony; w razie potrzeby posiedzenie przygotowawcze ulega odroczeniu.
§ 1(2). Twierdzenie lub zarzut przedstawione nieprecyzyjnie przez pełnomocnika procesowego w osobie adwokata lub radcy prawnego jest bezskuteczne i nie podlega włączeniu do planu rozprawy. Na postanowienie sądu w przedmiocie pominięcia twierdzenia lub zarzutu przysługuje zażalenia do sądu drugiej instancji; sąd drugiej instancji oddala zażalenie lub zmienia w odpowiednim zakresie plan rozprawy; w wypadku zmiany planu rozprawy włączone do niego twierdzenie lub zarzut uważa się za przedstawione skutecznie do chwili zamknięcia posiedzenia przygotowawczego;
§ 1(3)Postanowienie odmawiające dokonania zmiany planu rozprawy nie podlega zaskarżeniu.

Re: Uwagi do projektu kpc

PostNapisane: piątek, 1 grudnia 2017, 00:33
przez forget-me-not
Postaram się nie powielać argumentów, które już się pojawiły.

1. Uważam, że przeoczono kwestię rejestrowania posiedzenia przygotowawczego przez stronę – o ile zgodnie z art. 9 kpc strona będzie mogła we własnym zakresie rejestrować przebieg każdego posiedzenia, o tyle uważam, że w przypadku posiedzenia przygotowawczego powinno to być wykluczone. Współgrałoby z projektowanym art. 205 ze zn. 8 § 1 (z przebiegu posiedzenia przygotowawczego sporządza się wyłącznie protokół pisemny, w protokole tym nie zamieszcza się oświadczeń złożonych w ramach negocjacji ugodowych).

2. Trochę karkołomny jest też art. 203 ze zn. 1 kpc w paragrafie 2, gdzie mowa o tym, że zarzut potrącenia jest dopuszczalny tylko w zakresie, w którym istnienie wierzytelności dochodzonej przez powoda jest niesporne. W praktyce do zastosowania w zasadzie tylko przy uznaniu powództwa, co w zwykłym procesie cywilnym nie jest takie znowu częste.Na pewno korzystne jest wymaganie do formy i terminu tego zarzutu.

3. Dobry jest też pomysł wprowadzenia możliwości zobowiązania profesjonalnego pełnomocnika do wskazania podstawy prawnej żądania - ileż to razy na etapie post. odwoławczego okazywało się, że sąd I instancji błędnie odczytał żądanie ;)

4. art. 326 §4.Jeżeli na posiedzenie wyznaczone w celu ogłoszenia wyroku nikt się nie stawił, włączając publiczność, przewodniczący lub sędzia sprawozdawca może zarządzić odstąpienie od odczytania sentencji i od podania powodów rozstrzygnięcia.W takim przypadku wyrok uważa się za ogłoszony z chwilą zakończenia posiedzenia. Sentencję należy jednak odczytać, jeżeli wygłaszane będzie uzasadnienie wyrok. Nareszcie!

5. Nie podoba mi się art. 386 § 5 kpc (w przypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sąd rozpoznaje ją w tym samym składzie, chyba że nie jest to możliwe).
Rozumiem intencję, by nie przerzucać całego postępowania dowodowego na Sąd odwoławczy i by konsekwencje ponosił sędzia który tego postępowania nie przeprowadził, ale z drugiej strony w sytuacji gdy sędzia wyrazi już określony pogląd na sprawę to nie wyobrażam sobie, by po uchyłce diametralnie go zmienił, nie mówiąc o mimowolnym niechętnym nastawieniu do takiej sprawy (nikt chyba nie lubi uchyłek?), co oczywiście nie musi przełożyć się na rozstrzygnięcie, ale wymaga samodyscypliny. Biorąc pod uwagę ratio legis tej zmiany, uważam, że można doprecyzować, że w przypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia całego postępowania dowodowego, sąd rozpoznaje ją w tym samym składzie

Re: Uwagi do projektu kpc

PostNapisane: piątek, 1 grudnia 2017, 08:14
przez kam
Vilgefortz napisał(a):
§ 1(2). Twierdzenie lub zarzut przedstawione nieprecyzyjnie przez pełnomocnika procesowego w osobie adwokata lub radcy prawnego jest bezskuteczne i nie podlega włączeniu do planu rozprawy. Na postanowienie sądu w przedmiocie pominięcia twierdzenia lub zarzutu przysługuje zażalenia do sądu drugiej instancji; sąd drugiej instancji oddala zażalenie lub zmienia w odpowiednim zakresie plan rozprawy; w wypadku zmiany planu rozprawy włączone do niego twierdzenie lub zarzut uważa się za przedstawione skutecznie do chwili zamknięcia posiedzenia przygotowawczego.

Pełnomocnik bez wniosku jak najbardziej, ale również bez badania sytuacji materialnej strony? Czy nie będzie to źródło nadużyć?

Żadnego zażalenia na pomijanie twierdzeń.

Czy sądowi pierwszej instancji nie można by dać prawa uzupełnienia uzasadnienia po wniesieniu apelacji?

Re: Uwagi do projektu kpc

PostNapisane: piątek, 1 grudnia 2017, 10:30
przez Vilgefortz
kam napisał(a):...Żadnego zażalenia na pomijanie twierdzeń...


Zasada "karty na stół" musi mieć pewne bezpieczniki. Z jednej strony dla sądu, żeby strona nie próbowała zbywać swojego obowiązku ogólnikami, czy poprzez przeciąganie procesu wywodzenia, a z drugiej dla podsądnych - żeby sąd nie miał pokusy wycinania "niechcianych" (bo np. pracochłonnych) twierdzeń czy zarzutów pod pretekstem braku właściwej precyzji.

kam napisał(a):Czy sądowi pierwszej instancji nie można by dać prawa uzupełnienia uzasadnienia po wniesieniu apelacji?


Moim zdaniem nie, bo to może w ogóle zaburzyć kolejność procesową poszczególnych czynności po wydaniu wyroku. Poza tym jeżeli nawet do pewnych, wyjaśnionych podczas rozprawy, aspektów sprawy nie ma odniesienia w uzasadnieniu to nie jest to problem. Problem jest wtedy gdy sąd jakiegoś aspektu nie dostrzegł w porę i nie ukierunkował odpowiednio postępowania - wtedy uzupełnienie uzasu nic nie da (a winnym wypadku jest nie potrzebne bo mądry sąd odwoławczy sobie poradzi poprzez lekturę akt) ;)

Re: Uwagi do projektu kpc

PostNapisane: piątek, 1 grudnia 2017, 10:54
przez Włóczykij
forget-me-not napisał(a):Postaram się nie powielać argumentów, które już się pojawiły.

1. Uważam, że przeoczono kwestię rejestrowania posiedzenia przygotowawczego przez stronę – o ile zgodnie z art. 9 kpc strona będzie mogła we własnym zakresie rejestrować przebieg każdego posiedzenia, o tyle uważam, że w przypadku posiedzenia przygotowawczego powinno to być wykluczone. Współgrałoby z projektowanym art. 205 ze zn. 8 § 1 (z przebiegu posiedzenia przygotowawczego sporządza się wyłącznie protokół pisemny, w protokole tym nie zamieszcza się oświadczeń złożonych w ramach negocjacji ugodowych).
ale byłam na szkoleniu ze zwolennikami takiego rozwiązania, które notabene już jest (choć nie rozpisane z planem)
i im właśnie chodziło o to, że to jest bez nagrywania
niestety tacy są też sędziowie, którzy szczerze przyznali, że nagrywanie ich ogranicza...

Re: Uwagi do projektu kpc

PostNapisane: piątek, 1 grudnia 2017, 10:55
przez Włóczykij
forget-me-not napisał(a):Postaram się nie powielać argumentów, które już się pojawiły.5. Nie podoba mi się art. 386 § 5 kpc (w przypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sąd rozpoznaje ją w tym samym składzie, chyba że nie jest to możliwe).
Rozumiem intencję, by nie przerzucać całego postępowania dowodowego na Sąd odwoławczy i by konsekwencje ponosił sędzia który tego postępowania nie przeprowadził, ale z drugiej strony w sytuacji gdy sędzia wyrazi już określony pogląd na sprawę to nie wyobrażam sobie, by po uchyłce diametralnie go zmienił, nie mówiąc o mimowolnym niechętnym nastawieniu do takiej sprawy (nikt chyba nie lubi uchyłek?), co oczywiście nie musi przełożyć się na rozstrzygnięcie, ale wymaga samodyscypliny. Biorąc pod uwagę ratio legis tej zmiany, uważam, że można doprecyzować, że w przypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia całego postępowania dowodowego, sąd rozpoznaje ją w tym samym składzie


było już o tym mocno na forum, ale dodam, że patologii uchyleń nie należy leczyć kolejną

Re: Uwagi do projektu kpc

PostNapisane: piątek, 1 grudnia 2017, 12:36
przez Piotr00
Johnson napisał(a):Ja np. załączałbym taką grzywnę do każdego oczywiście bezzasadnego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, bo niektórzy składają oświadczenie że mają oszczędności 20000 pln a wnoszą o zwolnienie od kosztów sądowych w kwocie 150 zł


Ale to już było... TK co prawda to był tamten TK, nie ten - "dobrze zmieniony"

PS. ciekawe czy zdają sobie sprawę w eMeSie, że wprowadzając obowiązkową obecność "profesjonalnych" na posiedzeniu wstępnym wprowadzają podwyżkę stawek rynkowych? Bogatym i os. prawnym to nie robi, ale biednym znów będzie trudniej

Re: Uwagi do projektu kpc

PostNapisane: sobota, 2 grudnia 2017, 19:30
przez Włóczykij
no to w końcu czas przyznać, że to nie sąd sobie wymyśla czynności i rozprawy, ale strony pracują na czas trwania postępowania

Re: Uwagi do projektu kpc

PostNapisane: poniedziałek, 4 grudnia 2017, 01:25
przez forget-me-not
Włóczykij napisał(a):
forget-me-not napisał(a):Postaram się nie powielać argumentów, które już się pojawiły.

1. Uważam, że przeoczono kwestię rejestrowania posiedzenia przygotowawczego przez stronę – o ile zgodnie z art. 9 kpc strona będzie mogła we własnym zakresie rejestrować przebieg każdego posiedzenia, o tyle uważam, że w przypadku posiedzenia przygotowawczego powinno to być wykluczone. Współgrałoby z projektowanym art. 205 ze zn. 8 § 1 (z przebiegu posiedzenia przygotowawczego sporządza się wyłącznie protokół pisemny, w protokole tym nie zamieszcza się oświadczeń złożonych w ramach negocjacji ugodowych).
ale byłam na szkoleniu ze zwolennikami takiego rozwiązania, które notabene już jest (choć nie rozpisane z planem)
i im właśnie chodziło o to, że to jest bez nagrywania
niestety tacy są też sędziowie, którzy szczerze przyznali, że nagrywanie ich ogranicza...


Hmm, chyba nie wyraziłam się jasno albo nie rozumiem Twojej myśli. Ujmę inaczej - chodziło mi o to, żeby wyraźnie wykluczyć nagrywanie posiedzenia przygotowawczego (także przez strony), bo w projektowanym art. 205 ze zn. 8 § 1 kpc jest że z tego posiedzenia sporządza się tylko protokół pisemny, a jednocześnie w art. 9 kpc stoi o możliwości nagrywania przez stronę

Re: Uwagi do projektu kpc

PostNapisane: poniedziałek, 4 grudnia 2017, 13:12
przez Włóczykij
no i to są te ciągłe zabawy salonowe w rzeźby

kwestia nagrywać czy nie jest szerszą kwestią
szczegół wyłączenia nagrywania przez strony posiedzenia przygotowawczego tylko się do tego dopisuje
nagrywania to generalnie brak zaufania, kontrola
protokoły są dla utrwalania czynności procesowych
wyłączenie nagrywania z posiedzeń pokazuje po raz kolejny na brak konsekwencji piewców nagrywania - nagle znajdują fazę, gdzie jednak wolą nie ...
zwolennicy nagrywania przez strony są konsekwentni, gdyż opierają się na tym, że w dzisiejszych czasach i tak strona może nagrać i się jej nie skontroluje, więc po co zabraniać

należy rozstrzygnąć pryncypia, a nie wciąż sobie ugrywać pod jakieś z góry założone interesy

Re: Uwagi do projektu kpc

PostNapisane: wtorek, 5 grudnia 2017, 01:03
przez anpod
ale czemu miałoby służyć nagrywanie tych posiedzeń ? nagrywany jest przebieg rozprawy, przeprowadzane dowody, zeby nie uległy zniekształceniu. a to posiedzenie ma charakter organizacyjny przeciez miec

Re: Uwagi do projektu kpc

PostNapisane: wtorek, 5 grudnia 2017, 14:10
przez Włóczykij
anpod napisał(a):ale czemu miałoby służyć nagrywanie tych posiedzeń ? nagrywany jest przebieg rozprawy, przeprowadzane dowody, zeby nie uległy zniekształceniu. a to posiedzenie ma charakter organizacyjny przeciez miec


no bo głównym założeniem nagrywania jest wzięcie na widelec złego sędziego
a w tej fazie ma szanse na największe szanse zła...
i stąd jest ten paradoks