AWANSE POZIOME - APELUJEMY DO POSŁÓW !!!

Dział dostępny do czytania bez konieczności logowania się

AWANSE POZIOME - APELUJEMY DO POSŁÓW !!!

Postprzez Dreed » poniedziałek, 8 grudnia 2008, 16:26

Drodzy użytkownicy forum.

W dniu dzisiejszym rozesłałem do Was wszystkich informację o kolejnej akcji, a właściwie ostatniej desce ratunku, tj. skierowaniu zbiorczego quasi listu otwartego do posłów na Sejm RP, z wnioskiem o zastanowienie się i poważną debatę nad mającym odbyć się w dniu 16 grudnia 2008r. głosowaniem nad wetem Pana Prezydenta do poselskiego projektu zmiany USP, likwidującej awanse poziome !!!

Przypominam, że chociaż budzą one kontrowersje, to znacząca większość sędziów, chce pozostawienia tej instytucji.
Nie mamy nic przeciwko, a nawet jesteśmy za wprowadzeniem stosownych kryteriów dla awansu poziomego, natomiast budzi nas sprzeciw instrumentalne traktowanie naszej grupy zawodowej, pomijanie głosów środowiska!


Szczegóły weta Pana Prezydenta - http://www.prezydent.pl/x.download?id=25525947

Ponieważ mamy bardzo mało czasu na wysłanie listów, zapadła decyzja o skierowaniu go do wszystkich posłów przez administratora forum (moją skromną osobę) i dołączenie imion, nazwisk i stanowisk służbowych wszystkich sędziów wspierających nasz apel !

Listę popierających zbieramy tylko do środy, do godz. 24-ej !

Zdając sobie sprawę, że wielu z Was pragnie pozostać anonimowa na forum - ZWRACAM SIĘ Z GORĄCĄ PROŚBĄ I APELEM o przysyłanie mi zbiorczych imion i nazwisk z poszczególnych sądów !!!


Tego rodzaju forma jest jak najbardziej wskazana - mam już 4 sądy, z których wpłynęły dane, podane przez czterech kolegów, ale zawierające również nazwiska osób, pragnących być ujętymi pod apelem... :mrgreen: :mrgreen:

W ten sposób bardzo szybko możemy przeprowadzić akcję! Proszę korzystajcie z niej - rozmawiajcie ze swoimi znajomymi i piszcie do mnie zbiorczo z swoich sądów

Oto tekst apelu, jaki wyślę w dniu 11 grudnia 008r. w godzinach rannych do wszystkich posłów:


Szanowny Panie Pośle


W dniu 27 listopada 2008 r. Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował do Sejmu RP wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
W uzasadnieniu swojego stanowiska Pan Prezydent, podzielając zastrzeżenia wysuwane do w/w ustawy przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zawarte w uchwale zarządu Stowarzyszenie z dnia 6 listopada 2008 r. podniósł, że przedstawiona do podpisu ustawa jest kolejną próbą ustawodawcy zniesienia aprobowanej przez środowisko sędziowskie instytucji awansu poziomego powołanej dla uhonorowania dobrych sędziów z długoletnim stażem orzeczniczym i jest w zasadzie powtórzeniem ustawy, której podpisania odmówił i którą w dniu 3 lipca 2008 r. wraz z umotywowanym wnioskiem przekazał do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Wniosek z dnia 3 lipca 2008 r. dotyczył uchwalonej w trybie pilnym ustawy likwidującej awans poziomy, tj. ustawy z dnia 25 czerwca 2008 r., która zmieniała ustawę z dnia 27 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę o prokuraturze oraz ustawę – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Pan Prezydent zwrócił uwagę, że z naruszeniem art. 64 ust. 2 Regulaminu Sejmu nie zarządzono drukowania wniosku z dnia 3 lipca 2008 r. o ponowne rozpatrzenie ustawy i nie doręczono go posłom. Wniosek nie tylko nie został rozpatrzony przez komisję, która rozpatrywała projekt ustawy przed jej uchwaleniem przez Sejm, ale nawet nie został zamieszczony w sejmowym wykazie prezydenckich wniosków kierowanych do Sejmu na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji. Podkreślił także, że przepisy konstytucyjne nie uprawniają władzy ustawodawczej do selektywnej oceny wniosków Prezydenta i tym samym samodzielnego decydowania o ich rozpatrzeniu bądź nierozpatrzeniu przez Wysoką Izbą. Nie mające podstaw prawnych postępowanie polegające na uznaniu prezydenckiego weta za nieistniejące stanowi precedens zagrażający prawidłowości funkcjonowania demokratycznego państwa. Celem konstytucyjnej instytucji odmowy podpisania ustawy i skierowania jej do ponownego rozpatrzenia jest nie tylko zakwestionowanie zasadności nadania uchwalonej ustawie przymiotu obowiązującego prawa, ale również umożliwienie władzy ustawodawczej dokonania ponownej oceny prawidłowości regulacji ustawowych zakwestionowanych przez Prezydenta RP. Tak pojmowana instytucja prezydenckiego weta służyć powinna poprawie jakości stanowionego prawa. Przeprowadzenie więc debaty i rozpatrzenie przez Sejm wniosku Prezydenta RP z dnia 3 lipca 2008 r. bezprzedmiotowym uczyniłoby ponowne inicjowanie procedury legislacyjnej w tej samej sprawie, tym bardziej, że nie zaistniały żadne nowe okoliczności pozwalające na rewizję dotychczasowej krytycznej oceny. Argumenty wskazane we wniosku z dnia 3 lipca 2008 r. i uzasadniające odmowę podpisania ustawy likwidującej możliwość awansu poziomego – pozostają bowiem aktualne.

Podzielamy zastrzeżenia Pan Prezydenta. Uważamy bowiem, że w tej sytuacji procedowanie nad nowym projektem nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, dotyczącym również zniesienia awansu poziomego, było przedwczesne. Proces legislacyjny nad poprzednią nowelizacją nie został bowiem zakończony, pomimo wymagania zawartego w art. 119 ust. 4 Konstytucji. Ponieważ nowa ustawa z 8 października 2008 r. dotyczy tych samych przepisów co poprzednia ustawa z 25 czerwca 2008 r., nie było możliwe kontynuowanie prac legislacyjnych nad nią, a jej uchwalenie przez Parlament naruszyło przytoczony przepis Konstytucji, z którego jednoznacznie wynika, że należało najpierw dokończyć proces legislacyjny dotyczący poprzedniego projektu, zawetowanego przez Prezydenta RP.
Zwracamy uwagę, że ustawa sposób niedopuszczalny pomniejsza znaczenie osobistej prerogatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jaką jest powoływanie sędziów. Zgodnie z art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. wnioski o awans poziomy złożone przez sędziów na podstawie obowiązujących przepisów podlegać mają rozpoznaniu w trybie ustalonym przez przepisy dotychczasowe, to znaczy w oparciu o przepisy eliminowane z porządku prawnego na mocy kwestionowanej ustawy. Skonstruowana bowiem przez ustawodawcę instytucja prawna polegająca na zobowiązaniu Prezydenta RP do powoływania (na podstawie faktycznie nieobowiązujących przepisów) sędziów na stanowiska odpowiednio sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym lub sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym i to po to tylko, by w momencie nominacji sędziowie ci utracili te stanowiska i powrócili na poprzednio zajmowane z zachowaniem prawa do wynagrodzenia należnego im w momencie chwilowej nominacji związanej z awansem poziomym – przeczy racjonalności ustawodawcy. Pomniejsza rangę konstytucyjnej prerogatywy i faktycznie wskutek swej pozorności uniemożliwia adresatom przepisów, tj. sędziom realizację prawa przyrzeczonego w ustawie.
Pragniemy także zaznaczyć, że przy uchwalaniu ustawy z dnia 8 października 2008r. doszło do istotnego naruszenia procedury legislacyjnej. W sposób sprzeczny z treścią art. 119 ust. 1 Konstytucji RP i art. 37 ust. 2 i 3 Regulaminu Sejmu zaniechano bowiem przeprowadzenia pierwszego czytania projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu. Czytanie to przeprowadzono jedynie w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka na posiedzeniach w dniach 17 i 23 września 2008 r., chociaż przepisy prawne objęte tą regulacją dotyczą wynagrodzenia i awansu poziomego sędziów, należących do materii ustroju władzy sądowniczej. Należy zauważyć, że z mocy art. 37 ust. 2 Regulaminu Sejmu pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu przeprowadza się obligatoryjnie w odniesieniu, między innymi, do projektów ustaw regulujących ustrój i właściwość władz publicznych. Niewątpliwie tworzenie i znoszenie stanowisk sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym oraz sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym oznacza wprowadzenie nowych stanowisk w sądach, a zatem determinuje ich organizację. Zawarte w dziale II Prawa o ustroju sądów powszechnych zatytułowanym „Sędziowie” przepisy określające status sędziego (rozdział 1 „Status sędziego”), jak i przepisy dotyczące jego praw i obowiązków (rozdział 2 „Prawa i obowiązki sędziów”), połączone z art. 178-181 Konstytucji, tworzą ustrojową zasadę odrębności pozycji sędziego, mającego wśród funkcjonariuszy państwowych status wyjątkowy. Identyczne stanowisko zaprezentował dr Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego: "Jeżeli projekt ustawy dotyczy zasad zajmowania stanowisk sędziowskich, czyli awansowania sędziów, czy też, ogólnie biorąc, zasad wykonywania urzędu sędziego, to są to przepisy, które regulują ustrój sądownictwa, a więc jednej z władz publicznych" (Gazeta Prawna z 9 czerwca 2008 r.). Wprowadzenie nowych stanowisk w sądach nastąpiło w drodze trzech czytań plenarnych projektu ustawy, a zatem w wyniku prawidłowego procesu legislacyjnego, z uwzględnieniem konsultacji w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a wcześniej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim. Tymczasem ustawa uchylająca je została przyjęta z całkowitym pominięciem tej procedury, co oznacza istotne naruszenie przepisów proceduralnych.
Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie zwracał uwagę, że władza ustawodawcza parlamentu i związane z nią uprawnienia innych podmiotów realizują się za pomocą sformalizowanej procedury ustawodawczej, składającej się z poszczególnych stadiów (faz), w ramach których poszczególnym uczestnikom tego procesu przysługuje prawo podejmowania określonych działań mających wpływ na treść lub formę ustawy. W toku procesu ustawodawczego każde z tych działań (czynności) posiada określony cel, a skorzystanie z niego wywołuje określone konsekwencje prawne. Posłużenie się jakąś czynnością niezgodnie z jej przeznaczeniem, czy też w niewłaściwej fazie procesu ustawodawczego, zniweczyć może podstawowe wartości tkwiące w parlamentarnym sposobie tworzenia prawa (zob. orzeczenie TK z 23 listopada 1993 r., K 5/93, OTK z 1993 r., cz. II, poz. 39, s. 389 oraz wyroki: z 24 czerwca 2002 r., K 14/02, OTK ZU nr 4/A/2002, poz. 45; z 7 lipca 2003 r., SK 38/01, OTK ZU nr 6/A/2003, poz. 61).
W świetle powyższego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego podnieść należy, że po raz kolejny w odniesieniu do procesu legislacyjnego nowelizacji ustawy regulującej ustrój sądów, doszło do naruszenia Konstytucji, a w szczególności art. 119 ust. 1, albowiem trudno w tych okolicznościach przyjąć, że pierwsze czytanie projektu tej ustawy odbyło się, skoro pominięto uczestnictwo wszystkich posłów niewchodzących w skład Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Niezależnie od powyższych zastrzeżeń co do konstytucyjności przedmiotowej ustawy, pragnę zwrócić uwagę pana Posła, że sędziowie sądów rejonowych i okręgowych z zadowoleniem i nadzieją przyjęli uchwalenie ustawy z 29 czerwca 2007 r. wprowadzającej awanse poziome, traktując ją jako krok w kierunku wzmocnienia pozycji sędziego i utworzenia ścieżki awansu zawodowego sędziego, pozwalający na zatrzymanie w zawodzie najbardziej doświadczonych i nienagannie pracujących sędziów. Regulacja ta miała stanowić instrument docenienia i odpowiedniego nagradzania sędziów nienagannie wykonujących swoje obowiązki, nieaspirujących z różnych przyczyn do sądów wyższych. Dostęp do wyższych stanowisk sędziowskich jest bowiem ograniczony. Do sądu wyższej instancji zwykle awansują sędziowie z miasta, w którym siedzibę ma ten sąd. Ograniczona liczba stanowisk sędziowskich w sądach wyższych instancji, utrudnienie awansu dla sędziów mieszkających w miejscowościach, w których nie ma siedziby wyższy sąd, niejasne kryteria awansu zawodowego, a także tzw. „niszowe” specjalizacje (np. w wydziałach rodzinnych) nie stwarzają rzeczywistej możliwości awansu wielu wyróżniającym się sędziom, przez wiele lat służby sędziowskiej wykonującym swoje obowiązki w sądach rejonowych lub okręgowych.

Podkreślenia także wymaga, że ustawa nie niesie za sobą żadnych nowych obciążeń dla budżetu Państwa przez najbliższe 5 lat, gdyż ustawodawca w kwestionowanej ustawie i tak przewidział dla sędziów z 15 letnim stażem pracy trzecią stawkę awansową w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu sędziego awansującego poziomo.

Dlatego apelujemy do Pana Posła o głosowanie za przyjęciem weta Pana Prezydenta do przedstawionej wyżej ustawy.
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8569
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez Dreed » poniedziałek, 8 grudnia 2008, 18:29

Mam już 52 zgłoszenia.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ale mało - mało - nasi "przeciwnicy" powiedzą, że niewielu sędziów chce zostawienia awansów, a nie wspomną o tym, że w ciągu 40 godzin ciężko zebrać dużą ilość osób :wink:

Dlatego dzwonimy i chodzimy po kolegach i koleżankach - pytamy ich i piszemy zbiorczo do mnie na PW - KTO JESZCZE WSPIERA NASZ APEL?

Nie możemy się poddawać tylko i wyłącznie dlatego, że pozostałe władze nie zwracają na nas uwagi - musimy głośno "krzyczeć", że nie wolno nas lekceważyć
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8569
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez Dreed » wtorek, 9 grudnia 2008, 07:55

Bardzo się cieszę, że zgłaszacie swój akces do akcji :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Nadal zachęcam do spaceru po Waszych sądach !!!! Frekwencja powinna byc jak największa..

http://www.rp.pl/artykul/4,231090_Sedzi ... nsow_.html
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8569
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez Jołki tołki » wtorek, 9 grudnia 2008, 10:14

:o Mogęmieć dzisiaj kilkkanaście podpisów, ale w jakiej formie? Na papierze? Jak to przesłać Adminowi? Poproszę o odpowiedź na forum lub mailem do 13.00, bo potem będzie za późno.

[ Dodano: Wto Gru 09, 2008 9:16 am ]
Czy mam po prostu przekazać listę nazwisk?
Jołki tołki
 

Postprzez Jołki tołki » wtorek, 9 grudnia 2008, 11:02

Już wiem, otrzymałem maila od innej osoby: chodzi listy nazwisk.

[ Dodano: Wto Gru 09, 2008 10:02 am ]
Będę mieć dziś najmniej 10.

[ Dodano: Wto Gru 09, 2008 10:04 am ]
Przepraszam, żepiszę to na Forum, nie mailem, ale prosiłem, abym w Forum był "pełnoprawnym sędzią" i nawet otrzymałem maila, że owszem, moja prośba została zaakceptowana, a na Forum ciągle Pdpis "młody"
Jołki tołki
 

Postprzez jedziejadzia » wtorek, 9 grudnia 2008, 11:37

Jołki tołki napisał(a):
Przepraszam, żepiszę to na Forum, nie mailem, ale prosiłem, abym w Forum był "pełnoprawnym sędzią" i nawet otrzymałem maila, że owszem, moja prośba została zaakceptowana, a na Forum ciągle Pdpis "młody"

Spoko, napiszesz jeszcze 5 postów i będziesz pełnoprawny. :smile: Grunt, że na co dzień jesteś pełnoprawny. :smile:
Avatar użytkownika
jedziejadzia
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 256
Dołączył(a): czwartek, 3 stycznia 2008, 12:06

Postprzez Dreed » wtorek, 9 grudnia 2008, 13:09

Już mamy naprawdę dużo !!!!!!!!! Ale nadal chodzimy po sądzie !!!!!!!! Jeszcze tylko 36 godzin zbieramy listę osób popierających!!!!!!!!!!!! Dajmy naszym posłom argument, że chcemy tego rozwiązania
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8569
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez efa » wtorek, 9 grudnia 2008, 15:27

Po dzisiejszej rozmowie z kolegą z Prokuratury mam pytanie, czy nie zebrac również ewentualnie podpisów prokuratorów - "moi" chetnie podpisaliby taki list. Wiem, że treść apelu do posłów wskazuje na to, że pismo kierują sędziowie, jednak wydaje mi się, że w przypadku zebrania podpisów również prokuratorów wystarczyłoby dokonać jednynie kosmetycznych zmian w treści listu.
efa
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 4238
Dołączył(a): niedziela, 20 stycznia 2008, 17:29
Lokalizacja: pomorskie

Postprzez okapi » wtorek, 9 grudnia 2008, 16:28

sorki..przegapiłem ten temat...mnei moze s z wpisaywać..moje dane znasz..a jutro przelecę po swoim sądzie..mozę cos uzbieram..przepraszam za spóźnienie
okapi
 

Postprzez mo65 » wtorek, 9 grudnia 2008, 16:40

Ja wysłałam nazwiska sędziów popierających na pocztę Dreeda .Oni wszyscy popierają awanse poziome .
mo65
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 37
Dołączył(a): niedziela, 13 lipca 2008, 11:24

Postprzez joasmy01 » wtorek, 9 grudnia 2008, 18:08

Ja także wysłałam krótką niestety listę nazwisk.
joasmy01
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 145
Dołączył(a): piątek, 11 stycznia 2008, 10:50

Postprzez Dreed » wtorek, 9 grudnia 2008, 20:20

joasmy01 napisał(a):Ja także wysłałam krótką niestety listę nazwisk.


Krótką?????????????

JESTEŚCIE WSPANIALI !!!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Jak widac wystarczy przejść się po sądzie i jedna osoba mi poda dane, a zbiera się ślicznie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Jeszcze jest 28 godzin !!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8569
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez mati » wtorek, 9 grudnia 2008, 21:53

czy osoby których ten awans nie dotyczy też moga popierać ten protest - :?:
mati
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 262
Dołączył(a): piątek, 8 lutego 2008, 22:24
Lokalizacja: mazowieckie

Postprzez romanoza » wtorek, 9 grudnia 2008, 22:00

mati napisał(a):czy osoby których ten awans nie dotyczy też moga popierać ten protest - :?:

To nie protest tylko list, u mnie akces zgłosili nawet asesorzy, mnie też ten awans jeszcze długo nie grozi
δоκει δε μоι και Кαρχεδονα μη ειναι
Avatar użytkownika
romanoza
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 12542
Dołączył(a): środa, 19 grudnia 2007, 10:48
Lokalizacja: lubelskie

liścik do p osłów

Postprzez hinadeva » wtorek, 9 grudnia 2008, 23:15

Liścik podpiszę i zbieram chętnych do podpisu, ale mam jedną uwagę. Moim zdaniem list jest za długi i zbyt subtelny pod względem wywodu. Większość posłów to nie są prawnicy, a ich sposób podchodzenia do wywodów prawniczych widzę po sposobie w jaki odnoszą się do zamawianych przez sejm analiz prawnych: per noga (przykład z mojej działki tzw upadłość konsumencka). A że list zbyt długi to przytoczę reakcję kolegów, którym list przedstawiam: "Taki długi? Zreferuj mi to!
Więc ja liczę nie tyle na treść listu co na efekt skali (wszyscy posłowie i ilość podpisów).
hinadeva
 

Postprzez Dreed » środa, 10 grudnia 2008, 00:37

Moi drodzy !!!!!!!!!!! Pod listem może każdy zgłosić swój akces !!!!!

Dostałem PW z zapytaniem jaki mam w tym interes? :shock:

W związku z powyższym oświadczam - nie jestem i jeszcze długi okres czasu nie będę uprawniony !!!!

Akcja ma na celu wskazanie, że Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo ułomności tej instytucji (awansów poziomych), chcą jej !!!!!!!

My żądamy poszanowania przepisów prawa - chcemy zmian systemowych i docenienia ciężkiej pracy !!! Nie mamy nic przeciwko wprowadzeniu obostrzeń w postaci weryfikacji naszej pracy (jak w awansie pionowym) !!!

Przypomnę, że ponad 1350 osób złożyło wnioski, czyli co najmniej tyle osób dodatkowo popiera tą instytucję...

Dziękuję Wam za wspieranie naszego apelu.....

Zbierajmy nadal chętnych !!!!!


P.S.
Nazwisk, jak na zaledwie 1 dzień jest mnóstwo - zbierajmy je nadal !!!!

Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8569
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez tomba » środa, 10 grudnia 2008, 09:10

Dreed napisał(a):
joasmy01 napisał(a):Ja także wysłałam krótką niestety listę nazwisk.


Krótką?????????????

JESTEŚCIE WSPANIALI !!!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Jak widac wystarczy przejść się po sądzie i jedna osoba mi poda dane, a zbiera się ślicznie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Jeszcze jest 28 godzin !!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:


oczywiście też popieram, dane wysłałem na pw
tomba
młody sędzia
młody sędzia
 
Posty: 21
Dołączył(a): czwartek, 7 lutego 2008, 01:44
Lokalizacja: Szczecin

Postprzez chomik » środa, 10 grudnia 2008, 09:51

Z uwagą zapoznałem się z propozycją listu do posłów zaproponowanego przez Dreeda. Aczkolwiek zawiera on trafną argumentację prawną, to również na mój gust list jest stanowczo za długi i nie zawiera treści przyswajalnych dla adresatów. To ma być raczej krótkie, lecz dosadne wystąpienie dobrego mówcy, który nie powinien brnąć w szczegóły natury prawnej, bo nikogo z posłów tak naprawdę to nie interesuje. W wystąpieniu należy podać również argumenty dotyczące elementarnych kwestii ustrojowych, odwołać się do poczucia odpowiedzialności za Państwo oraz podać datę zdarzenia, w związku z którym składamy apel.

A list mógłby brzmieć tak:

Szanowni Państwo Posłowie na Sejm RP !


W dniu 27 listopada 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował do Sejmu RP wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Podzielamy zastrzeżenia Prezydenta RP dotyczące sposobu procesowania nad ustawą. Przedstawiona do podpisu ustawa jest kolejną próbą rządu zniesienia aprobowanej przez środowisko sędziowskie instytucji awansu poziomego powołanej dla uhonorowania dobrych sędziów z długoletnim stażem orzeczniczym i jest w zasadzie powtórzeniem ustawy, której podpisania odmówił i którą w dniu 3 lipca 2008 r. wraz z umotywowanym wnioskiem przekazał do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Wniosek z dnia 3 lipca 2008 r. dotyczył uchwalonej w trybie pilnym ustawy likwidującej awans poziomy, tj. ustawy z dnia 25 czerwca 2008 r., która zmieniała ustawę z dnia 27 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę o prokuraturze oraz ustawę – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Niezależnie od zastrzeżeń co do konstytucyjności przedmiotowej ustawy, pragniemy zwrócić uwagę Państwa, że sędziowie z zadowoleniem i nadzieją przyjęli uchwalenie ustawy z 29 czerwca 2007 r. wprowadzającej awanse poziome, traktując ją jako krok w kierunku wzmocnienia pozycji sędziego i krok pozwalający na zatrzymanie w zawodzie najbardziej doświadczonych i nienagannie pracujących sędziów. Dostęp do wyższych stanowisk sędziowskich jest bowiem ograniczony. Do sądu wyższej instancji zwykle awansują sędziowie z miasta, w którym siedzibę ma ten sąd. Ograniczona liczba stanowisk sędziowskich w sądach wyższych instancji, utrudnienie awansu dla sędziów mieszkających w miejscowościach, w których nie ma siedziby wyższy sąd, niejasne kryteria awansu zawodowego, a także tzw. „niszowe” specjalizacje (np. w wydziałach rodzinnych) nie stwarzają rzeczywistej możliwości awansu wielu wyróżniającym się sędziom, przez wiele lat służby sędziowskiej wykonującym swoje obowiązki w sądach rejonowych lub okręgowych.

Podkreślenia także wymaga, że ustawa nie niesie za sobą żadnych nowych obciążeń dla budżetu Państwa przez najbliższe 5 lat.

Już tylko marginalnie prosimy zwrócić uwagą na to, iż pomimo upływu roku czasu od ostatnich wyborów parlamentarnych nie zaproponowano naszej grupie zawodowej jakichkolwiek konkretnych uregulowań czyniących zadość postanowieniu art. 178 ust. 2 Konstytucji RP gwarantującego sędziom warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.
Powyższy stan niepewności zawodowej sędziów potęgowany dodatkowo zawetowaną przez Prezydenta RP ustawą oraz faktem radykalnego zmniejszenia ilości kadry orzeczniczej od maja 2009 r. sprawia, iż powstaje wrażenie, dostrzeżone już przez międzynarodowe organizacje, iż Rząd RP podejmuje aktywne działania mające na celu pauperyzację zawodu sędziego i uzależnienie osób tego stanu od administracji rządowej. W ocenie sędziów doszło więc co zachwiania tak istotnej z punktu widzenia demokratycznego państwa prawa jakim jest Rzeczpospolita Polska zasady trójpodziału władz.
Władzy wykonawczej, która usiłuje uzależnić od siebie pozostałe władze (ustawodawczą i sądowniczą) należy okazać zdecydowany sprzeciw.
W dniu 16 grudnia 2008 r. taki sprzeciw możecie okazać Państwo, głosując przeciwko odrzuceniu weta Prezydenta RP do przedstawionej wyżej ustawy bądź powstrzymując się od głosowania.
chomik
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 1299
Dołączył(a): środa, 19 grudnia 2007, 11:11

Postprzez okapi » środa, 10 grudnia 2008, 14:26

ja zbieram..wyślę po południu..ile sie uda.. :cool:

[ Dodano: Sro Gru 10, 2008 1:55 pm ]
uff..zebrałem około 50 osób..liste juz przesłałem na pw..więcej sie nie dało :cry: bo z a późno sie zorientowałem i było już...........mało czasu :cry:
okapi
 

Postprzez Dreed » środa, 10 grudnia 2008, 15:10

Zaczynam się zastanawiać, czy nie przełużyć czasu do zbierania chętnych do jutra do 12-ej :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Dzisiaj dosłownie lawina z poszczególnych sądów :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Oczywiście bardzo mnie to cieszy - czekam nadal
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8569
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez rosan » środa, 10 grudnia 2008, 15:21

nie wiem czy trzeba zmieniać treść ,ale jedno wiem na pewno -wejście w życie tej ustawy spowoduje niekonstytucyjność odebrania awansowanym sędziom tytułu i stawek,pozostawiając tylko wynagrodzenie-i być może to także trzeba wytłuścić
...I ta myśl niech pocieszy, że w istocie eiπ + 1 = 0.
Avatar użytkownika
rosan
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 1851
Dołączył(a): czwartek, 27 grudnia 2007, 19:31

Postprzez chomik » środa, 10 grudnia 2008, 15:22

Przedłużyć, przedłużyć i zmienić tekst apelu.
chomik
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 1299
Dołączył(a): środa, 19 grudnia 2007, 11:11

Postprzez aniaB » środa, 10 grudnia 2008, 20:36

Po tym jak ludzie zgodzili się go poprzeć.??? To nie było in blanco tylko pod czymś konkretnym wyrazaliśmy zgodę na umieszczenie swoich nazwisk. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian teraz byłoby zwyczajnym nadużyciem zaufania. No i oczywistą nieprawdą.
Jakoś nie po sędziowsku to jest. :???:
Avatar użytkownika
aniaB
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 286
Dołączył(a): poniedziałek, 18 lutego 2008, 18:09
Lokalizacja: okręg gdański

Postprzez filip407 » środa, 10 grudnia 2008, 20:42

a ja wczoraj wysłałem listę, dzisiaj zrobiłem to ponownie i cały czas oba pw mam w elementach "do wysłania", a nie w "wysłanych". od wczoraj nikt nie chce tego odebrać... :cry: :cry: :cry:
filip407
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 129
Dołączył(a): czwartek, 3 stycznia 2008, 14:53
Lokalizacja: Wrocław

Postprzez kazanna » środa, 10 grudnia 2008, 20:52

tez tak miałam, wysłałam maila:)
spróbuj!
"Nie narzucaj światu swojego formatu."
Sztaudynger
Avatar użytkownika
kazanna
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 6528
Dołączył(a): piątek, 8 lutego 2008, 12:04
Lokalizacja: zachodniopomorskie
Kim jestem ?: Jestem fanem tego forum :)

Następna strona

Powrót do AWANSE POZIOME - kolejne akcje !!!

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron