Awanse poziome - nasz sprzeciw

Dział dostępny do czytania bez konieczności logowania się

Awanse poziome - nasz sprzeciw

Postprzez Dreed » czwartek, 5 czerwca 2008, 23:37

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nową akcję mailową, jaką jest ścisłe współdziałanie wszystkich sędziów i asesorów Rzeczypospolitej Polskiej, przy wyrażeniu sprzeciwu odnośnie nadaniu klauzuli "trybu pilnego" projektowi zmiany w USP.
Ostatnio edytowano piątek, 14 listopada 2008, 12:43 przez Dreed, łącznie edytowano 1 raz
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8506
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez Dreed » czwartek, 5 czerwca 2008, 23:39

Koleżanki i koledzy sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej!

Od początku 2008 roku kierowani troską o dobro wymiaru sprawiedliwości sędziowie skupieni wokół internetowego forum dyskusyjnego podjęli działania w celu realizacji zapisów art. 178 ust. 2 Konstytucji. Należy podkreślić, iż sędziowie mają moralny obowiązek reagować na oczywiste i ewidentne łamanie zasad niezawisłości sędziowskiej i niezależności władzy sądowniczej.

Władza wykonawcza i ustawodawcza zwodzi nas, przyjmując, iż pozbawieni prawa do strajku, działalności związkowej i politycznej – nie możemy jako mała liczebnie grupa zawodowa protestować. Nie możemy dłużej godzić się na taką sytuację ubezwłasnowolniającą przedstawicieli III władzy.

Jako sędziowie RP mamy obowiązek użyć wszystkich LEGALNYCH środków, by skończyć z patologiczną pozycją polskiego wymiaru sprawiedliwości. Po akcji mailowej do europejskich stowarzyszeń sędziowskich, w której uczestniczyło prawie półtora tysiąca sędziów - zdecydowaliśmy
- na Forum dla Sędziów RP – podjąć kolejną NASZĄ WSPÓLNĄ akcję – tym razem do posłów Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Należy żywić nadzieję, iż również odniesie ona szeroki oddźwięk w szeregach sędziów i asesorów Waszego Sądu. Musimy bowiem pamiętać, iż tylko działając solidarnie z Konstytucją RP w rękach możemy wygrać batalię o godne wynagrodzenia dla sędziów!

W dniu 23 maja 2008r na posiedzeniu Rady Ministrów został przyjęty projekt zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych. Zakłada on zniesienie tzw. awansów poziomych, które sędziom sądu niższego rzędu po 15 latach nienagannej pracy pozwalały ubiegać się o status sędziego wyższego rzędu i związane z tym uposażenie. Ponadto, po uzyskaniu awansu poziomego sędzia nabywał prawo do jeszcze dwóch stawek awansowych (kolejno po 5 i 10 latach od chwili uzyskania statusu sędziego sądu wyższego rzędu).

Obecny Rząd zamierza w miejsce awansu poziomego (oznaczającego w praktyce znaczącą podwyżkę) oraz dwóch stawek awansowych – pozostawienie wyłącznie dla Sędziów SR i SO jednej stawki awansowej, przyznawanej po 15 latach pracy na danym stanowisku. Z uwagi na to, że oprócz kolejnego zaniechania poprawy sytuacji zarobkowej sędziów, a nawet jej pogorszenia w stosunku do ustawy, która ma wejść w życie w dniu 1.07.2008r, projekt ten reguluje istotne kwestie ustrojowe - koniecznym jest przeprowadzenie szerokiej debaty parlamentarnej, z uwzględnieniem wysłuchania publicznego z udziałem sędziów – zwłaszcza, że głos środowiska został w tej sprawie całkowicie zignorowany.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy do wiadomości informację, że w dniu 5 czerwca 2008 roku Do Marszalka Sejmu wpłynął opisany wyżej projekt ustawy. Największe rozgoryczenie musi budzić fakt, że została mu nadana klauzula „trybu pilnego”. Ten specyficzny tryb, wiąże się z znacznym skróceniem procesu legislacji, co w praktyce przełoży się na wejście w życie ustawy przed dniem 1 lipca 2008 roku.

Mając na uwadze treść art. Art. 21. ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora:
„..Posłowie i senatorowie przyjmują opinie, postulaty, wnioski wyborców oraz ich organizacji i biorą je pod uwagę w swej działalności parlamentarnej.
Poseł lub senator nie może być zobowiązany do udzielania informacji o osobie, która przekazała mu określone informacje lub przedstawiła opinię. Przepisu art. 163 Kodeksu postępowania karnego (Obecnie: art. 180 § 1 ustawy z dn. 6.VI.1997 r. - Kodeks postępowania karnego) nie stosuje się..”
..wzywamy i zachęcamy do udziału w akcji wyrażającej nasz wspólny sprzeciw przeciwko niekorzystnym dla nas zmianom!!! Przypominamy, że korzystanie z swobód obywatelskich jest nie tylko uprawnieniem, ale w wypadku Sędziów, którym dobro wymiaru sprawiedliwości leży na sercu, nawet obowiązkiem..
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8506
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez Dreed » czwartek, 5 czerwca 2008, 23:48

Kolejna nasza wspólna akcja ma na celu zainteresowanie klubów parlamentarnych oraz poszczególnych posłów niewłaściwym trybem legislacyjnym. Skierowany do laski marszałkowskiej projekt zmiany ustawy USP, narusza bowiem naszym zdaniem przepisy Konstytucji.

Zachęcamy do szerokiego udziału w akcji. Polega ona na wysyłaniu maili na podane niżej adresy. Mamy nadzieję, że w wyniku naszego współdziałania, zmiany nie zostaną przyjęte w drodze "szybkiej ścieżki legislacyjnej".

Osoby, które wezmą udział, są proszone o podpisanie się oraz wysłanie maili pod każdy z adresów. Jesteśmy apolityczni i nie wypada nam kierowac się jedynie do opozyucji. Szczególnie na to Was uczulam !!!

[shadow=red]Adresy: [/shadow]

do Prezydium Kom. Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Przew. Komisji SLD Ryszard.Kalisz@sejm.pl Ryszard.Kalisz@sejm.pl
Zastępca przew. PIS - Arkadiusz.Mularczyk@sejm.pl Arkadiusz.Mularczyk@sejm.pl
Zastępca przew. PIS - Beata.Kempa@sejm.pl Beata.Kempa@sejm.pl
Zastępca przew. PO -Wojciech.Wilk@sejm.pl Wojciech.Wilk@sejm.pl

[shadow=red]kluby[/shadow]
kp-po@kluby.sejm.pl
kp-lewica@kluby.sejm.pl

kp-pis@kluby.sejm.pl

kp-psl@kluby.sejm.pl

kp-sdpl-nl@kluby.sejm.pl

kp-dkp@kluby.sejm.pl

Tekst maila poniżej. Do maila proszę dołączyć w załączniku tekst rezolucji podjętej w Turku
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8506
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez Dreed » czwartek, 5 czerwca 2008, 23:51

Szanowna Pani Poseł/Szanowny Panie Pośle!

Jestem Sędzią Rzeczypospolitej Polskiej i kierowany troską o dobro wymiaru sprawiedliwości
- w trybie art. 21 ustawy z dnia 9 maja 1996r o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003r Nr 221 poz. 2199 ze zm.)
- zwracam się do Pani Poseł/Pana Posła o podjęcie pilnej inicjatywy w celu przeprowadzenia debaty parlamentarnej nad obecną sytuacją wymiaru sprawiedliwości. Przyczynkiem do szerokiej dyskusji na forum Sejmu powinien być przyjęty w dniu 23 maja 2008 r. na posiedzeniu Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie innych ustaw, który w dniu 5 czerwca 2008 r. wpłynął do laski marszałkowskiej.
Niestety w sposób sprzeczny z treścią art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów skierowała powyższy projekt do rozpatrzenia w trybie pilnym, chociaż przepisy prawne objęte tą regulacją dotyczą wynagrodzenia i awansu poziomego sędziów, należących do materii ustroju władzy sądowniczej.
Tworzenie i znoszenie stanowisk Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym oraz Sędziego Sądu Apelacyjnego w Sądzie Okręgowym - oznacza wprowadzenie nowych stanowisk w sądach, a zatem determinuje ich organizację.
Jednocześnie przepisy prawne objęte powyższą regulacją wprowadzają nowe rozwiązania ustrojowe, nieznane ani obowiązującej ustawie o ustroju sądów powszechnych ani jej nowelizacji, która ma wejść w życie 1.07.2008r. - a dotyczące trzeciej stawki awansowej. Warto tylko wspomnieć, że Dział II u.s.p. pt. „Sędziowie” dzieli się na dwa rozdziały; pierwszy z nich nosi tytuł „Status sędziego” , natomiast drugi - „Prawa i obowiązki sędziów” . Uwzględniając tę systematykę, należy przyjąć, że przepisy rozdziału 1 normują stan prawny sędziów, ich pozycję ustrojową i jurysdykcyjną oraz usytuowanie w stosunku do organów władzy wykonawczej (Ministra Sprawiedliwości), natomiast przepisy rozdziału 2 koncentrują się głównie wokół zagadnień wypływających ze stosunku służbowego, w tym stosunku pracy. Należy podkreślić, że zarówno przepisy określające status sędziego, jak i przepisy dotyczące jego praw i obowiązków, połączone z art. 178-181 Konstytucji, tworzą ustrojową zasadę odrębności pozycji sędziego, mającego wśród funkcjonariuszy państwowych status wyjątkowy (por. S. Gołąb: Organizacja sądów powszechnych, Kraków 1938, s. 32; J. Gudowski: Urząd sędziego w prawie o ustroju sądów powszechnych, PS 1994, nr 11-12, s. 22).
Zgodnie z treścią art. 123 ust.1 konstytucji - jeżeli przedmiotem ustawy jest regulowanie ustroju władz, w tym władzy sądowniczej - tryb pilny nie może mieć zastosowania. Tworzenie i znoszenie stanowisk w sądach oraz kształtowanie systemu wynagrodzeń i statusu sędziów powinno zatem podlegać unormowaniu wyłącznie w zwykłym toku legislacyjnym. Niedopuszczalnym zatem jest, aby regulowanie tej materii prawnej mogło odbywać się na skróty, jak chce to zrobić obecnie rząd . W związku z tym proszę Panią Poseł/Pana Posła o podjęcie działań w celu skierowania powyższego projektu ustawy - z wyłączeniem odrębności przewidzianych dla projektu pilnego - do zwykłego postępowania ustawodawczego, w tym szerokiej analizy projektu w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Koniecznym jest bowiem rozważenie argumentów środowiska sędziowskiego i ewentualne przeprowadzenie wysłuchania publicznego z udziałem sędziów.
Nadmieniam, iż ukształtowany w ostatnich latach system wynagrodzenia sędziów sądów powszechnych pomija istotne relacje pomiędzy niezawisłością, a ekonomiczną pozycją sędziów, osłabiając tym samym ustrojowy autorytet wymiaru sprawiedliwości. Obecne regulacje płacowe - z uwagi na obniżający się status materialny sędziów, nie tylko w stosunku do osób wykonujących wolne zawody prawnicze, ale także w odniesieniu do innych grup zawodowych, działających w sferze budżetowej - w sposób sprzeczny z dobrem Państwa Polskiego budzą wątpliwości co do niezależności i bezstronności osób sprawujących funkcje orzecznicze – również w stosunku do obywateli innych krajów Unii Europejskiej.
Ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 136. poz. 959), Sejm V Kadencji wprowadził szereg zmian podnoszących status sędziów sądów rejonowych i okręgowych, których wysiłkiem rozpoznawana jest zdecydowana większość spraw. Jest notoryjnym faktem, że dostęp do wyższych stanowisk sędziowskich jest ograniczony i najczęściej powołanie na wyższe stanowisko sędziowskie, odbywające się w drodze konkurencyjnego wyboru przez Krajową Radę Sądownictwa, musi się wiązać także ze zmianą miejsca zamieszkania lub podjęcia uciążliwych dojazdów do sądu wyższego, co w wielu przypadkach jest znacznym utrudnieniem w różnych sytuacjach życiowych i rodzinnych. Także ograniczona liczba stanowisk w sądach wyższych instancji, zwłaszcza w mniejszych jednostkach sądowych, nie daje rzeczywistej możliwości awansu wielu wybitnym sędziom, którzy wiele lat swojej służby sędziowskiej zmuszeni są wykonywać w sądach rejonowych. Dodatkowo osiągania wyższych stanowisk sędziowskich nie ułatwiają tzw. „niszowe” specjalizacje, bowiem szereg kategorii spraw kończy swój tok instancyjny najwyżej w sądach okręgowych. Z powyższych względów ustawa przewidziała skrócenie okresu awansu płacowego na stanowisku sędziowskim z siedmiu do pięciu lat oraz wprowadziła system tzw. awansów poziomych dla długoletnich sędziów sądów rejonowych i okręgowych. To ostatnie rozwiązanie jest przełomowe w systemie ustroju sądów powszechnych, gdyż stworzono dwa nowe stanowiska sędziowskie, dostępne wyłącznie dla nienagannie pracujących sędziów, z długim stażem (15 lat) w sądzie rejonowym lub okręgowym. Są to stanowiska „sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym” oraz „sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym”. Oba te stanowiska miały być w założeniu równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami odpowiednio sędziego sądu okręgowego i sędziego sądu apelacyjnego. Powoływanie na te stanowiska winno się odbywać bez względu na utworzenie wolnego lub zwolnienie stanowiska sędziowskiego, bowiem sędziowie w ten sposób uhonorowani, będą nadal zajmowali miejsce służbowe w sądzie niższym. Powołanie na te stanowiska zgodnie z zasadami konstytucyjnymi należy do Prezydenta RP, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Sędziowie powołani mieli zachować inwestyturę w dotychczasowym zakresie, a do orzekania w sądzie wyższym winni być wyznaczani w drodze delegowania, tak jak sędziowie na stanowiskach niższych. Po uzyskaniu jednego z dwóch wspomnianych stanowisk sędzia miał mieć możliwość osiągać wynagrodzenie w stawkach awansowych, tak jakby zajmował stanowisko hierarchicznie wyższe. Jednakże dalsze w przypadku sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym, powołanie na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego nie byłoby możliwe, chyba, że sędzia taki zajmie stanowisko sędziego sądu okręgowego i uzyska wymagany staż. Zgodnie z tą ustawą sędziowie zajmujący te stanowiska w razie utworzenia lub zwolnienia stanowiska odpowiednio w sądzie okręgowym albo apelacyjnym będą mogli ubiegać się o powołanie na te stanowiska tak jak sędziowie sądów odpowiednio niższych, a więc w procedurze konkurencyjnej, z uzyskaniem oceny pracy, opinii zgromadzenia sędziowskiego, wyboru przez KRS spośród kandydatów z korpusu sędziowskiego i kandydatów zewnętrznych, a wreszcie powołania przez Prezydenta RP. Ta regulacja stanowiła jedyny instrument swoistego nagradzania sędziów nienagannie wykonujących swoje obowiązki, nieaspirujących z różnych przyczyn do sądów wyższych, przy uwzględnieniu przyjętej zasady rezygnacji z nagród, czy innych, powszechnie stosowanych w stosunkach pracy form nagradzania pracowników.
Środowisko sędziowskie z wielkim zadowoleniem i nadziejami odebrało uchwalenie tej ustawy. Uznaliśmy bowiem, że jest to pierwszy od wielu lat krok w kierunku wzmocnienia pozycji sędziego, stworzenia długofalowej ścieżki kariery sędziego pozwalającej na zatrzymanie w zawodzie najlepszych sędziów. Równolegle, co warte podkreślenia, poprzedni rząd, realizując zapisy art. 178 ust. 2 Konstytucji RP, przewidział począwszy od stycznia 2008 r. podwyżki dla sędziów, a Sejm na ten cel zabezpieczył stosowne środki w budżecie.
Niestety, rząd premiera Donalda Tuska najpierw odmówił przyznania sędziom tych podwyżek, a następnie podjął starania zmierzające do likwidacji stawek awansu poziomego jeszcze przed ich wejściem w życie. Odmówił także poparcia (kontrasygnaty) cennej inicjatywy Prezydenta RP podniesienia w rozporządzeniu „mnożników” dla poszczególnych szczebli stanowisk sędziowskich począwszy od 1 lipca tego roku.
Ustawa nad którą będzie debatował Sejm w trybie pilnym znosi stawki awansu poziomego, a w ich miejsce wprowadza tylko jedną dodatkową trzecią stawkę awansu finansowego, odbierając sędziom dwie stawki awansowe. Uzasadnienie projektu dotyczące rezygnacji z dotychczasowych regulacji w najmniejszym stopniu nie przekonuje środowiska sędziowskiego, a ostatnia zapowiedź premiera Tuska, że sędziowie nie otrzymają także zaproponowanych od 1 stycznia 2009 r. podwyżek wiążących się z podniesieniem kwoty bazowej o 25% pozwala sądzić, że przyczyną takiego stanowiska rządu jest jedynie zamiar poczynienia oszczędności budżetowych kosztem wynagrodzeń sędziów.
Przedłożony przez RM projekt ustawy należy ocenić krytycznie także z tego względu, że działa demotywująco na sędziów, którzy po uzyskaniu proponowanej trzeciej stawki awansowej, nie mieliby już finansowego instrumentu zachęty do podnoszenia jakości swojego orzecznictwa, a wymierzenie po tym okresie sędziemu kary dyscyplinarnej, również nie mogło by się przełożyć na pozbawienie sędziego awansu finansowego w przyszłości.

Szanowna Pani Poseł/Szanowny Panie Pośle!

Obecny poziom zarobków przedstawicieli władzy sądowniczej osłabia ich autorytet, nie zapewniając przy tym godnego poziomu życia, adekwatnego do pełnionego urzędu, zakresu obowiązków i ciężaru odpowiedzialności. Wynagrodzenia te są rażąco niskie w porównaniu z płacami zarówno przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, jak też w odniesieniu do realnych wynagrodzeń osiąganych na rynku usług prawniczych. Szczególnie zarobki Sędziów Sądów Rejonowych kształtują się obecnie na poziomie płac osiąganych przez pracowników fizycznych. Sędzia Sądu Rejonowego po nominacji osiąga zarobki, stanowiące 1/3 dochodu posła. Praca w sądzie - z uwagi na zakazy ustawowe - stanowi jego wyłączny dochód. Takie niegodne traktowanie przedstawicieli III władzy w Polsce nie znajduje uzasadnienia w sytuacji budżetu państwa i pomija istotne pożądane relacje pomiędzy niezawisłością, a ekonomiczną pozycją sędziów. W 2007 i 2008 wiele grup zawodowych w Polsce, których uposażenia wypłacane są z budżetu państwa, uzyskało znaczące podwyżki. Płace polskich sędziów kształtowane są w oderwaniu od wskaźników rynkowych i stale wzrastającego poziomu życia polskiego społeczeństwa. Należy dodać, iż wysokość realnej płacy polskiego sędziego maleje w zatrważającym tempie i jest obecnie najniższa w historii III RP.
Niniejszy apel skierowany do Pani Poseł/Pana Posła jest aktem mojej determinacji - dlatego proszę, aby na forum parlamentu dokonano racjonalnej analizy obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości z udziałem przedstawicieli sędziów, co mogłoby się odbyć w ramach tzw. wysłuchania publicznego przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Przyjęcie powyższego aktu prawnego w trybie pilnym, będzie stanowiło naruszenie zasad prawidłowej techniki legislacyjnej oraz postanowień Konstytucji, co w demokratycznym państwie prawnym jest niedopuszczalne i stanowić będzie jednocześnie wyraz lekceważenia przez I i II władzę przedstawicieli sądownictwa.
Łączę wyrazu szacunku !
Jan Kowalski
Sędzia SR w Niewoli
adres pryw. ........
mail pryw............

P.S.
W załączniku, uprzejmie przedstawiam tekst Rezolucji, podjętej w Turku w dniu 24 maja 2008r. przez Europejskie Stowarzyszenie Sędziów.
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8506
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez Dreed » piątek, 6 czerwca 2008, 00:02

Akcja mailowa trwa bardzo krótko, dlatego proszę o szczególną aktywność !!!

Akcję kończymy w dniu 10 czerwca 2008 roku o godzinie 24-ej !!!!!!!!!! Posiedzenie Sejmu na któym rozstrzygną się nasze losy w zakresie USP, już w środę...

Maile najlepiej wysłać, wpisując wszystkie adresy odbiorców jednocześnie i jedynie oddzielając je przecinkiem.

Ponadto proszę o przesłanie kopii na adres petycja@maxima.webd.pl Działamy identycznie jak w mailach do UE, które przyniosły wspaniały rezultat.
MASOWOŚĆ!!!!!


Proszę pamiętać przed wysyłką o edycji imienia i nazwiska - nie musicie podawać nazw swoich sądów i adresów !!!
Tekst można skopiować z postu powyżej lub ściągnąć z działu download, czyli klikając w słowo TUTAJ
Ostatnio edytowano piątek, 6 czerwca 2008, 00:30 przez Dreed, łącznie edytowano 1 raz
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8506
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez K.Ierownik » piątek, 6 czerwca 2008, 00:28

No moi drodzy panowie posłowie i panie posłanki. Dziś tak łatwo wam kolejny zamach na III władzę nie pójdzie. Jesteśmy bowiem jak nigdy dotąd czujni, zwarci i gotowi.
Drodzy forumowicze: SZABLE W DŁOŃ
K.Ierownik
 

Postprzez tujs » piątek, 6 czerwca 2008, 00:38

[shadow=red]Kto jak kto, ale sędziowie nie mogą biernie przyglądać się na bezprawie legislacyjne oraz dalsze upokarzanie przedstawicieli III władzy.[/shadow]

[shadow=blue]Monteskiusz, jak obserwuje co egzekutywa i legislatywa wyprawia w Polsce z sędziami to zapewne przewraca się w grobie![/shadow]

Stop dalszemu łamaniu Konstytucji RP!

Koleżanki i Koledzy - bądźmy SOLIDARNI!
tujs
 

Postprzez Dreed » piątek, 6 czerwca 2008, 08:25

Kopiujemy ten tekst w całości

Ryszard.Kalisz@sejm.pl, Arkadiusz.Mularczyk@sejm.pl, Beata.Kempa@sejm.pl, Wojciech.Wilk@sejm.pl, kp-po@kluby.sejm.pl, kp-lewica@kluby.sejm.pl, kp-pis@kluby.sejm.pl, kp-psl@kluby.sejm.pl, kp-sdpl-nl@kluby.sejm.pl, kp-dkp@kluby.sejm.pl

i wklejamy w polu adresata wiadomości. Poniżej dopisujemy adres petycja@maxima.webd.pl

W ten sposób system otrzymuje potwierdzenie.

Udział w tej akcji ma na celu uświadomienie, że "tryb pilny" budzi poważne wątpliwości odnośnie zgodności z Konstytucją RP. Tym samym możemy ostrzec przed potencjalnym wetem Pana Prezydenta i wzbudzić poselska dyskusję odnośnie naszego statusu.
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8506
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez jabor » piątek, 6 czerwca 2008, 08:31

Przydałaby się strona, z której można wysyłać automatycznie - tak jak w przypadku poprzedniej akcji mailowej. Ja sobie poradzę, ale wielu osobom taka możliwość ułatwiłaby udział w akcji. Problemy z wysłaniem wiadomości mogą niektórych zniechęcić, a i agitować łatwiej, jeżeli mówi się, że wystarczy kliknąć...
Avatar użytkownika
jabor
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 152
Dołączył(a): poniedziałek, 18 lutego 2008, 00:18

Postprzez Dreed » piątek, 6 czerwca 2008, 08:51

Tym razem nie uruchamiamy automatu, ponieważ nie możemy dopuścic do zapchania skrzynek mailowych.
Zakładam, że większość z nas potrafi obsłuzyć swoje programy pocztowe.

Jeszcze jedna uwaga - Bardzo proszę nadawać swojej, wysyłanej wiadomości jakiś tytuł.
Wprawdzie jak sprawdziłem, wszystkie maile zostają doręczone, ale niektórzy adresaci moga nie otwierać wiadomości bez tytułu.
Tytuł wiadomości, jest Waszą indywidualną decyzją...

Potwierdzenia wysyłki, czy też krótkie dyskusje prosze zamieszczać TUTAJ

W ten sposób zachowamy przejrzystość tematu i umożliwimy wzięcie udziału koleżankom i kolegom.


P.S.
Wynik na godzinę 8.50 to 19 osób !!!!!! Mając na uwadze, że akcja trwa zaledwie 2-3 godziny (nocy nie liczę) to konsolidacja naszego środowiska i jej determinacja zaczyna zdumiewać nawet administratora.... :mrgreen:
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8506
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez mitesek » piątek, 6 czerwca 2008, 10:30

zgłaszam wysyłkę :)
Avatar użytkownika
mitesek
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 857
Dołączył(a): piątek, 14 marca 2008, 11:20
Lokalizacja: okręg wrocławski

Postprzez Dreed » piątek, 6 czerwca 2008, 10:36

Szanowne koleżanki i koledzy.

Naprawdę nie jestem w stanie wyrazić słowami, jak wspaniale razem współpracujemy. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za troskę o przyszłość naszego zawodu.

Aktualny wynik to już 41 !!!!!!!!

Podana ilość jest pewna, z uwagi na kopie jakie otrzymałem na adres petycja@maxima.webd.pl
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8506
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez justice » piątek, 6 czerwca 2008, 11:04

skopiuj sobie poniżej i wklej za post scriptum.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów
W Turku dnia 24 maja 2008r.
Przyjęło następującą rezolucję:

REZOLUCJA

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów przyjęło do wiadomości okoliczności, które powodują zaniepokojenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Są nimi:
a) mechanizm ustalania wynagrodzeń sędziów, który modyfikowany jest corocznie i zależny jest całkowicie od woli politycznej władzy wykonawczej,
b) brak jakichkolwiek prawnych środków, którymi sędziowie mogliby skłonić władzę wykonawczą do zmiany wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ich wynagrodzeń,
c) sposób określania wynagrodzenia sędziów, który jest nieodpowiedni i prowadzi do obniżania poziomu wynagrodzenia sędziów oraz zaciera zasadę trójpodziału władzy wyrażoną w art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
d) ustalanie przez władzę wykonawczą podstawy wynagrodzeń sędziów na poziomie, który jest niezgodny z art. 178 § 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i który każdego roku obniża wartość wynagrodzeń sędziów.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów zaniepokojone jest tym, że:
1. System ustalania wynagrodzenia sędziów w Polsce prowadzi do powstania znacznych różnic pomiędzy poziomem dochodów sędziów a innymi wskaźnikami gospodarki narodowej.
2. Rezultatem tej niedopuszczalnej, ogromnej różnicy, jest uznanie przez Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów, że fundamentalne zasady wyrażone w takich przyjętych przez społeczność międzynarodową aktach jak:
- Europejska Karta Statutu Sędziego (The European Charter on the Status of Judges),
(Art. 6.1: Sędziowie sprawujący wymiar sprawiedliwości są uprawnieni do wynagrodzenia na poziomie, który ochroni ich przed jakimikolwiek naciskami na podejmowane decyzje i tym samym utwierdzi ich niezależność i bezstronność)
- Uniwersalna Karta Sędziego (The Universal Charter of the Judge),
(Art. 13: Sędzia musi otrzymywać wynagrodzenie, które chroni jego faktyczną niezależność ekonomiczną i nie może być zależne od efektów pracy sędziego, a także nie może być obniżane w trakcie sprawowania urzędu)
- Karta Sędziów Europejskich (The Judges Charter in Europe),
(Art. 8: Zarobki sędziów muszą zapewniać sędziemu realną ekonomiczną niezależność i nie mogą zostać zredukowane na żadnym etapie sprawowania urzędu)

nie są przestrzegane przez Polski rząd.

Wyrażając powyższe obawy, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów ponagla władze polskie, aby stosowały te międzynarodowe standardy niezależności sądów. W związku z tym organy władzy wykonawczej i ustawodawczej muszą powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby zagrozić niezawisłości sędziów.
Europejskie Stowarzyszenie Sędziów ponagla także władze polskie, aby upewniały się, że powszechnie uznane standardy niezawisłości są przestrzegane przez cały czas i nie są podejmowane żadne działania, które mogłyby zostać uznane za ich osłabianie.
justice
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 419
Dołączył(a): poniedziałek, 7 stycznia 2008, 14:12

Postprzez Haze » piątek, 6 czerwca 2008, 11:26

Haze
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 157
Dołączył(a): niedziela, 9 marca 2008, 14:17
Lokalizacja: apelacja lubelska

Postprzez Beata » piątek, 6 czerwca 2008, 11:36

Mnie się wydaje, że trzeba także petycje kierować w trybie pilnym do wszystkich posłów ze swoich okręgów . Przecież , jeśli dojdzie do uchwalenia ustawy to droga do jej zmiany będzie niezwykle długa. Nie możemy dopuścić do jej uchwalenia !!!!
To, co z nami wyprawia PO jest niewyobrażalane. I pomyśleć, że tak się cieszyłam z wyników wyborów.

[ Dodano: Pią Cze 06, 2008 11:38 am ]
Oj, nie przeczytałam w dziale Download, że już ktoś o poslach pomyślał :mrgreen:

[ Dodano: Pią Cze 06, 2008 11:41 am ]
Słuchajcie, niech każdy z nas ponadto ustali adresy swoich posłów ze swojego okręgu wyborczego i prześle te petycje także do nich. To podziałać może lepiej, niż do większego gremium. Jeszcze dziś spróbuję ustalić adresy posłów z okręgu piotrkowskiego.
Beata
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 59
Dołączył(a): niedziela, 30 grudnia 2007, 01:09

Postprzez sebus » piątek, 6 czerwca 2008, 12:24

Bozena.Slawiak@sejm.pl <Bozena.Slawiak@sejm.pl>

To jest adres posła PO z lubuskiego z mojego miasta.
Avatar użytkownika
sebus
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 1492
Dołączył(a): poniedziałek, 7 stycznia 2008, 11:08
Lokalizacja: lubuskie

Postprzez Beata » piątek, 6 czerwca 2008, 12:27

Beata
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 59
Dołączył(a): niedziela, 30 grudnia 2007, 01:09

Postprzez jaztek » piątek, 6 czerwca 2008, 12:31

Jak najbardziej popieram protest przeciwko zniesieniu awansów poziomych, ale przed chwilą sprawdzałem na stronie sejmu i projekt ustawy jeszcze nie wpłynął. Chyba, że nie umiem znaleźć :oops: . Może z PO jest tak, że oni głównie mówią /codziennie co innego/ i wycofali się z tego projektu ale zapomnieli o tym powiedzieć ? ;)
jaztek
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 96
Dołączył(a): środa, 19 grudnia 2007, 23:41

Postprzez AQUA » piątek, 6 czerwca 2008, 12:45

jaztek napisał(a):Jak najbardziej popieram protest przeciwko zniesieniu awansów poziomych, ale przed chwilą sprawdzałem na stronie sejmu i projekt ustawy jeszcze nie wpłynął. Chyba, że nie umiem znaleźć :oops: . Może z PO jest tak, że oni głównie mówią /codziennie co innego/ i wycofali się z tego projektu ale zapomnieli o tym powiedzieć ? ;)


Projekt wpłynął wczoraj do Sejmu, więc nie musi być jeszcze zarejestrowany na stronie internetowej.
AQUA
VIP
VIP
 
Posty: 7450
Dołączył(a): środa, 6 lutego 2008, 16:46

Postprzez Dreed » piątek, 6 czerwca 2008, 12:48

Aktualnie mam potwierdzonych przez system 72 osoby, które wysłały maile pod podane przez nas adresy.

Zastrzegam, że podana ilość wynika z otrzymanych kopii. Tym samym nie wliczam osób, które nie dodały adresu petycja@maxima.webd.pl

Projekt wpłynął wczoraj tuż przed godziną 16-tą. Prawdopodobnie na stronie ukaże się albo dzisiaj wieczorem lub dopiero popołudniu....
Ostatnio edytowano piątek, 6 czerwca 2008, 12:50 przez Dreed, łącznie edytowano 1 raz
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8506
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez jaztek » piątek, 6 czerwca 2008, 12:49

No to mają 3 tygodnie. Czy ktoś pamięta /ma czas, umie sprawdzić/ jak głosowała PO przy zmianie usp wprowadzającej awanse poziome?
jaztek
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 96
Dołączył(a): środa, 19 grudnia 2007, 23:41

Postprzez Sandman » piątek, 6 czerwca 2008, 12:52

jaztek napisał(a):No to mają 3 tygodnie. Czy ktoś pamięta /ma czas, umie sprawdzić/ jak głosowała PO przy zmianie usp wprowadzającej awanse poziome?

Brawo Jaztek, świetny pomysł. Trzeba ich zawstydzić, że tak zmieniają zdanie w zależności od tego czy są w ławach rządowych czy nie ....zakładam, że głosowali za awansami.
Avatar użytkownika
Sandman
Moderator
Moderator
 
Posty: 5890
Dołączył(a): poniedziałek, 7 stycznia 2008, 21:29

Postprzez Łukasz G. » piątek, 6 czerwca 2008, 13:30

....zakładam, że głosowali za awansami.

Tu Cię zaskoczę, otóż nie - głosowali za odrzuceniem całości ustawy, a następnie przeciwko jej przyjęciu. Są przynajmniej na swój sposób konsekwentni

http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/0/10C ... enDocument

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowa ... nt&5&42&64
Łukasz G.
 

Postprzez magdam » piątek, 6 czerwca 2008, 14:06

Ja wysłałam do posłów z mojego okręgu-dla pewności, że petycję otrzymają.
Nie zaszkodzi, żeby inni posłowie (spoza komisji sprawiedliwości) mieli bezpośrednią możliwość zapoznania się z tymi informacjami.
Ostatnio edytowano piątek, 6 czerwca 2008, 14:12 przez magdam, łącznie edytowano 4 razy
magdam
 

Postprzez Paweł » piątek, 6 czerwca 2008, 14:09

Dreed napisał(a):Aktualnie mam potwierdzonych przez system 72 osoby, które wysłały maile pod podane przez nas adresy.

Zastrzegam, że podana ilość wynika z otrzymanych kopii. Tym samym nie wliczam osób, które nie dodały adresu petycja@maxima.webd.pl

Projekt wpłynął wczoraj tuż przed godziną 16-tą. Prawdopodobnie na stronie ukaże się albo dzisiaj wieczorem lub dopiero popołudniu....


Ja też wysłałem, ale zapomniałem dodać adresu :cry: sorry!
Paweł
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 186
Dołączył(a): piątek, 11 stycznia 2008, 11:58

Następna strona

Powrót do AWANSE POZIOME - kolejne akcje !!!

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron