WNIOSEK O WETO PREZYDENTA - ZBIERAMY PODPISY

Dział dostępny do czytania bez konieczności logowania się

WNIOSEK O WETO PREZYDENTA - ZBIERAMY PODPISY

Postprzez tujs » niedziela, 22 czerwca 2008, 15:39

[shadow=red] Drodzy aktywiści FORUM w tym tygodniu zbierajcie podpisy pod wnioskiem do Prezydenta o weto w sprawie ustawy odbierającej NAM awanse poziome[/shadow]

Wniosek ściągnijcie z Download albo wydrukujcie go z mojego postu poniżej

Do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

My, sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, zwracamy się do Pana Prezydenta o skorzystanie na podstawie art. 122 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z prawa weta wobec ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę o prokuraturze oraz ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych - uchwalonej przez Sejm w dniu 25 czerwca 2008 roku.

Uzasadnienie

Ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 136. poz. 959), Sejm V Kadencji przyjął zaproponowane przez Ministra Sprawiedliwości zmiany w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, które miały na celu wzmocnienie zasad ustrojowych i przyjętego modelu funkcjonowania sądownictwa. Ustawa ta wprowadziła szereg zmian podnoszących status sędziów sądów rejonowych i okręgowych, których wysiłkiem rozpoznawana jest zdecydowana większość spraw. Jest notoryjnym faktem, że dostęp do wyższych stanowisk sędziowskich (sędziego sądu okręgowego i sędziego sądu apelacyjnego) jest ograniczony i najczęściej powołanie na wyższe stanowisko sędziowskie, odbywające się w drodze konkurencyjnego wyboru przez Krajową Radę Sądownictwa, musi się wiązać także ze zmianą miejsca zamieszkania lub podjęcia uciążliwych dojazdów do sądu wyższego, co w wielu przypadkach jest znacznym utrudnieniem w różnych sytuacjach życiowych i rodzinnych. Dlatego praktyka dowodzi, że do sądów wyższych instancji zwykle awansują sędziowie z miasta, w którym siedzibę ma tenże sąd. Także ograniczona liczba stanowisk w sądach wyższych instancji, zwłaszcza w mniejszych jednostkach sądowych, nie daje rzeczywistej możliwości awansu wielu wybitnym sędziom, którzy wiele lat swojej służby sędziowskiej zmuszeni są wykonywać w sądach rejonowych. Dodatkowo osiągania wyższych stanowisk sędziowskich nie ułatwiają tzw. „niszowe” specjalizacje, bowiem szereg kategorii spraw kończy swój tok instancyjny najwyżej w sądach okręgowych, zaś sędziowie nie mają żadnego wpływu na wybór wydziału, w którym orzekają. Z powyższych względów ustawa przewidziała skrócenie okresu awansu płacowego na stanowisku sędziowskim z siedmiu do pięciu lat oraz wprowadziła system tzw. awansów poziomych dla długoletnich sędziów sądów rejonowych i okręgowych. To ostatnie rozwiązanie jest przełomowe w systemie ustroju sądów powszechnych, gdyż stworzono dwa nowe stanowiska sędziowskie, dostępne wyłącznie dla nienagannie pracujących sędziów, z wieloletnim stażem (15 lat) w sądzie rejonowym lub okręgowym. Są to stanowiska „sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym” oraz „sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym”. Obydwa te stanowiska miały być w założeniu równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami odpowiednio sędziego sądu okręgowego i sędziego sądu apelacyjnego. Powoływanie na nie winno się odbywać bez względu na utworzenie wolnego lub zwolnienie stanowiska sędziowskiego, bowiem sędziowie w ten sposób uhonorowani, będą nadal zajmowali miejsce służbowe w sądzie niższym.
Powołanie na wspomniane stanowiska zgodnie z zasadami konstytucyjnymi należy do Prezydenta RP, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Sędziowie powołani mieli zachować inwestyturę w dotychczasowym zakresie, a do orzekania w sądzie wyższym mieli być wyznaczani w drodze delegowania, tak, jak sędziowie na stanowiskach niższych. Po uzyskaniu jednego z dwóch wskazanych stanowisk sędzia miał uzyskiwać wynagrodzenie w stawkach awansowych, tak jakby zajmował stanowisko hierarchicznie wyższe. Jednakże dalsze powołanie, w przypadku sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym, na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego, nie byłoby możliwe, chyba, że sędzia taki zająłby stanowisko sędziego sądu okręgowego i uzyskałby wymagany staż.
Zgodnie z tą ustawą sędziowie zajmujący te stanowiska w razie utworzenia lub zwolnienia stanowiska odpowiednio w sądzie okręgowym albo apelacyjnym mogliby ubiegać się o powołanie tak, jak sędziowie sądów odpowiednio niższych, a więc w procedurze konkurencyjnej, z uzyskaniem oceny pracy, opinii zgromadzenia sędziowskiego, wyboru przez Krajową Radę Sądownictwa spośród kandydatów z korpusu sędziowskiego i kandydatów zewnętrznych, a wreszcie powołania przez Prezydenta RP. Regulacja ta stanowiła jedyny instrument swoistego nagradzania sędziów nienagannie wykonujących swoje obowiązki, nieaspirujących z różnych przyczyn do sądów wyższych, przy uwzględnieniu przyjętej zasady rezygnacji z nagród, czy innych, powszechnie stosowanych w stosunkach pracy form nagradzania pracowników. Ustawa w tym zakresie miała wejść w życie od 1 lipca 2008 r. ( art. 9 ustawy).
Środowisko sędziowskie z wielkim zadowoleniem i nadziejami odebrało zarówno uchwalenie tejże ustawy, jak i jej akceptację przez Pana Prezydenta poprzez złożenie pod nią swojego podpisu. Uznaliśmy bowiem, że jest to pierwszy od wielu lat krok w kierunku wzmocnienia pozycji sędziego i stworzenia długofalowej ścieżki kariery sędziego pozwalającej na zatrzymanie w zawodzie najlepszych sędziów.
Równolegle, co warte podkreślenia, poprzedni rząd, realizując zapisy art. 178 pkt 2 Konstytucji, przewidział począwszy od stycznia bieżącego roku podwyżki dla sędziów, a Sejm na ten cel zabezpieczył stosowne środki w budżecie.
Niestety, obecny rząd najpierw odmówił przyznania sędziom tych podwyżek, a następnie podjął starania zmierzające do likwidacji stawek awansu poziomego - jeszcze przed ich wejściem w życie. Odmówił także poparcia (kontrasygnaty) cennej inicjatywy Pana Prezydenta podniesienia w rozporządzeniu „mnożników” dla poszczególnych szczebli stanowisk sędziowskich począwszy od 1 lipca bieżącego roku. Rząd i Sejm w ten sposób, jak się wydaje, uzurpują sobie wyłączne prawo do określania zasad wynagradzania sędziów, z pominięciem prerogatywy Prezydenta w tym zakresie. Tymczasem ustawa o ustroju sądów powszechnych istotne uprawnienie w tej materii powierzyła Prezydentowi. Polega ono na określaniu w rozporządzeniu wysokości tzw. mnożników dla poszczególnych stanowisk sędziowskich, które ostatecznie ustalają kształt systemu wynagrodzeń sędziów. Kwota bazowa natomiast, jako drugi element wynagrodzeń sędziów, określana jest w ustawie budżetowej, której projekt przygotowuje i wnosi pod obrady Parlamentu Rada Ministrów. Jest to jednocześnie jedyna ustawa, co do której Prezydentowi RP nie przysługuje prawo weta. W ten sposób Prezydent RP pozbawiony został jakiegokolwiek realnego wpływu na ustalanie zasad wynagradzania sędziów, a obecnie przedłożoną do podpisu Panu Prezydentowi ustawą, władza ustawodawcza w istocie zmierza do wymuszenia na Panu Prezydencie wycofania się z regulacji systemu wynagrodzeń sędziów, którą Pan Prezydent uprzednio zaakceptował.
Ustawa uchwalona obecnie przez Sejm znosi stawki awansu poziomego, a w ich miejsce wprowadza tylko jedną dodatkową trzecią stawkę awansu finansowego, odbierając sędziom dwie stawki awansowe. Uzasadnienie Ministra Sprawiedliwości rezygnacji z dotychczasowych regulacji w najmniejszym stopniu nie przekonuje środowiska sędziowskiego, a ostatnia deklaracja premiera, że sędziowie nie otrzymają także zaproponowanych od 1 stycznia 2009 r. podwyżek wiążących się z podniesieniem kwoty bazowej o 25% pozwala sądzić, że przyczyną takiego stanowiska rządu jest jedynie zamiar poczynienia oszczędności budżetowych kosztem wynagrodzeń sędziów.
Przedłożoną Panu Prezydentowi do podpisu ustawę należy ocenić krytycznie także z tego względu, że działa demotywująco na sędziów, którzy po uzyskaniu proponowanej trzeciej stawki awansowej, nie mieliby już finansowego instrumentu zachęty do podnoszenia jakości swojego orzecznictwa, a wymierzenie po tym okresie sędziemu kary dyscyplinarnej, również nie mogłoby się przełożyć na pozbawienie sędziego awansu finansowego w przyszłości.

Szanowny Panie Prezydencie,
Obecny poziom zarobków przedstawicieli władzy sądowniczej osłabia ich autorytet , nie zapewniając przy tym godnego poziomu życia, adekwatnego do pełnionego urzędu, zakresu obowiązków i ciężaru odpowiedzialności. Wynagrodzenia te są rażąco niskie w porównaniu z płacami zarówno przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, jak też w odniesieniu do realnych wynagrodzeń osiąganych na rynku usług prawniczych. Szczególnie zarobki Sędziów Sądów Rejonowych kształtują się obecnie na poziomie płac osiąganych przez pracowników fizycznych. Sędzia Sądu Rejonowego osiąga miesięczny dochód w wysokości 4500 zł (1300 euro). Takie traktowanie sędziów w Rzeczypospolitej Polskiej nie znajduje uzasadnienia w sytuacji dobrej kondycji budżetu państwa i pomija istotne pożądane relacje pomiędzy niezawisłością a ekonomiczną pozycją sędziów. W latach 2007 i 2008 wiele grup zawodowych w Polsce, których uposażenia wypłacane są z budżetu państwa, uzyskało znaczące podwyżki. Płace polskich sędziów kształtowane są w oderwaniu od wskaźników rynkowych i stale wzrastającego standardu życia polskiego społeczeństwa. Należy dodać, iż wysokość realnej płacy polskiego sędziego maleje w zatrważającym tempie: w roku 1999 kwota bazowa stanowiąca podstawę dla ustalenia wynagrodzenia sędziego wynosiła 83,1% prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zaś w 2008 r. kwota ta wynosi zaledwie 52% tegoż wynagrodzenia.
Uchwalenie przedmiotowej ustawy to zatem kolejny bezprecedensowy akt naruszenia art. 178 pkt 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę Pana Prezydenta na nie mniej istotny fakt naruszenia procedury uchwalenia przedmiotowej ustawy. W sposób sprzeczny z treścią art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów skierowała powyższy projekt do rozpatrzenia w trybie pilnym, chociaż przepisy prawne objęte tą regulacją dotyczą wynagrodzenia i awansu poziomego sędziów, należących do materii ustroju władzy sądowniczej.
Tworzenie i znoszenie stanowisk Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym oraz Sędziego Sądu Apelacyjnego w Sądzie Okręgowym - oznacza wprowadzenie nowych stanowisk w sądach, a zatem determinuje ich organizację. Wprowadzenie nowych stanowisk w sądach nastąpiło w drodze zwykłego, a zatem prawidłowego toku legislacyjnego, z uwzględnieniem właściwych terminów, konsultacji w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a wcześniej - konsultacji ze środowiskiem sędziowskim. Tymczasem ustawa uchylająca je została przyjęta z całkowitym pominięciem tej procedury.
Nadto przepisy prawne objęte powyższą regulacją wprowadzają nowe rozwiązania ustrojowe, nieznane ani obowiązującej ustawie o ustroju sądów powszechnych, ani jej nowelizacji, która miała wejść w życie 1.07.2008r. - a dotyczące trzeciej stawki awansowej. Warto tylko wspomnieć, że Dział II u.s.p. pt. „Sędziowie” dzieli się na dwa rozdziały; pierwszy z nich nosi tytuł „Status sędziego” , natomiast drugi - „Prawa i obowiązki sędziów” . Uwzględniając tę systematykę, należy przyjąć, że przepisy rozdziału 1 normują stan prawny sędziów, ich pozycję ustrojową i jurysdykcyjną oraz usytuowanie w stosunku do organów władzy wykonawczej (Ministra Sprawiedliwości), natomiast przepisy rozdziału 2 koncentrują się głównie wokół zagadnień wypływających ze stosunku służbowego, w tym stosunku pracy. Należy podkreślić, że zarówno przepisy określające status sędziego, jak i przepisy dotyczące jego praw i obowiązków, połączone z art. 178-181 Konstytucji, tworzą ustrojową zasadę odrębności pozycji sędziego, mającego wśród funkcjonariuszy państwowych status wyjątkowy (por. S. Gołąb: Organizacja sądów powszechnych, Kraków 1938, s. 32; J. Gudowski: Urząd sędziego w prawie o ustroju sądów powszechnych, PS 1994, nr 11-12, s. 22).
Zgodnie z treścią art. 123 ust.1 Konstytucji - jeżeli przedmiotem ustawy jest regulowanie ustroju władz, w tym władzy sądowniczej - tryb pilny nie może mieć zastosowania. Tworzenie i znoszenie stanowisk w sądach oraz kształtowanie systemu wynagrodzeń i statusu sędziów powinno zatem podlegać unormowaniu wyłącznie w zwykłym toku legislacyjnym. Niedopuszczalnym tym samym jest, aby regulowanie tej doniosłej materii prawnej mogło odbywać się przy akceptacji naruszenia powołanego art. 123 ust.1 Konstytucji.
Identyczne stanowisko zaprezentował dr Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego: "Jeżeli projekt ustawy dotyczy zasad zajmowania stanowisk sędziowskich, czyli awansowania sędziów, czy też, ogólnie biorąc, zasad wykonywania urzędu sędziego, to są to przepisy, które regulują ustrój sądownictwa, a więc jednej z władz publicznych" ( Gazeta Prawna z dnia 9 czerwca 2008r.).
Chcemy wierzyć, że Pan Prezydent, jako Strażnik Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, podzieli nasze stanowisko i odmówi złożenia swojego podpisu pod wskazaną ustawą.
l.p. imię nazwisko sąd wydział podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
[/b]
Ostatnio edytowano piątek, 25 września 2009, 22:10 przez tujs, łącznie edytowano 1 raz
tujs
 

Postprzez tujs » niedziela, 22 czerwca 2008, 15:41

Chcę dodać,że w okręgu łódzkim zebraliśmy już ponad 100 podpisów!
dziękuję za solidarną postawę!
tujs
 

Postprzez akaro » niedziela, 22 czerwca 2008, 21:22

a ja dodam (równiez jestem z Łodzi), że zbieranie podpisów spotkało się z dezaprobatą szefostwa SO.
akaro
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 45
Dołączył(a): poniedziałek, 12 maja 2008, 21:19
Lokalizacja: Łódź

Postprzez romanoza » niedziela, 22 czerwca 2008, 22:12

akaro napisał(a):a ja dodam (równiez jestem z Łodzi), że zbieranie podpisów spotkało się z dezaprobatą szefostwa SO.

Ale przecież jesteś sędzią, nie bardzo rozumiem co Cię obchodzi stanowisko szefostwa SO
δоκει δε μоι και Кαρχεδονα μη ειναι
Avatar użytkownika
romanoza
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 12520
Dołączył(a): środa, 19 grudnia 2007, 10:48
Lokalizacja: lubelskie

Postprzez KAL » niedziela, 22 czerwca 2008, 22:29

romanoza napisał(a):
akaro napisał(a):a ja dodam (równiez jestem z Łodzi), że zbieranie podpisów spotkało się z dezaprobatą szefostwa SO.

Ale przecież jesteś sędzią, nie bardzo rozumiem co Cię obchodzi stanowisko szefostwa SO


Ja też tego nie rozumiem, ale wiem, że sędziowie SO i SA w większości nie popierają naszego protestu, w szczególności w temacie awansów poziomych. Sami mi to mówili (oczywiście ci, których znam), aczkolwiek zdarzają się wyjątki. Zastanawiam się z czego to wynika, ale i w tym temacie była już na Forum dyskusja. Raczej jedności w środowisku nie będzie. Szkoda!!!
KAL
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 74
Dołączył(a): poniedziałek, 31 marca 2008, 11:04
Lokalizacja: Poznań

Postprzez tujs » poniedziałek, 23 czerwca 2008, 00:46

Jeśli Sejm przegłosuje zmiany do usp w środę, a w czwartek Senat nie zgłosi poprawek - to Prezydent będzie miał mniej niż 7 dni na podjęcie decyzji -
a co z publikacją w Dz. U.?

dlatego musimy pomóc Głowie Państwa, aby w przyszłości władza wykonawcza i ustawodawcza nie załatwiały sprawy newralgiczneJ dla III władzy na skróty i tylnymi drzwiami

My Sędziowie zasługujemy na szacunek I i II władzy - stąd nie możemy się godzić na taki tryb procedowania przepisów ustrojowych i [shadow=blue]GŁOŚNO MÓWIMY PANIE PREZYDENCIE- NIE![/shadow]
tujs
 

Postprzez tujs » środa, 25 czerwca 2008, 22:03

Uwaga ze względu na niekonstytucyjne przyspieszenie prac nad nowelą do usp odbierającą sędziom awanse poziome - każdy sędzia, który solidaryzuje sie z naszą akcją powinien sam lub wspólnie z kilkoma innymi osobami - wysłać jutro priorytetem wniosek o weto

Prezydent w najbliższych dniach podejmie decyzję i możemy mu w tym pomóc

adres Kancelarii Prezydenta
ul Wiejska 10
00-902 Warszawa
Ostatnio edytowano środa, 25 czerwca 2008, 22:07 przez tujs, łącznie edytowano 1 raz
tujs
 

Postprzez tujs » czwartek, 26 czerwca 2008, 10:47

Senat dziś przyjął ustawę pozbawiającą nas awansów poziomych - bez poprawek
A zatem wszystko w rękach Prezydenta

Ile osób - oprócz 118 sędziów z okręgu łodzkiego skierowało jeszcze do Prezydenta wniosek o zawetowanie tej ustawy?
tujs
 

Postprzez Mira » czwartek, 26 czerwca 2008, 11:11

na pewno jeszcze 7 osób z zachodniopomorskiego. moze będzie wiecej :???:
Mira
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 1684
Dołączył(a): poniedziałek, 26 maja 2008, 21:16
Lokalizacja: Bydgoszcz

Postprzez sebus » czwartek, 26 czerwca 2008, 11:39

Na razie mam 3 podpisy z mojego Sądu - w lubuskiem, jak wyślę to podam ile ostatecznie udało się zgromadzić.
Avatar użytkownika
sebus
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 1493
Dołączył(a): poniedziałek, 7 stycznia 2008, 11:08
Lokalizacja: lubuskie

Postprzez rosan » czwartek, 26 czerwca 2008, 11:41

wysłano- 3 podpisy
Avatar użytkownika
rosan
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 1757
Dołączył(a): czwartek, 27 grudnia 2007, 19:31

Postprzez niespielak » czwartek, 26 czerwca 2008, 12:18

zebrałam 7
niespielak
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 118
Dołączył(a): wtorek, 23 października 2007, 16:25

Postprzez Marred » czwartek, 26 czerwca 2008, 12:23

Dziś poszło 14 podpisów na 16 sędziów orzekających w całym SR. Więcej się nie dało - dwóch w chwili obecnej poza zasięgiem.
Marred
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 72
Dołączył(a): piątek, 28 grudnia 2007, 16:58

Postprzez marek » czwartek, 26 czerwca 2008, 12:25

9 podpisów, wszyscy którzy pracują,
marek
 

Postprzez sebus » czwartek, 26 czerwca 2008, 12:37

W rezultacie wysyłam z 5 podpisami - reszta na urlopie i macierzyńskim.
Avatar użytkownika
sebus
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 1493
Dołączył(a): poniedziałek, 7 stycznia 2008, 11:08
Lokalizacja: lubuskie

Postprzez niespielak » czwartek, 26 czerwca 2008, 12:52

zebrane 7 z 13 wysłałam. Pozostali na urlopie, bądź niedostępni w chwili obecnej
niespielak
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 118
Dołączył(a): wtorek, 23 października 2007, 16:25

Postprzez Ala M » czwartek, 26 czerwca 2008, 13:52

:?: [shadow=darkred]Mam pytanie czy zarząd IUSTITII odcinając się od stanowiska jakie zademonstrowała Pani Prezes na posiedzieniu komisji w Sejmie, przynajmniej powiadomi Prezydenta o tym jakie jest prawdziwe stanowisko stowarzyszenia przyjęte na walnym zgromadzeniu?
Dotychczas w opiniach do nowelizacji ustawy (w załącznikach rzadowych i sejmowych przedstawiony jest fałszywy obraz jakoby IUSTITIA zgadzała się na zniesienie awansu poziomego.
[/shadow][glow=darkred][/glow]
Ala M
młody sędzia
młody sędzia
 
Posty: 24
Dołączył(a): niedziela, 8 czerwca 2008, 00:18

Postprzez Nata » czwartek, 26 czerwca 2008, 15:37

Melduję zebranie 48 podpisów w Toruniu, łącznie z Panią Prezes SR na czele :lol: . Sadzę, że jutro rano zdołam zebrać jeszcze jakieś 5-7 podpisów i wysyłam to kurierem przed 12.00. Niestety wielu sędziów jest już na urlopach :cry:
Nata
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 201
Dołączył(a): środa, 2 stycznia 2008, 23:39

Postprzez duralex » czwartek, 26 czerwca 2008, 17:55

[ Dodano: Czw Cze 26, 2008 5:55 pm ]
Ala M napisał(a)::?: [shadow=darkred]Mam pytanie czy zarząd IUSTITII odcinając się od stanowiska jakie zademonstrowała Pani Prezes na posiedzieniu komisji w Sejmie, przynajmniej powiadomi Prezydenta o tym jakie jest prawdziwe stanowisko stowarzyszenia przyjęte na walnym zgromadzeniu?
Dotychczas w opiniach do nowelizacji ustawy (w załącznikach rzadowych i sejmowych przedstawiony jest fałszywy obraz jakoby IUSTITIA zgadzała się na zniesienie awansu poziomego.
[/shadow][glow=darkred][/glow]i JA czekam na zdecydowane działania Stowarzyszenia Sędziów Podróżujących "Iustitia".

Dopóki nic w tej sprawie nie zrobią, pozostana dla mnie pttkiem
duralex
 

Postprzez Mira » czwartek, 26 czerwca 2008, 22:55

w efekcie dało się zebrać 9, zachodniopomorskie
Mira
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 1684
Dołączył(a): poniedziałek, 26 maja 2008, 21:16
Lokalizacja: Bydgoszcz

Postprzez bladyswit » czwartek, 26 czerwca 2008, 22:59

Legnica - 20 podpisów (wszyscy obecni podpisali) - już poszło priorytetem z pismem przewodnim prezesa oraz .... faksem z prezydialnego ! :mrgreen:
Avatar użytkownika
bladyswit
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 5230
Dołączył(a): sobota, 7 lipca 2007, 15:19
Kim jestem ?: Jestem fanem tego forum :)

Postprzez kzawislak » czwartek, 26 czerwca 2008, 23:02

Nata napisał(a):Melduję zebranie 48 podpisów w Toruniu, łącznie z Panią Prezes SR na czele :lol: . Sadzę, że jutro rano zdołam zebrać jeszcze jakieś 5-7 podpisów i wysyłam to kurierem przed 12.00. Niestety wielu sędziów jest już na urlopach :cry:


48!!! gratulacje!

na własnym podwórku (gospodarcze) zebrałam 13
jutro rano będzie więcej, więc tak jak Nata kurierem przed 12.00
kzawislak
 

Postprzez tujs » czwartek, 26 czerwca 2008, 23:08

super wynik - jak na zawrotne tempo legislacyjne do tej pory w ciągu kilku dni
243 sedziów złożyło podpis pod wnioskiem do Prezydenta o weto
tujs
 

Postprzez Maltazar » piątek, 27 czerwca 2008, 08:15

tujs napisał(a):super wynik - jak na zawrotne tempo legislacyjne do tej pory w ciągu kilku dni
243 sedziów złożyło podpis pod wnioskiem do Prezydenta o weto


Dolicz jeszcze ośmiu.
Avatar użytkownika
Maltazar
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 805
Dołączył(a): wtorek, 27 listopada 2007, 15:48

Postprzez magdam » piątek, 27 czerwca 2008, 11:04

Z Sądu Rejonowego w Elblągu 22 podpisy.
magdam
 

Następna strona

Powrót do AWANSE POZIOME - kolejne akcje !!!

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron