Sędziowie walczą o awans poziomy !

Dział dostępny do czytania bez konieczności logowania się

Sędziowie walczą o awans poziomy !

Postprzez bladyswit » środa, 22 lipca 2009, 13:15

Na prośbę Pana Sędziego Tomasza Leszczyńskiego z SR w Zielonej Górze wklejam poniżej wzór pozwu oraz innych pism kierowanych przez niego do szeregu instytucji w sprawie awansu poziomego.

Prezydent dnia 26 stycznia 2009r powołał Sędziego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze i wręczył przedmiotowy akt powołania na stanowisko dnia 29 stycznia 2009r.

Niestety – dotychczas nie przyznano mu właściwego wynagrodzenia. Jest też informowany przez przełożonych o tym, że nie przysługuje mu tytuł zgodny z aktem powołania.

Sędzia Tomasz Leszczyński podjął walkę o należne mu prawa !!!

Osoby zainteresowane tymi działaniami mogą się skontaktować z Sędzią Leszczyńskim pod adresem:
t.leszczynski@zielona-gora.sr.gov.pl

Zielona Góra, dnia 20 lipca 2009r.

Sąd Okręgowy
w Zielonej Górze
Wydział Pracy


Powód: Tomasz Leszczyński
adres dla doręczeń :
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
V Wydział Gospodarczy
Plac Słowiański 2
Zielona Góra (kod 65-069)

Pozwany: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Plac Słowiański 2
Zielona Góra (kod 65-069)POZEW O USTALENIE I O ZAPŁATĘ

Wnoszę :

1/ o ustalenie, że powód z dniem 29 stycznia 2009r. pełni urząd
na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze zgodnie z aktem powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
doręczonym powodowi dnia 29 stycznia 2009r.;

2/o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 2528,7 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 11 lipca 2009r. do dnia zapłaty ;

4/o przekazanie sprawy w trybie art.461§3 k.p. innemu sądowi równorzędnemu;

5/ o przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda;

6/o wydanie postanowienia w trybie art.474 k.p. wobec Ministra Sprawiedliwości, że pełniąc zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów dokonał w sposób wiążący wobec podległych sobie prezesów sądów powszechnych błędnej wykładni art.4 ust.1 ustawy
z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr.1, poz.4, z 2009r.),
że doręczone przez Prezydenta akty powołania sędziów po dniu 22 stycznia 2009r. na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym oraz na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym oraz akty powołania Prezydenta na przedmiotowe stanowiska, które Prezydent wyda
w przyszłości, są prawnie bezskuteczne i z mocy prawa wszyscy powołani sędziowie na przedmiotowe stanowiska sędziowskie, także ci, którzy zostaną nominowani w przyszłości, zostali przeniesieni na niższe stanowiska sędziowskie ;
Minister Sprawiedliwości z obrazą art. 91a.§1 u.s.p. i art. 65b §4 u.s.p.
w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. zaniżył sędziom, którzy otrzymali nominacje na wskazane wyżej stanowiska zarówno
przed dniem 22 stycznia 2009r. jak i po dniu 22 stycznia 2009r. należne wynagrodzenia, poprzez zaniżenie stawki awansowej wynagrodzenia zasadniczego, odmawiając przyznania wynagrodzenia według stanowiska sędziego sądu okręgowego bądź stanowiska sędziego sądu apelacyjnego.
Uzasadnienie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał powoda postanowieniem wydanym dnia 26 stycznia 2009r do pełnienia urzędu na stanowisku
sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze
i wręczył przedmiotowy akt powołania na stanowisko dnia 29 stycznia 2009r.

Stroną pozwaną formalnie jest Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
a za faktycznego pozwanego powód uznaje Ministra Sprawiedliwości,
który w trybie art. 9 u.s.p., sprawując zwierzchni nadzór administracyjny, narzucił podległym sobie prezesom sądów powszechnych wykładnię powołanych w pozwie przepisów, że nominacje wręczone sędziom przez Prezydenta po dniu 22 stycznia 2009r. na stanowiska sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym są prawnie bezskuteczne oraz, że sędziom powołanym na przedmiotowe stanowiska -zarówno przed dniem 22 stycznia 2009r,
jak i po 22 stycznia 2009r. oraz sędziom, którzy dopiero w przyszłości zostaną powołani na przedmiotowe stanowiska sędziowskie, nie przysługuje wynagrodzenie równorzędne ze stanowiskiem sędziego sądu okręgowego bądź sędziego sądu apelacyjnego.

W dniu 19 grudnia 2008 r. Sejm odrzucił prezydenckie weto do ustawy
o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
W uzasadnieniu projektu ustawy stwierdzono, że jej celem jest „odejście od instytucji awansu poziomego i zastąpienie go projektowanym dwuetapowym mechanizmem wzrostu wynagrodzeń sędziowskich”
Dla oceny skutków ustawy decydujące znaczenie ma jej treść, a nie domniemana wola ustawodawcy, wyrażona w uzasadnieniu projektu ustawy
z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw i w medialnych wypowiedziach polityków.
Z analizy treści przedmiotowej ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
( Dz.U. nr.1, poz.4, z 2009r.) wynika zaś, że ustawodawca, pośpiesznie uchylając przepisy o tzw. „awansie poziomym”, doprowadził do sytuacji, kiedy to przepisy o awansie poziomym pozostawił w mocy co do nominacji wręczonych po dniu 22 stycznia 2009 r..
Teza ta odnosi się do sędziów, którzy złożyli wnioski o awansowanie poziome do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. i jednocześnie zostali powołani przez Prezydenta po dniu wejścia w życie przedmiotowej ustawy.

Wedle treści art. 4 ustawy: „z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:
1) sędziowie powołani na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym stają się, odpowiednio, sędziami sądów rejonowych i sędziami sądów okręgowych, które stanowią ich miejsce służbowe, zachowując prawo do wynagrodzenia nabyte na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 136, poz. 959);
3) wnioski złożone w trybie art. 65a ustawy, o której mowa w art. 1 i art. 11a ustawy, o której mowa w art. 2, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają rozpoznaniu na podstawie przepisów dotychczasowych”.

Skoro zgodnie z art.4 pkt 3 wnioski o awans poziomy złożone przed dniem wejścia w życie ustawy, podlegają rozpoznaniu na podstawie przepisów dotychczasowych, to jest oczywiste, że nominacje dla sędziów sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziów sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym będą wręczane też po dniu wejścia ustawy w życie, tj. po dniu 22 stycznia 2009 r.
Natomiast art. 4 pkt.1 stanowi, że sędziowie powołani na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym stają się, odpowiednio, sędziami sądów rejonowych i sędziami sądów okręgowych.
Ustawa precyzuje, że utrata ich stanowisk następuje „z dniem wejścia w życie ustawy”, tj. z dniem 22 stycznia 2009 r. .
Jeśli więc sędzia zostanie powołany na wyższe stanowisko w ramach awansu poziomego po dniu 22 stycznia 2009 r. - zachowa stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym, czy sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym.
Nie jest bowiem możliwe, by stanowisko to utracił z dniem 22 stycznia 2009 r. („z dniem wejścia w życie ustawy”), skoro w tym dniu stanowiska tego jeszcze nie zajmował.
Wobec wyraźnej deklaracji autorów projektu ustawy i stanowiska rządu jałowe wydają się rozważania, czy takie rozwiązanie było celowym zamierzeniem ustawodawcy, czy jest po prostu efektem jego legislacyjnej nieporadności, zwłaszcza, że ustawa z 19 grudnia 2008 r. była już drugą próbą uchylenia przepisów o awansie poziomym sędziów i prokuratorów – weto Prezydenta do niemal identycznej ustawy z dnia 25 czerwca 2008 r. nie zostało nawet poddane pod głosowanie Sejmu.

Powołany przepis art.4 pkt.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2009 r. zmienił akty powołania wręczone przez Prezydenta wyłącznie do dnia 22 stycznia 2009 r., to jest do dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy nowelizującej u.s.p. .
Hipoteza przedmiotowego przepisu art.4 pkt.1 dotyczy wyłącznie tylko tych sędziów, którzy otrzymali akty powołania do dnia 22 stycznia 2009 r.
Wszystkie akty powołania sędziów na stanowisko sędziego sądu okręgowego
w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym wręczone przez Prezydenta sędziom po dniu 22 stycznia 2009 r.- to jest po wejściu w życie art.4 pkt.1 powołanej ustawy- pozostają w mocy.

Zgodnie z art. 65. § 1. u.s.p. stosunek służbowy sędziego nawiązuje się po doręczeniu mu aktu powołania.
Prezydent powołał powoda na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego
w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze dnia 29 stycznia 2009r.- po wejściu w życie przepisu art.4 pkt.1 ustawy zmieniającej u.s.p. z dnia 19 grudnia 2008r.
- po dniu 22 stycznia 2009 r. i tym samym powód nie został przeniesiony
z mocy prawa ze stanowiska wskazanego w akcie powołania na niższe stanowisko sędziowskie- na stanowisko sędziego sądu rejonowego, określone
w art.55§2 pkt.1 u.s.p. .

Wykładnia przepisu art.4 ust.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2009r. dokonana przez Ministra Sprawiedliwości, przedstawiona w opinii prawnej z dnia 18 maja 2009r. numer DK-I-077-21/09, że zakres przedmiotowy art.4 ust.1 dotyczy wszystkich aktów powołania Prezydenta sędziów na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym ,zarówno wręczonych do dnia 22 stycznia 2009r.,
jak i po dniu 22 stycznia 2009r. a także co do aktów powołania Prezydenta na stanowiska sędziowskie, które Prezydent dopiero wyda w przyszłości, jest nie tylko sprzeczna z wykładnią językową art.4 ust.1 ale także z treścią
artykułu 4 ust.3 i art. 65§1 u.s.p. .

Wykładnia Ministra Sprawiedliwości stanowiłaby podstawę do ustalenia,
że Sejm uchwalił przedmiotowy przepis art.4 ust.1 z założeniem,
że rozpatrzenie przedmiotowych wniosków przez Krajową Radę Sądownictwa na podstawie art.2 ust.1pkt.2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (D.U.nr.100 poz.1082 z 2001r. z póź. zm.) i dokonaniu oceny kandydatów do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym i przekazanie przedmiotowych wniosków Prezydentowi oraz powoływanie przez Prezydenta w trybie art. 55§1u.s.p. sędziów, jest postępowaniem fikcyjnym, prawnie bezskutecznym, zakończonym wręczeniem przez Prezydenta prawnie bezskutecznych postanowień o powołaniu sędziów na stanowiska prawnie nie istniejące -sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym.
Takie założenie kłóci się z zasadą przyjmowaną przy interpretowaniu przepisów prawa, że ustawodawca (Sejm) jest racjonalny.

Gdyby Sejm chciał zmienić z mocy prawa wszystkie postanowienia Prezydenta o powołaniu sędziów na stanowiska sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym to treść
art.4 ust.1 przedmiotowej ustawy nie zawierałaby ograniczenia czasowego co do aktów powołania terminem 22 stycznia 2009r.- dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy.
Ponadto gdyby przyjąć wykładnię Ministra Sprawiedliwości, że art.4 ust.1 przedmiotowej ustawy zmienia wszystkie akty Prezydenta, także te, które Prezydent wyda w przyszłości, po wejściu w życie przedmiotowej ustawy, oraz że przenosi sędziów na niższe stanowiska, to treść art.4 ust.1 byłaby sprzeczna z treścią art.4 ust.3, który to przepis jest podstawą prawną do dalszego powoływania sędziów na stanowiska sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym – po uchyleniu przepisów dotyczących awansu poziomego, gdyż przepis art.4 ust.3 uchylone przepisy dotyczące awansu poziomego pozostawił w mocy co do wniosków
o awans złożonych do dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy.
Przy przyjęciu wykładni rozszerzającej art.4 ust.1 dokonanej przez Ministra Sprawiedliwości, że wszystkie akty Prezydenta o powołaniu sędziów na stanowiska sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym są z mocy prawa zmienione, sprzeczność
art.4 ust.1 z art.4 ust.3 przedmiotowej ustawy polegałaby także na tym, że przepis ustępu trzeciego byłby zbędny i uchwalenie przez Sejm tego przepisu -art.4 ust.3- nie miałoby żadnego uzasadnienia.

Przyjęcie wykładni art. 4 ust.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. dokonanej przez Ministra Sprawiedliwości, że hipoteza tego przepisu dotyczy wszystkich powołanych sędziów na stanowiska sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym-
do dnia 22 stycznia 2009r. oraz do sędziów powołanych po tym terminie a także sędziów, którzy oczekują na powołanie, których Prezydent mianuje w przyszłości, jest sprzeczna z przepisami Konstytucji.
Z art.180 Konstytucji wynikają gwarancje niezawisłości sędziowskiej w zakresie dotyczącym statusu sędziego. Wyrażają one zasadę stabilizacji urzędu sędziego. Szczegółowymi gwarancjami wynikającymi z tej zasady są: 1) zakaz pozbawienia sędziego sprawowanego urzędu; 2) zakaz zawieszenia sędziego w sprawowaniu urzędu; 3) zakaz przeniesienia sędziego do innej siedziby lub na inne stanowisko.

Wykładnia Ministra Sprawiedliwości, rozszerzająca zakres podmiotowy przedmiotowego przepisu art. 4 ust. 1, narusza zasadę art. 180
oraz art.2 Konstytucji, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym. Narusza zasadę praw nabytych co do prawa sędziego do wynagrodzenia zgodnego ze stanowiskiem sędziego sądu okręgowego bądź ze stanowiskiem sędziego sądu apelacyjnego, narusza także art.178 ust.2 Konstytucji.
Wykładnia Ministra Sprawiedliwości narusza zasadę podziału i równowagi władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej poprzez uznanie, że rozpatrywanie wniosków o awans przez Krajowa Radę Sądownictwa i wydanie aktów powołania przez Prezydenta miałoby mieć charakter fikcyjny, prawnie bezskuteczny, już w chwili wydania aktów o powołaniu i w dacie doręczenia sędziom przez Prezydenta przedmiotowych aktów.
Prezydent powołuje sędziów w oparciu o wydane akty urzędowe na podstawie art.144 ust.1, ust.3 pkt.17 Konstytucji i taki akt urzędowy w formie postanowienia w trybie art.144 ust.1, ust.3 pkt.17 Konstytucji Prezydent
dnia 26 stycznia 2009r.wydał, powołując powoda do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze.
Ani Sejm ustawą ani tym bardziej Minister Sprawiedliwości nie mają prawa zmienić treści wydanych przez Prezydenta aktów o powołaniu sędziego na stanowisko sędziowskie w trybie art.144 ust.1, ust.3 pkt.17 Konstytucji, gdyż przytoczony przepis Konstytucji nie uprawnia do zmiany wydanych przez Prezydenta aktów. Pozbawiając sędziów stanowisk Sejm wkroczył w kompetencje innych organów państwa – Prezydenta i Krajowej Rady Sądownictwa.
Podnoszę także zarzut sprzeczności z Konstytucją wykładni art.4 pkt.1 dokonanej przez Ministra Sprawiedliwości z następującymi artykułami Konstytucji :Art. 186.
1. Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.Art. 126.
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.
2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
3. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.
Art. 179.
Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.
Art. 180.
1. Sędziowie są nieusuwalni.
2. Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie.
Powód podnosi zarzut, że przeniesienie sędziów ze stanowiska sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i ze stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym- z mocy prawa, na podstawie art.4 ust.1, jest sprzeczne z powołanym przepisem art.180 Konstytucji i przepis art.4 ust.1 jako sprzeczny z Konstytucją jest nieważny.
Przepis art.4 ust.1 zmienił z mocy prawa akty Prezydenta o powołaniu sędziów na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym i z mocy prawa przeniósł znaczną grupę sędziów sądów powszechnych ze stanowiska sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i ze stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym na stanowiska sędziego sądu rejonowego oraz na stanowiska sędziego sądu okręgowego. Użycie przez ustawodawcę eufemistycznego określenia, że sędziowie „ stają się „ sędziami na stanowiskach sędziego sądu rejonowego i sędziami sądu okręgowego, jest równoznaczne z określeniem „przeniesienie na inne stanowisko” w rozumieniu art.180 ust.2 Konstytucji.
Przepis art.180 ust.2 Konstytucji zezwala na przeniesienie sędziego na inne stanowisko przy łącznym spełnieniu obydwu konstytucyjnych przesłanek: na podstawie orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie, koniunkcja „i” wskazuje, że muszą być spełnione obydwie przesłanki z art.180 ust.2 Konstytucji, w innych wypadkach sędziowie są nieusuwalni.
Powołany art. 179 Konstytucji nie ustanawia możliwości powoływania sędziów przez Prezydenta na stanowiska sędziowskie prawnie nie istniejące, powoływania, które byłoby bezskuteczne w chwili wydawania przez Prezydenta aktów o powołaniu i prawnie bezskutecznego doręczania przez Prezydenta mianowanym sędziom aktu powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym lub sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym.
Przepis art.4 ust.1 ustawy Sejm uchwalał pośpiesznie, wbrew wymogom art.123 Konstytucji i Prezydent wytknął także i to uchybienie Sejmowi w złożonym do przedmiotowej ustawy wecie.
W ocenie powoda przepis art.4 ust.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r., którego zakres podmiotowy dotyczy tylko części sędziów powołanych na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym- powołanych do dnia 22 stycznia 2009r.- jest sprzeczny nie tylko z art. 180 Konstytucji ale i z art. 32 Konstytucji, który stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

U z a s a d n i e n i e ż ą d a n i a za p ł a t y

Zarządzeniem Pani Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
z dnia 22 kwietnia 2009 r. nr. OK.-126-220/09 zostało przyznane powodowi od dnia 1stycznia 2009 r. wynagrodzenie zasadnicze według czwartej stawki awansowej.
Za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 28 stycznia 2009 r. powód ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego w czwartej stawce awansowej- i ta stawka została powodowi przyznana – natomiast od dnia 29 stycznia 2009 r. powinno być przyznane powodowi wynagrodzenie według piątej stawki awansowej, gdyż
dnia 29 stycznia 2009 r, powód został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze.
Odmowa przyznania przez Panią Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
w przedmiotowym zarządzeniu od dnia 29 stycznia 2009 r. piątej stawki awansowej – wynagrodzenia zgodnego ze stanowiskiem sędziego sądu okręgowego, stanowi naruszenie przepisu art. 91 a § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust.3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z dnia 7 kwietnia 2009 r. nr 56, poz. 459) .
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ogłoszona w dzienniku ustaw
dnia 7 kwietnia 2009r., zmieniła wysokość i sposób wyliczania wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych z mocą wsteczną, od dnia 1 stycznia 2009r.
art. 91a. §1. Sędziemu obejmującemu stanowisko w sądzie rejonowym przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej. Sędziemu obejmującemu stanowisko w sądzie okręgowym przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w stawce czwartej albo piątej - przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, piątej albo szóstej. Sędziemu obejmującemu stanowisko w sądzie apelacyjnym przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w stawce siódmej albo ósmej - przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, ósmej albo dziewiątej.
Zgodnie z art. 65b. § 4 u.s.p. w brzmieniu ustalonym przez ustawę
z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 31 lipca 2007 r. Nr. 136, poz.959 ) stanowisko sędziego okręgowego w sądzie rejonowym jest równorzędne pod względem wynagrodzenia ze stanowiskiem sędziego sądu okręgowego.
Przepis art. 65b został uchylony na podstawie kolejnej nowelizacji u.s.p.-
w art.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z dnia 7 stycznia 2009r. Nr.1 poz.4 ), jednak sędziowie powołani na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym zachowują prawo do wynagrodzenia nabytego na podstawie uchylonego art. 65b §4 u.s.p. o czym wprost stanowi art.4 pkt.1 powołanej ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
„ zachowując prawo do wynagrodzenia nabyte na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 136, poz. 959);”
Powód z dniem 29 stycznia 2009 r. - tj. z dniem wręczenia aktu mianowania,
nabył prawo do wynagrodzenia według stanowiska zgodnego ze stanowiskiem sędziego sądu okręgowego, według aktualnie obowiązujących przepisów
w wysokości piątej stawki awansowej.
Tymi obecnie obowiązującymi przepisami SA przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. ogłoszonej dnia 7 kwietnia 2009 r., z mocą wsteczną o od dnia 1 stycznia 2009 r.

Odmowa przyznania wynagrodzenia według stanowiska sędziego sądu okręgowego w wysokości piątej stawki awansowej, poprzez pominięcie
przez Panią Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia okresu od dnia 29 stycznia 2000 r., nastąpiła po raz drugi.
Po raz pierwszy w wydanym przez Panią Prezes zarządzeniu
z dnia 6 lutego 2009 r. nr. OK.-126-84/09, wydanym przed wejściem w życie
z dniem 1 stycznia 2009r.- z mocą wsteczną- ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o zmianie ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, zmieniającej wysokość wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych, ogłoszoną w dzienniku ustaw dnia 7 kwietnia 2009r. .
W zarządzeniu z dnia 6 lutego 2009 r. Pani Prezes ustaliła powodowi wysokość wynagrodzenia zasadniczego od dnia 29 stycznia 2009r. według stanowiska sędziego sądu rejonowego, z naruszeniem prawa powoda do wynagrodzenia według stanowiska sędziego sądu okręgowego, wbrew wymogom art. 91. § 1. u.s.p, który stanowił :
Wynagrodzenie zasadnicze sędziego stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość, ustaloną według zasad określonych w § 1a i § 1b, określa ustawa budżetowa. Wysokość wynagrodzenia sędziów sądów równorzędnych różnicuje staż pracy i pełnione funkcje. Wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej wynosi co najmniej 120 % wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej dla bezpośrednio niższego stanowiska sędziowskiego. .

W odpowiedzi na zastrzeżenia powoda Pani Prezes Sądu Okręgowego
w Zielonej Górze wydała kolejne zarządzenie dnia 31 marca 2009 r.
nr. OK.-126-194/09, ustalając powodowi wynagrodzenie
od dnia 29 stycznia 2009 r. według stawki sędziego sądu okręgowego,
na podstawie przedmiotowego art. 91 §1 u.s.p. i art.4 ust.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2009 r. .
Pozwany, w imieniu którego występuje Pani Prezes Sądu Okręgowego
w Zielonej Górze, dnia 31 marca 2009r. przyznała powodowi wynagrodzenie
od dnia 29 stycznia 2009r. według stanowiska sędziego sądu okręgowego dopiero po ponad dwóch miesiącach od dnia powołania powoda na wyższe stanowisko sędziowskie.
W zarządzeniu z dnia 31 marca 2009r. przyznającego powodowi wynagrodzenie zgodne ze stanowiskiem sędziego sądu okręgowego Pani Prezes wyraźnie zaznaczyła, że podstawą przedmiotowego zarządzenia jest powołanie powoda na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze i jako podstawę prawną swojego zarządzenia z dnia 31 marca 2009r. powołała przepis art.91 §1 u.s.p. oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. ( dowód : kopia zarządzenia Pani Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 marca 2009r.nr. OK.-126-194/09).

Zarządzeniem z dnia 22 kwietnia 2009r.Pani Prezes anulowała swoje zarządzenie z dnia 31 marca 2009r., poprzez ponowną odmowę przyznania powodowi wynagrodzenia zgodnego ze stanowiskiem sędziego sądu okręgowego w wysokości piątej stawki awansowej, według stawek zmienionych obowiązującą z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2009r. ustawą z dnia 20 marca 2009r., ogłoszoną w dzienniku ustaw dnia 7 kwietnia 2009r., przyznając powodowi wynagrodzenie zaniżone - według stanowiska sędziego sądu rejonowego- a nie okręgowego, w wysokości czwartej stawki awansowej.
W odpowiedzi na kolejne zastrzeżenia powoda do ponownego zaniżenia należnego powodowi wynagrodzenia, Pani Prezes doręczyła powodowi jako uzasadnienie ponownej odmowy przyznania wynagrodzenia według stanowiska sędziego sądu okręgowego kopię opinii prawnej Ministra Sprawiedliwości
z dnia 18 maja 2009r. numer DK-I-077-21/09.
Przedmiotowa opinia Ministra Sprawiedliwości dotycząca wykładni przepisów dotyczących wynagrodzenia sędziów, wobec których z mocy art.4 ust.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. zostały zmienione czy też uchylone postanowienia Prezydenta o powołaniu na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym
i którzy z mocy prawa, na podstawie przedmiotowego art.4 ust.1, zostali przeniesieni na niższe stanowiska, jest sprzeczna z treścią powołanych przez powoda przepisów, zobowiązujących Skarb Państwa – sądy powszechne,
w których zdegradowani sędziowie orzekają, do wypłacania przeniesionym sędziom wynagrodzenia zgodnego ze stanowiskiem, z którego zostali z mocy prawa przeniesieni na niższe stanowisko.
Przepis art.4 ust.1 wyraźnie stanowi, że także sędziowie przeniesieni na niższe stanowisko, zachowują prawo do wynagrodzenia zgodnego ze stanowiskiem,
z którego zostali z mocy prawa przeniesieni- w przypadku powoda zgodnego ze stanowiskiem sędziego sądu okręgowego, jeżeli Sąd Pracy uzna, że także powód został w sposób prawnie skuteczny przeniesiony z mocy prawa ze stanowiska sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.
Stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym jest stanowiskiem tytularnym, ma charakter wyróżnienia, nagrody za wieloletnią, nienaganną pracę na stanowisku sędziego sądu rejonowego i różnica pomiędzy stanowiskiem sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym a stanowiskiem sędziego sądu rejonowego polega wyłącznie na nadaniu sędziemu tytułu sędziego sądu okręgowego i nabyciu prawa do wynagrodzenia według stanowiska sędziego sądu okręgowego.
Wszystkie pozostałe prawa i obowiązki obu tych stanowisk są identyczne.
Analogicznie jest ze stanowiskiem sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym a stanowiskiem sędziego sądu okręgowego.

Jedyną konsekwencją przeniesienia sędziów z mocy prawa, na podstawie art.4 ust.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. ze stanowiska sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i ze stanowiska sędziego sądu apelacyjnego
w sądzie okręgowym jest utrata honorowego tytułu sędziego sądu okręgowego bądź sędziego sądu apelacyjnego – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia zgodnego ze stanowiskiem, z którego sędzia został przeniesiony.
Przepis art.4 ust.1 jednoznacznie stanowi, że sędziowie przeniesieni z mocy prawa zachowują prawo do wynagrodzenia zgodnego ze stanowiskiem,
z którego zostali przeniesieni.
Zwracam uwagę Sądu, że opinia Ministra Sprawiedliwości, że zdegradowani sędziowie zostali z mocy prawa pozbawieni i tytułu i prawa do wynagrodzenia zgodnego ze stanowiskiem, z którego zostali przeniesieni, jest oczywiście sprzeczna z treścią powołanych w pozwie przepisów.
Potwierdzeniem tej tezy jest treść zarządzenia Pani Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 marca 2009r.nr. OK.-126-194/09 ustalające powodowi wynagrodzenie według stanowiska sędziego sądu okręgowego.

Przeniesieni ze stanowisk sędziowskich sędziowie utracili jedynie tytuł sędziego sądu okręgowego bądź tytuł sędziego apelacyjnego ale nie utracili prawa do wynagrodzenia zgodnego ze stanowiskiem, z którego zostali przeniesieni.

Wnoszę aby Sąd Pracy wydaniem wyroku w taki sam sposób zmienił sprzeczne z prawem zarządzenie Pani Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 22 kwietnia 2009 r. OK.-126-220/09, w jaki Pani Prezes Sądu Okręgowego
w Zielonej Górze zmieniła swoje zarządzenie z dnia 6 lutego 2009 r.
OK.-126-84/09 o ustaleniu wysokości zarobków powoda- poprzez wydanie zarządzenia z dnia 31 marca 2009 r. uwzględniającego okres
od dnia 29 stycznia 2009 r. jako okres, za który powodowi należy się wynagrodzenie zgodne ze stanowiskiem sędziego sądu okręgowego.

Wnoszę o zasądzenie za okres od dnia 29 stycznia 2009r. wynagrodzenia zasadniczego w wysokości piątej stawki awansowej- w kwocie stanowiącej różnicę między wynagrodzeniem zasadniczym wyliczonym według piątej stawki awansowej a wypłacanym powodowi wynagrodzeniem według zaniżonej- czwartej stawki awansowej.
Powód wnosi o zasądzenie kwoty 2528,7 zł., którą wyliczył jako różnicę pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym w stawce piątej i czwartej, która
w skali miesiąca wynosi 495,84 zł. brutto, z uwzględnieniem 20% dodatku za długoletnią pracę, tą kwotę powód pomnożył przez pięć miesięcy, do czerwca 2009 r. włącznie i dodał równowartość za trzy dni stycznia ( 495,84 zł. razy 5 miesięcy plus 49 zł. za 1/10 stycznia) .

Powód dokonując wykładni przepisu art.4 ust.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. przytoczył w znacznej części treść artykułu prasowego z wykładnią dokonaną przez pana sędziego Konrada Wytrykowskiego, opublikowanego w gazecie „ Rzeczpospolita „ dnia 30 stycznia 2009r. pod tytułem : „ Awans poziomy sędziów : czy aby na pewno zniesiony ” i dzięki temu artykułowi zwrócił uwagę na łamanie prawa przez Ministra Sprawiedliwości przy stosowaniu przepisów dotyczących awansu poziomego.

Tomasz Leszczyński

W załączeniu powód przedkłada kopie następujących pism :
-akt powołania powoda na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze,
-trzy zarządzenia Pani Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze ,
z dnia 6 lutego, 31 marca i 22 kwietnia 2009r., o ustaleniu powodowi wysokości wynagrodzenia,
-dwa pisma Pani Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, z dnia 11 maja 2009r. i z dnia 20 maja 2009r., przekazujące do rozpatrzenia Ministrowi Sprawiedliwości pisma powoda z żądaniem przyznania wynagrodzenia zgodnego ze stanowiskiem sędziego sądu okręgowego i o potwierdzenie, że powód pełni urząd zgodny z aktem mianowania doręczonym dnia 29 stycznia 2009 r.,
-opinia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2009r. numer DK-I-07721/09. wraz z pismami przekazującymi drogą służbową przedmiotową opinię
Pani Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze ,
-kopię skargi powoda na Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009r. złożoną do Rzecznika Praw Obywatelskich, z wnioskiem o wstąpienie Rzecznika do niniejszego procesu.Zielona Góra, dnia 20 lipca 2009 r.


Krajowa Rada Sądownictwa

ul. Rakowiecka 30
02-528 Warszawa


Skarżący : sędzia Tomasz Leszczyński
adres dla doręczeń :
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Plac Słowiański 2
V Wydział Gospodarczy
65-069 Zielona GóraSKARGA

Na podstawie art.63 Konstytucji wnoszę skargę
na Ministra Sprawiedliwości
pod zarzutem łamania przepisów prawa wskazanych przez skarżącego
w pozwie, złożonym przez skarżącego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze dnia 20 lipca 2009r., którego kopię wraz z załącznikami skarżący przedkłada Krajowej Radzie Sądownictwa.

Wnoszę aby Krajowa Rada Sądownictwa przeanalizowała art.4 ust.1 ustawy
z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr.1, poz.4, z 2009r.),
pod kątem jego zgodności z Konstytucją, a w szczególności z art. 180 i 32 Konstytucji i rozważyła celowość wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego
o zbadanie z Konstytucją przedmiotowego przepisu w trybie art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

Wnoszę także o poddanie analizie prawnej przedmiotowego art.4 ust.1, czy zakres podmiotowy art.4 ust.1 dotyczy sędziów, którzy otrzymali akty powołania od Prezydenta do dnia 22 stycznia 2009 r. czy wszystkich nominowanych sędziów, także tych sędziów, którzy powołani zostaną przez Prezydenta na przedmiotowe stanowiska sędziowskie dopiero w przyszłości.

Czy sędziowie zdegradowani z mocy prawa-przeniesieni na niższe stanowiska na podstawie art.4 ust.1 przed dniem 22 stycznia 2009r. oraz ewentualnie
po dniu 22 stycznia 2009r.zachowują prawo do wynagrodzenia zgodnego ze stanowiskiem sędziego sądu okręgowego bądź ze stanowiskiem sędziego sądu apelacyjnego ?

Poddane pod rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zagadnienia dotyczą znacznej grupy sędziów sądów powszechnych a w szerszym wymiarze funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, dlatego zwracam się
do Krajowej Rady Sądownictwa o zajęcie stanowiska.

Z poważaniem

Tomasz Leszczyński
Zielona Góra, dnia 20 lipca 2009 r.
Pan
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa


Skarżący : sędzia Tomasz Leszczyński
adres dla doręczeń :
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Plac Słowiański 2
V Wydział Gospodarczy
65-069 Zielona GóraSKARGA

Na podstawie art.63 Konstytucji wnoszę skargę
na Ministra Sprawiedliwości
pod zarzutem łamania przepisów prawa wskazanych przez skarżącego
w pozwie, złożonym przez skarżącego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze dnia 20 lipca 2009r., którego kopię wraz z załącznikami skarżący przedkłada Panu Prezydentowi.

Wnoszę aby Pan Prezydent przeanalizował przepis art.4 ust.1 ustawy
z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr.1, poz.4, z 2009r.),
pod kątem jego zgodności z Konstytucją, a w szczególności z art. 180 i 32 Konstytucji i rozważył celowość wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego
z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przedmiotowego przepisu .

Wnoszę także o poddanie analizie prawnej przedmiotowego art.4 ust.1,
czy zakres podmiotowy art.4 ust.1 dotyczy sędziów, którzy otrzymali akty powołania od Pana Prezydenta do dnia 22 stycznia 2009 r. czy wszystkich nominowanych sędziów, także tych sędziów, którzy powołani zostaną przez Pana Prezydenta na przedmiotowe stanowiska sędziowskie dopiero w przyszłości.

Czy sędziowie zdegradowani z mocy prawa-przeniesieni na niższe stanowiska na podstawie art.4 ust.1 zachowują prawo do wynagrodzenia zgodnego
ze stanowiskiem sędziego sądu okręgowego bądź też ze stanowiskiem sędziego sądu apelacyjnego?

Czy wydane przez Pana Prezydenta postanowienie z dnia 26 stycznia 2009r.
o powołaniu skarżącego na urząd na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego
w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, wręczone skarżącemu przez Pana Prezydenta dnia 29 stycznia 2009r. jest prawnie skuteczne ?
Czy skarżący pełni urząd zgodny z aktem mianowania wręczonym skarżącemu dnia 29 stycznia 2009r. ?

Poddane pod rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zagadnienia dotyczą znacznej grupy sędziów sądów powszechnych a w szerszym wymiarze funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości a także konstytucyjnych uprawnień Pana Prezydenta, dlatego zwracam się do Pana Prezydenta o zajęcie stanowiska.

Z poważaniem

Tomasz Leszczyński

Zielona Góra, dnia 20 lipca 2009 r.

Pan
Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa


Skarżący : Tomasz Leszczyński
adres dla doręczeń :
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Plac Słowiański 2
V Wydział Gospodarczy
65-069 Zielona GóraSKARGA

Na podstawie art.80 Konstytucji wnoszę skargę
na Ministra Sprawiedliwości
pod zarzutem łamania przepisów prawa wskazanych przez skarżącego
w pozwie, złożonym przez skarżącego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze dnia 20 lipca 2009r., którego kopię wraz z załącznikami skarżący przedkłada Panu Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Na podstawie art.14 pkt.4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich wnoszę , aby Pan Rzecznik Praw Obywatelskich wstąpił
do procesu, jaki skarżący wytoczył przeciwko Sądowi Rejonowemu
w Zielonej Górze.

Wnoszę aby Pan Rzecznik Praw Obywatelskich przeanalizował przepis
art.4 ust.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr.1, poz.4, z 2009r.) pod kątem jego zgodności z Konstytucją, a w szczególności
z art. 32, 179, 180 Konstytucji.


Wnoszę także o rozważenie, czy zakres podmiotowy art.4 ust.1 dotyczy
sędziów, którzy otrzymali akty powołania od Prezydenta do dnia 22 stycznia 2009 r. czy wobec wszystkich nominowanych sędziów, a także wobec tych sędziów, którzy powołani zostaną przez Prezydenta na przedmiotowe stanowiska sędziowskie dopiero w przyszłości.

Czy sędziowie zdegradowani z mocy prawa-przeniesieni na niższe stanowiska na podstawie art.4 ust.1 przed dniem 22 stycznia 2009r. zachowują prawo do wynagrodzenia zgodnego ze stanowiskiem sędziego sądu okręgowego bądź ze stanowiskiem sędziego sądu apelacyjnego?

Czy skarżący pełni urząd na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze czy też na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze ?
Czy skarżący ma prawo do wynagrodzenia według stanowiska sędziego sądu okręgowego czy też według stanowiska sędziego sądu rejonowego w przypadku, gdyby uznać, że został z mocy prawa przeniesiony na niższe stanowisko sędziowskie.

Poddane pod rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zagadnienia dotyczą znacznej grupy sędziów sądów powszechnych a w szerszym wymiarze funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a także wzajemnych relacji pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmem, Ministrem Sprawiedliwości, tym uzasadniam wniosek o wstąpienie
Pana Rzecznika Praw Obywatelskich do wytoczonego przez skarżącego procesu.

Z poważaniem

Tomasz Leszczyńskii na koniec stanowisko oficjalne MS :evil:

PREZES
SĄDU APELACYJNEGO
W POZNANIU
61-693 Poznań, ul. Trójpole 21
W. 827-45-00, fax 822-64-20

Prezes Sądu Okręgowego
w Koninie, Poznaniu,
Zielonej Górze,
W załączeniu przesyłam pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z 24 czerwca 2009 r. DK-1-077-21109 - do wiadomości i stosowania.
zał. 2


MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
AI. Ujazdowskie 11
00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33
Centrala tel. 52 -12 - 858
DK- I- 077-MI09

Uprzejmie przekazuję do wiadomości i wykorzystania kopię odpowiedzi
Departamentu Legislacyjna- Prawnego uzgodnionej z Departamentem Kadr, udzielonej Prezesowi Sądu Okręgowego w Częstochowie, w sprawie zasad naliczania wynagrodzenia sędziów sądu okręgowego w sądzie rejonowym (sędziów sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym), sędziów, którzy utracili wskazane tytuły oraz sędziów delegowanych do sądów wyższej instancji,
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 marca 009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 459).
Jednocześnie proszę o przekazanie powyższej opinii prezesom sądów okręgowych oraz prezesom sądów rejonowych w obszarze nadzorowanej przez Pana Prezesa apelacji.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kadr
Elżbieta Rosłoń
DL-NIV-023-41109
Pani
Ramia Morejska
Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie
W nawiązaniu do pisma z dnia 22 kwietnia 2009 r. (znak, O. Kdr. 1220¬-84/09), przy którym Pani Prezes zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie problemów, jakie powstały w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 459) w odniesieniu do zasad naliczania wysokości wynagrodzeń sędziów sadu okręgowego w sądzie, rejonowym (sędziów sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym), sędziów, którzy utracili wskazane tytuły oraz sędziów delegowanych do sadów wyższej instancji, uprzejmie przedstawiam następującą opinię, uzgodnioną
z Departamentem Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości,
Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów, powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U, z 2009r. poz. 4), z dniem wejścia w życie ustawy, sędziowie powołani na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym staja się, odpowiednio, sędziami sadów rejo-nowych i sądów okręgowych, które stanowią ich miejsce służbowe, zachowując prawo do wynagrodzenia nabyte na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy Prawd o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 136, pó21, ~'S9)., Z przywołanego przepisu ustawy – wynika wprost, że przez zachowanie prawa do wynagrodzenia należy rozumieć określoną kwotowo wysokość wynagrodzenia
z otrzymanego przez sędziego tzw. awansu poziomego.
W przeciwnym razie ustawodawca użyłby sformułowania „prawo do zaszeregowania", bądź „prawo do stawki awansowej. Przykładowo sędzia sądu okręgowego w sądzie rejonowym stając się sędzią Sądu rejonowego zachowuje prawo do tak rozumianego wynagrodzenia. Z pewnością, nie jest uprawniona wykładnia, iż sformułowane prawo do wynagrodzenia nabyte" dotyczy zarówno• kwoty tego wynagrodzenia, jak również stawek awansowych wynagrodzenia sędziego sądu okręgowego lub apelacyjnego. Żadna z reguł wykładni nie prowadzi do tak daleko idącego wniosku.
W takim przypadku np. sędzia sądu okręgowego w sądzie rejonowym tracąc tytuł i stając się sędzią sądu rejonowego miałby prawo, pracując w sądzie rejonowym, do nabywania kolejnych stawek awansowych właściwych dla sędziego sądu okręgowego Tymczasem ustawa pozbawia go tytułu, do którego byty przypisane kolejne stawki awansowe. Kwota nabytego wynagrodzenia została ustalona na podstawie stawki awansowej, przewidzianej w uchylonym przepisie, ale nie łączy się to z nabyciem w przyszłości uprawnień do kolejnych stawek awansowych określonych dla wynagrodzeń sędziów , sądów, okręgowych i apelacyjnych
Dalej zauważyć należy, iż w swoim wystąpieniu Pani Prezes wskazała na dwie kategorie sędziów, których dotyczy awans poziomy — sęd7,íowie, którzy awansowali tym trybie przez dniem 22 stycznia 2009 r. (przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.) i którzy tracą tytuły z dniem 22 stycznia 2009 r, zachowując praw do wynagrodzenia sędziego sądu wyższęj instancji (art. 4 pkt 1 ustawy) oraz sędziowie, którzy awansowali (lub awansują} w tym trybie od dnia wejścia w Zycie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r., tj, od dnia 22 stycznia 2009 r. (art. 4 pkt 3 ustawy). W ocenie Pani Prezes, w przypadku te drugiej grupy sędziów, wnioski awansowe zostają rozpoznane podstawie przepisów, dotychczasowych, a więc sędziowie ci uzyskali
( lub uzyskają) zarówno tytuły sędziów sądów wyższej instancji w sądach niższej instancji i zachowają prawo do wynagrodzenia przewidzianego dla sędziów sądów wyższej instancji.
Zdaniem Departamentu Legislacyjno- Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości, w kwestii sposobu rozpoznawania wniosków o awans poziomy po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r., i statusu prawnego sędziów powołanych na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym (sędziego s4d1-, apelacyjnego w sądzie okręgoNvy1n) po dniu 22 stycznia 2009 r., należy mieć na uwadze wykładnię autentyczną
i . celowościową. Wydaje się, że rozpoznanie wniosków o awans poziomy po dniu wejścia
w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, będzie skutkowało nabyciem prawa do wynagrodzenia bez powoływania na stanowisko, które z chwilą wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. przestało istnieć. Rtio legis ustawa była likwidacja stanowisk awansowych” wprowadzonych ustawą z dnia 29 czerwca 2ó07, r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych Ustaw, tak więc niezgodne z tym celem byłoby powołanie sędziów i prokuratorów, na skutek wniosków o awans poziomy rozpatrywanych po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r., na nieistniejące stanowiska.
W swoim piśmie Pani Prezes wskazuje również, na wątpliwości interpretacyjne, jakie budzi art. 91a § 3 i 5 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Uprzejmie wyjaśniam, ,iż ustawodawca dostrzegł możliwość wystąpienia takich wątpliwości i w toku prac parlamentarnych nad omawianą regulacją wyprowadzono odpowiednie zmiany we wskazanych przepisami ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przyjęte rozwiązania miały na celu doprecyzowanie, iż regulacja dotyczy wynagrodzenia sędziego, które przysługiwać będzie w związku z objęciem nowego stanowiska, a nie wynagrodzenia, do którego sędzia miał już prawo przed objęciem nowego stanowiska. Omawiany, przepis dotyczy sędziów obejmujących stanowiska odpowiednio w sądzie okręgowym lub apelacyjnym, przy czym pozwala na jednoznaczne określenie, że rozwiązanie dotyczy wyłącznie sędziów obejmujących stanowiska w wyniku tzw. awansu pionowego, a nie tych, którzy podlegają procedurze związanej z tzw. awansem poziomymi na podstawie art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r, o zmianie ustawy – Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Reasumując, przywołane regulacje omawianej ustawy z dnia. 20 marca 2009 r: regulują jedynie sytuację sędziów „awansujących pionowo", tj, tych, którzy faktyczni obejmują nowe stanowisko.
Objęcie nowego stanowiska w rozumieniu znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych nie dotyczy awansu poziomego („tytularnego"), skoro wcześniej uchylono przepis art. 65b §4 u.s.p. Wynagrodzenie sędziów, którzy awansowali poziomo (bez względu na datę awansuj – z braku stosownej 1 podstawy prawnej – nie może być ustalane jak wynagrodzenie sędziów sądu wyższej instancji.
Odnosząc się natomiast do ostatniej z kwestii poruszonych w piśmie Pani Prezes, dotyczącej interpretacji art. 77 § 5 u.s.p. Departament Legislacyjno-Prawny stoi na stanowisku, ±c wynagrodzenie sędziego delegowanego do sądu wyższego, po sześciu miesiącach delegowania, na pozostały okres delegacji powinno być liczone według najniższej stawki przewidzianej dla sędziego danego sądu, tj. czwartej stawki –w przypadku delegowania do sądu okręgowego siódmej stawki – w przypadku delegowania do sądu apelacyjnego.
Wprowadzając nowe zasady ustalania wynagrodzenia dla sędziów w art. 91 i 91a u.s.p. zmieniono pojęcie „stawki", W poprzednio obowiązującej regulacji ustawodawca posługiwał się pojęciem „stawki podstawowej, pierwszej awansowej, drugiej awansowej, trzeciej awansowej". W aktualnym stanie prawnym wprowadzono pojęcie,stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach sędziowskich". Mimo tej Zasadniczej zmiany zachowano dotychczasowe brzmienie art. 77 § 5 u.s.p., zgodnie z którym sędzia delegowany do sądu wyższego, po sześciu miesiącach delegowania, na pozostały okres delegacji uzyskuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej, przewidzianego dla sędziego tego sądu.
Wobec tego zasadne wydaje się przyjęcie, iż wynagrodzenie sędziego delegowanego winno być liczone od najniższej stawki wynagrodzenia zasadniczego należnego sędziemu sądu okręgowego
( stawka czwarta) lub sędziemu apelacyjnemu ( stawka siódma)
Avatar użytkownika
bladyswit
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 5230
Dołączył(a): sobota, 7 lipca 2007, 15:19
Kim jestem ?: Jestem fanem tego forum :)

Postprzez krysia59 » środa, 22 lipca 2009, 13:32

Brawo pan sedzia leszczyński jestem zainteresowana i w wolnej chwili zapoznam się z pozwem i załącznikami a poza tym czy ktoś jest może zorientowany co się dzieje z nierozpoznanymi jeszcze poziomkami i gdzie można ewentualnie się dowiadywać o los naszych wniosków które składaliśmy w ubiegłym roku pozdrawiam
krysia59
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 765
Dołączył(a): niedziela, 3 lutego 2008, 18:48

Postprzez magda,n » środa, 22 lipca 2009, 21:37

Kilka dni temu otrzymałam informację z kancelarii Prezydenta ,że mój wniosek nie został przekazany z KRS(pozytywnie zaopiniowany w listopadzie 2008r.)
magda,n
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 165
Dołączył(a): wtorek, 24 czerwca 2008, 19:36

Postprzez art_60 » poniedziałek, 27 lipca 2009, 11:46

Kto z sędziów uważa, że przy likwidacji awansów poziomych doszło do naruszenia prawa nie powinien wobec tej sytuacji pozostać obojętny. Sędzia powinien przecież zwalczać bezprawie zarówno wtedy, gdy dotyczy to innych osób, ale też gdy dotyczy to jego samego. Brawa należą się sędziemu Leszczyńskiemu za odważną postawę i determinację w działaniu.
Avatar użytkownika
art_60
VIP
VIP
 
Posty: 1445
Dołączył(a): środa, 30 stycznia 2008, 11:26
Lokalizacja: Podlasie

Postprzez bladyswit » poniedziałek, 27 lipca 2009, 12:10

Jeszcze jedno pismo naszego kolegi z Zielonej Góry.
Zielona Góra, dnia 23 czerwca 2009 r.

Tomasz Leszczyński
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
V Wydział Gospodarczy
Pani Prezes
Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

za pośrednictwem

Pana Prezesa
Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
Wnoszę o niezwłoczną zmianę zarządzenia Pani Prezes Sądu Okręgowego
w Zielonej Górze z dnia 22 kwietnia 2009r. o przyznaniu mi wynagrodzenia według stanowiska sędziego sądu rejonowego, na wynagrodzenie według stanowiska sędziego sądu okręgowego, w wysokości piątej stawki awansowej.

W przypadku odpowiedzi odmownej bądź nie rozpatrzenia przedmiotowego wniosku w terminie do dnia 10 sierpnia 2009r złożę skargę do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu na zarządzenie Pani Prezes z dnia 22 kwietnia 2009r. jako sprzecznego z opinią Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2009r.
DL-P-IV-023-79/09 , wnosząc o uchylenie przedmiotowego zarządzenia
w trybie nadzoru służbowego.
W przypadku odmowy będę także podtrzymywał żądanie zapłaty
w wytoczonym dnia 20 lipca 2009 r. przeciwko Sądowi Rejonowemu
w Zielonej Górze procesie o ustalenie i o zapłatę, przed Sądem Okręgowym –Sądem Pracy w Zielonej Górze (sygnatura akt IV P 12 / 09) .

W kolejnej, odmiennej opinii prawnej Ministra Sprawiedliwości
z dnia 16 lipca 2009r. DL-P-IV-023-79/09, skierowanej do Pana Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Marka Witczaka Minister Sprawiedliwości zmienił swoje ustalenia odnośnie prawa sędziów, którzy zostali powołani na stanowiska sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i na stanowiska sędziego apelacyjnego w sądzie okręgowym po dniu 22 stycznia 2009r.
co do nabycia prawa do wynagrodzenia zgodnego ze stanowiskiem sędziego sądu okręgowego bądź ze stanowiskiem sędziego sądu apelacyjnego, przedstawione we wcześniejszej opinii z dnia 18 maja 2009 r. numer DK-I-077-21/09.

W opinii z dnia 16 lipca 2009 r. Minister Sprawiedliwości na stronie trzeciej, drugi i trzeci wiersz od góry, wyraźnie stwierdza, że powołani na stanowiska sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i na stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym sędziowie nabyli prawo do wynagrodzenia, zgodnego ze stanowiskiem sędziego sądu okręgowego bądź ze stanowiskiem sędziego sądu apelacyjnego.
Kopię przedmiotowej opinii otrzymałem od Pani Prezes, więc jest rzeczą oczywistą, że z treścią przedmiotowej opinii Pani Prezes się zapoznała.

Zarządzeniem z dnia 31 marca 2009 r. ustaliła Pani Prezes moje wynagrodzenie według stanowiska sędziego sądu okręgowego, dnia 22 kwietnia 2009r. anulowała pani Prezes zarządzenie z dnia 31 marca 2009 r. przyznając mi wynagrodzenie według stanowiska sędziego sądu rejonowego, chciałbym już spokojnie pracować a nie czuć się oszukiwany przez Ministra Sprawiedliwości za Pani Prezes pośrednictwem.


Z poważaniem

Sędzia Sądu Okręgowego
w Sądzie Rejonowym
Tomasz Leszczyński
Avatar użytkownika
bladyswit
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 5230
Dołączył(a): sobota, 7 lipca 2007, 15:19
Kim jestem ?: Jestem fanem tego forum :)

Postprzez rosan » poniedziałek, 27 lipca 2009, 13:06

mnie to najbardziej smuci fakt,że Iustitia całkowicie odpuściła ten temat-uważam bowiem ,że niezależnie od tego jakie ma się zdanie na temat awansu poziomego-tu chodzi o obronę uchwalonego prawa,ale cóż,sędzia Leszczyński nie jest sam
...I ta myśl niech pocieszy, że w istocie eiπ + 1 = 0.
Avatar użytkownika
rosan
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 1851
Dołączył(a): czwartek, 27 grudnia 2007, 19:31

Postprzez bladyswit » poniedziałek, 27 lipca 2009, 13:26

Iustitia nie może zupełnie odpuścić tematu, bo w uchwale programowej z Zegrza zapisaliśmy walke o utrzymanie awansu poziomego (wystąpienie do KRS z wnioskiem o wystąpienie do TK).
Rzecz w tym że teraz Iustitia w całości poświęca się walce o usp ...
Avatar użytkownika
bladyswit
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 5230
Dołączył(a): sobota, 7 lipca 2007, 15:19
Kim jestem ?: Jestem fanem tego forum :)

Postprzez kreska » poniedziałek, 27 lipca 2009, 15:10

bladyswit napisał(a):Iustitia nie może zupełnie odpuścić tematu, bo w uchwale programowej z Zegrza zapisaliśmy walke o utrzymanie awansu poziomego (wystąpienie do KRS z wnioskiem o wystąpienie do TK).
Rzecz w tym że teraz Iustitia w całości poświęca się walce o usp ...


...a zmiany w usp, m.in. znoszące awans poziomy, uchwalone w - niczym nieuzasadnionym - tempie, które spowodowały ten chaos i - wywołana tymi zmianami - sytuacja "poziomych" - to nie jest usp?
Mam wrażenie,że Iustysi brak konsekwencji i metodycznego działania i bardzo mnie to frustruje... W końcu, wstępując do Iustitii, liczyłam,że będzie to organizacja walcząca o nasze, czyli również "poziomych", prawa - bo w organizacji jest siła (chyba?!). Jeden zdeterminowany sędzia to w tej walce zdecydowanie za mało!!!
Gdy wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła, natomiast
trzęsą się portki pętakom...(K.I.Gałczyński)
Avatar użytkownika
kreska
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 999
Dołączył(a): czwartek, 7 lutego 2008, 10:35

Postprzez K.Ierownik » poniedziałek, 27 lipca 2009, 23:06

rosan napisał(a):mnie to najbardziej smuci fakt,że Iustitia całkowicie odpuściła ten temat-uważam bowiem ,że niezależnie od tego jakie ma się zdanie na temat awansu poziomego-tu chodzi o obronę uchwalonego prawa,ale cóż,sędzia Leszczyński nie jest sam


Problem polega na tym, że Pani Prezes Kamińska jest przeciwnikiem awansów poziomych, czemu dała wyraz np na zebraniu w Kiekrzu. Kiedy po głosowaniu delegaci jednoznacznie opowiedzieli się za utrzymaniem awansów, zarządzała następne głosowania, do momentu aż delegaci w końcu nie przegłosowali zgody na oddanie awansów poziomych w zamian za dodatkową stawkę awansową. Byli tacy delegaci, którzy w proteście opuścili wtedy salę obrad.
Gwoli sprawiedliwości muszę jednak dodać, że sala była mocno podzielona w tej kwestii. Podobnie tu na Forum są zdeklarowani przeciwnicy awansów poziomych. Rok temu dużo o tym dyskutowaliśmy.
K.Ierownik
 

Postprzez kreska » poniedziałek, 27 lipca 2009, 23:51

K.Ierownik napisał(a):
rosan napisał(a):mnie to najbardziej smuci fakt,że Iustitia całkowicie odpuściła ten temat-uważam bowiem ,że niezależnie od tego jakie ma się zdanie na temat awansu poziomego-tu chodzi o obronę uchwalonego prawa,ale cóż,sędzia Leszczyński nie jest sam


Problem polega na tym, że Pani Prezes Kamińska jest przeciwnikiem awansów poziomych, czemu dała wyraz np na zebraniu w Kiekrzu. Kiedy po głosowaniu delegaci jednoznacznie opowiedzieli się za utrzymaniem awansów, zarządzała następne głosowania, do momentu aż delegaci w końcu nie przegłosowali zgody na oddanie awansów poziomych w zamian za dodatkową stawkę awansową. Byli tacy delegaci, którzy w proteście opuścili wtedy salę obrad.
Gwoli sprawiedliwości muszę jednak dodać, że sala była mocno podzielona w tej kwestii. Podobnie tu na Forum są zdeklarowani przeciwnicy awansów poziomych. Rok temu dużo o tym dyskutowaliśmy.


Aaaa, to mam rozumieć,że miłościwie nam panująca I. ( cokolwiek to znaczy) broni jedynie tego, co sama uważa za jedynie słuszne?! A mnie się wydawało,że Stowarzyszenie jest to organizacja reprezentująca interesy sędziów, wszystkich, również tych, którzy znaleźli się w kuriozalnej sytuacji " mam i nie mam"! Bo - czy to się komukolwiek podoba czy też nie - poziomi są! I mają to na piśmie! Od prezydenta! A tę sytuację spowodował ustawodawca i ktoś teraz tę żabę powinien zjeść. Droga I. - nie zamiata się pod dywan!!!
A swoją drogą bardzo się zastanawiam nad sensem pozostawania w stowarzyszeniu. Świadczenia są bowiem nieekwiwalentne... Czuję się jak wykorzystywany płatnik składek, a nie pełnoprawny członek, o którym ktoś myśli....
POZIOMI WSZYSTKICH SĄDÓW - ŁĄCZCIE ( ŁĄCZMY) SIĘ !!!!
Gdy wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła, natomiast
trzęsą się portki pętakom...(K.I.Gałczyński)
Avatar użytkownika
kreska
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 999
Dołączył(a): czwartek, 7 lutego 2008, 10:35

Postprzez censor » wtorek, 28 lipca 2009, 00:03

kreska napisał(a):bardzo się zastanawiam nad sensem pozostawania w stowarzyszeniu. Świadczenia są bowiem nieekwiwalentne

Tu nigdy nie będzie ekwiwalentności i nie o nią chodzi. A taki sposób myślenia jeszcze bardziej osłabi Iustitię. Powinniśmy pozyskiwać nowych członków, tylko wtedy są szanse na dalsze ewolucyjne zmiany.
censor
VIP
VIP
 
Posty: 9859
Dołączył(a): wtorek, 1 kwietnia 2008, 13:48

Postprzez kreska » wtorek, 28 lipca 2009, 00:54

censor napisał(a):
kreska napisał(a):bardzo się zastanawiam nad sensem pozostawania w stowarzyszeniu. Świadczenia są bowiem nieekwiwalentne

Tu nigdy nie będzie ekwiwalentności i nie o nią chodzi. A taki sposób myślenia jeszcze bardziej osłabi Iustitię. Powinniśmy pozyskiwać nowych członków, tylko wtedy są szanse na dalsze ewolucyjne zmiany.


Też tak myślałam! Kiedyś! A członkiem Iustitii jestem od kilkunastu lat...
Gdy wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła, natomiast
trzęsą się portki pętakom...(K.I.Gałczyński)
Avatar użytkownika
kreska
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 999
Dołączył(a): czwartek, 7 lutego 2008, 10:35

Postprzez K.Ierownik » wtorek, 28 lipca 2009, 01:01

kreska napisał(a):
Aaaa, to mam rozumieć,że miłościwie nam panująca I. ( cokolwiek to znaczy) broni jedynie tego, co sama uważa za jedynie słuszne?! !


Kresko, jeśli wzorem niektórych uznasz, że Iustitia = prezes I., to wypadałoby się zgodzić z Twoim stwierdzeniem. Ja jednak uważam inaczej. Iustitia to my wszyscy i decyduje większość, na szczęście :wink:
K.Ierownik
 

Postprzez suzana22 » wtorek, 28 lipca 2009, 09:07

K.Ierownik napisał(a):
kreska napisał(a):
Aaaa, to mam rozumieć,że miłościwie nam panująca I. ( cokolwiek to znaczy) broni jedynie tego, co sama uważa za jedynie słuszne?! !


Kresko, jeśli wzorem niektórych uznasz, że Iustitia = prezes I., to wypadałoby się zgodzić z Twoim stwierdzeniem. Ja jednak uważam inaczej. Iustitia to my wszyscy i decyduje większość, na szczęście :wink:


Kierowniczku drogi, ależ to ta większość wybrała sędzię I. na prezesa :!:
suzana22
VIP
VIP
 
Posty: 8939
Dołączył(a): wtorek, 18 marca 2008, 21:25
Lokalizacja: Małopolska

Postprzez art_60 » wtorek, 28 lipca 2009, 10:39

suzana22 napisał(a):
K.Ierownik napisał(a):
kreska napisał(a):
Aaaa, to mam rozumieć,że miłościwie nam panująca I. ( cokolwiek to znaczy) broni jedynie tego, co sama uważa za jedynie słuszne?! !


Kresko, jeśli wzorem niektórych uznasz, że Iustitia = prezes I., to wypadałoby się zgodzić z Twoim stwierdzeniem. Ja jednak uważam inaczej. Iustitia to my wszyscy i decyduje większość, na szczęście :wink:


Kierowniczku drogi, ależ to ta większość wybrała sędzię I. na prezesa :!:

Wybór na stanowisko kierownicze wiąże się z kredytem zaufania, że osoba wybrana spełni pokładane w niej nadzieje. Jeżeli tak się stanie, rosną szanse na reelekcję, jeżeli nie - trzeba odejść. Prezes Kamińska wygrała wybory niewielką przewagą głosów. Wynik wyborczy z wyborów w Zegrzu obecnej Pani Prezes Iustitii wskazuje, że sporo delegatów miało już wtedy wątpliwości co do jej kandydatury. Obawiam się, że czas nie rozwiał tych wątpliwości, a wręcz przeciwnie.
Avatar użytkownika
art_60
VIP
VIP
 
Posty: 1445
Dołączył(a): środa, 30 stycznia 2008, 11:26
Lokalizacja: Podlasie

Postprzez K.Ierownik » wtorek, 28 lipca 2009, 18:02

suzana22 napisał(a):
K.Ierownik napisał(a):
kreska napisał(a):
Aaaa, to mam rozumieć,że miłościwie nam panująca I. ( cokolwiek to znaczy) broni jedynie tego, co sama uważa za jedynie słuszne?! !


Kresko, jeśli wzorem niektórych uznasz, że Iustitia = prezes I., to wypadałoby się zgodzić z Twoim stwierdzeniem. Ja jednak uważam inaczej. Iustitia to my wszyscy i decyduje większość, na szczęście :wink:


Kierowniczku drogi, ależ to ta większość wybrała sędzię I. na prezesa :!:


Zgadza się. Dlatego nie trzeba się zniechęcać do I. tylko pracować nad tą większością i wybierać właściwych ludzi.
K.Ierownik
 

Postprzez a_szymek » wtorek, 28 lipca 2009, 22:50

bardzo żałuję, że nie mogę się przyłączyć
:evil:
"Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą. Z dalszych eksperymentów zrezygnował."
M. Twain
Avatar użytkownika
a_szymek
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 463
Dołączył(a): czwartek, 3 stycznia 2008, 10:58
Lokalizacja: PŁOŃSK

Postprzez censor » wtorek, 28 lipca 2009, 23:13

Ale dlaczego?
censor
VIP
VIP
 
Posty: 9859
Dołączył(a): wtorek, 1 kwietnia 2008, 13:48

Postprzez a_szymek » czwartek, 30 lipca 2009, 09:43

censor napisał(a):Ale dlaczego?


bo za młody jestem :lol:


ale wspieram duchem
"Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą. Z dalszych eksperymentów zrezygnował."
M. Twain
Avatar użytkownika
a_szymek
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 463
Dołączył(a): czwartek, 3 stycznia 2008, 10:58
Lokalizacja: PŁOŃSK

Postprzez AQUA » czwartek, 30 lipca 2009, 11:29

http://www.rp.pl/artykul/4,341904_Awans ... e_ma_.html


Awanse poziome sędziów: są, chociaż ich nie ma

Gratuluję Koledze Krzysztofowi Kozłowskiemu - bardzo trafne uwagi dotyczące awansu poziomego.

Jesteście, a jakoby Was nie było? :roll:

Smutne, przykre, żenujące...
AQUA
VIP
VIP
 
Posty: 7450
Dołączył(a): środa, 6 lutego 2008, 16:46

Postprzez walenty » czwartek, 30 lipca 2009, 22:04

"... Wobec tego zasadne jest pytanie na czym właściwie ma polegać awans poziomy sędziów, którzy przybyli do Pałacu Prezydenckiego 8 lipca 2009 r...."

Na uścisku dłoni Prezydenta :mrgreen:

O, zapomniałem. Panie były też całowane.

[ Dodano: Czw Lip 30, 2009 10:12 pm ]
Brawo dla sędziego Leszczyńskiego i wielkie podziękowania. Wszak zawalczył nie tylko za siebie. Za mnie też. Dzięki.
walenty
 

Postprzez M.A.E. » piątek, 31 lipca 2009, 22:31

czekam na poziomy i jeżeli dostanę ( dokumenty są w Kancelarii Prez.) i nie dostanę wyższego wynagrodzenia albo nie będę mogła pisać, że jestem sso w sr podejmuję walkę drogą p. s. Tomasza Leszczyńskiego

o ile pamiętam markościel pisał, że używa tytułu i otrzymał wyższe wynagrodzenie

mam wrażenie, że osoba z MS, która "interpretowała" ustawę nie przeczytała jej, bo z ustawy jasno wynika prawo do wyższego wynagrodzenia dla wszystkich awansowanych poziomo, bez względu na termin a prawo do używania tytułu tracą awansowani przed 22.01

pomijam takie drobiazgi jak:
- ustawa, która ma charakter ustrojowy nie przeszła odpowiedniej drogi legislacyjnej
- nie była konsultowana z biurem legislacyjnym rządu
- co tu dużo mówić czterech artykułów nie udało im się napisać z jasno i z sensem
M.A.E.
 

Postprzez markosciel » piątek, 31 lipca 2009, 23:26

M.A.E. napisał(a):
o ile pamiętam markościel pisał, że używa tytułu i otrzymał wyższe wynagrodzenie


Rózne rzeczy pisałem - ale tego sobie nie przypominam. Nadal jestem prostym SSR i prawo do awansu poziomego uzyskałbym dopiero w tym roku :razz:
Do tego, żeby żyć normalnie, trzeba mieć wiele odwagi - Søren Kierkegaard
Avatar użytkownika
markosciel
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 2727
Dołączył(a): czwartek, 31 stycznia 2008, 02:05

Postprzez Dred » sobota, 1 sierpnia 2009, 08:56

markosciel napisał(a):
M.A.E. napisał(a):
o ile pamiętam markościel pisał, że używa tytułu i otrzymał wyższe wynagrodzenie


Rózne rzeczy pisałem - ale tego sobie nie przypominam. Nadal jestem prostym SSR i prawo do awansu poziomego uzyskałbym dopiero w tym roku :razz:


dobra, dobra....lepiej się przyznaj, to kara będzie niższa :P
Dred
 

Postprzez M.A.E. » sobota, 1 sierpnia 2009, 15:09

markosciel napisał(a):
M.A.E. napisał(a):
o ile pamiętam markościel pisał, że używa tytułu i otrzymał wyższe wynagrodzenie


Rózne rzeczy pisałem - ale tego sobie nie przypominam. Nadal jestem prostym SSR i prawo do awansu poziomego uzyskałbym dopiero w tym roku :razz:


hm, pomyliło mi się..... :oops: :wink:
M.A.E.
 

Następna strona

Powrót do AWANSE POZIOME - kolejne akcje !!!

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość