Opinie środowiska w sprawie dalszych protestów

Dział dostępny do czytania bez konieczności logowania się

Postprzez Dreed » poniedziałek, 9 lutego 2009, 17:24

[center]Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26.01.2009 r.

[/center]

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie podjęło uchwałę następującej treści:

Popieramy w całej rozciągłości uchwały i cele działania Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA zmierzające do zagwarantowania niezależności sądów, niezawisłości sędziów i godności sprawowanego przez nich urzędu, jak również przyłączamy się do uchwał podejmowanych przez Zgromadzenia Ogólne Sędziów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, przypominające władzy ustawodawczej i wykonawczej o tym, iż bez sprawnie działającego wymiaru sprawiedliwości, stanowiącego przecież część władzy państwowej, do czego zmierzają nasze działania, nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie demokratycznego państwa prawa.

Jednocześnie wyrażamy przekonanie, że słuszne postulaty środowiska sędziowskiego zostaną bez zbędnej zwłoki załatwione.Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego

Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Tadeusz Julian Haczkiewicz


P.S.
Jak widzę Pomorze górą :lol: Szczecin, Gdańsk.... To są pozytywne przykłady :mrgreen:
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8417
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez Dreed » środa, 11 lutego 2009, 23:27

Wynik ankiety....Nie istniała możliwość oddania głosu z tego samego adresu IP. Na ile wyniki są wymierne zobaczymy w najbliższych dniach bez wokand 23-27 lutego 2009r. oraz w składaniu oświadczeń o bojkocie wyborówObrazek
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8417
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez AQUA » środa, 11 lutego 2009, 23:30

[center]Uchwała Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA" w Suwałkach z dnia 6.02.2009 r.
[/center]

Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Suwałkach podtrzymują swoje stanowisko zawarte w uchwale oddziału z dnia 12.12.2008.

Nadal stwierdzamy, że postulaty środowiska sędziowskiego nie zostały spełnione. Projekt zmiany usp znajduje się na etapie prac sejmowych,których ani końca ani ostatecznego efektu nie widać. Nie dostrzegamy również dobrej woli ze strony rządu do podwyższenia wynagrodzeń sędziowskich na kolejne lata.

Zdajemy sobie sprawę (co podnosiliśmy już w poprzedniej uchwale), że również nasz kraj zmaga się obecnie ze skutkami kryzysu finansowego, co może oznaczać konieczność zmiany budżetu państwa w zakresie dochodów i wydatków . Nie zwalnia to jednak władzy ustawodawczej i wykonawczej z obowiązku realizacji normy wynikającej z art. 178 ust. 2 Konstytucji. Wykazywaliśmy już uprzednio dobrą wolę, deklarując możliwość akceptacji podwyżki naszych wynagrodzeń poprzez ich stosowne rozłożenie w czasie. Ponieważ nie spotkało się to dotąd z reakcją przedstawicieli dwóch pozostałych władz - ustawodawczej i wykonawczej jesteśmy za kontynuacją protestów w sposób określony uchwałami Zebrania Delegatów z dnia 25 października 2008 w Zegrzu.

Jedynie nasze zdecydowane i solidarne działanie może zmienić ten stan rzeczy, ponieważ nie sposób dłużej oczekiwać na dobrą wolę pozostałych władz, a nasze prośby i apele okazały się jak dotąd nieskuteczne.

Apelujemy również do wszystkich członków stowarzyszenia o niepodważanie uchwał Zebrania Delegatów z 25.10.2008 r., które jest najwyższą władzą naszego stowarzyszenia i tylko ono jest władne w inny sposób określić sposób naszego postępowania . Przypominamy, że w sprawie protestów Zarząd Stowarzyszenia został upoważniony do zawieszenia akcji protestacyjnej na czas oznaczony wyłącznie w sytuacji, gdy wszystkie nasze postulaty zostaną spełnione.

Tym samym wszelkie próby wywierania presji na oddziały i poszczególnych członków stowarzyszenia w celu podjęcia decyzji o zaprzestaniu protestów są nieuzasadnione i nie mogą mieć mocy prawnej. Obecnie zwoływanie nadzwyczajnego zebrania delegatów w odstępie około 100 dni od poprzedniego, gdy nie osiągnięto spełnienia naszych oczekiwań w istotnej części, jest nieuzasadnione i niepotrzebne.

Dopiero spełnienie (w formie zmiany ustawy) chociaż w znacznym zakresie naszych postulatów mogłoby uzasadnić potrzebę zwołania nadzwyczajnego Zebrania Delegatów i podjęcia decyzji co do dalszych działań Stowarzyszenia w inny sposób niż określono to 25.10.2008 r.

Popieramy stanowisko sędziów krakowskich z dnia 29.01.2009 r. w sprawie konieczności spełnienia innych postulatów pozapłacowych.

http://www.iustitia.pl/content/view/491/74/
Ostatnio edytowano czwartek, 12 lutego 2009, 16:16 przez AQUA, łącznie edytowano 1 raz
AQUA
VIP
VIP
 
Posty: 7450
Dołączył(a): środa, 6 lutego 2008, 16:46

Postprzez iga » czwartek, 12 lutego 2009, 16:15

[center]Uchwała Zarządu SSP „Iustitia” Oddział w Świdnicy
z dnia 12 lutego 2009 roku [/center]


Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Świdnicy z głębokim zaniepokojeniem przyjmuje do wiadomości stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie akcji protestacyjnych organizowanych w sądach oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zawarte w liście otwartym z dnia 12 stycznia 2009 r.
Akcja protestacyjna propagowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia", skupia nie tylko sędziów należących do stowarzyszenia , ale również pozostający poza nim. Forma, sposób, a nade wszystko cele protestów, określone zostały podczas XII Zebrania Delegatów SSP „Iustitia" w drodze demokratycznie podjętych uchwał.
W naszym odczuciu osoby, którym powierzono wykonywanie władzy ustawodawczej i wykonawczej, nie zrobiły niczego, co wiarygodnie świadczyłoby, iż zamierzają tych zasad przestrzegać. To brak zainteresowania pozostałych dwóch władz problemami i zagrożeniami sądownictwa doprowadziły do konieczności podjęcia przez sędziów akcji protestacyjnych. Dalsze milczenie środowiska byłoby równoznaczne z akceptacją takiego stanu rzeczy.
Akcja protestacyjna, nazwana dniami bez wokand nie jest strajkiem. Sędziowie w czasie protestów pełnią swe obowiązki i świadczą pracę, przygotowując się do rozpraw, podnosząc kwalifikacje zawodowe, sporządzając uzasadnienia. Podejmują wszystkie te czynności, które dotychczas wykonywali w czasie wolnym, kosztem życia prywatnego.
Wbrew opinii Krajowej Rady Sądownictwa, działania podjęte przez środowisko sędziowskie, mają na celu wyłącznie troskę o dobro wymiaru sprawiedliwości i służą najlepiej pojętemu interesowi społecznemu.
To właśnie SSP „Iustitia”, jako organizacja zrzeszająca sędziów sądów wszystkich szczebli, problemy te dostrzega najwyraźniej i podejmuje działania zapobiegające dalszej zapaści sądownictwa. Działania Stowarzyszenia są zgodne z prawem i w żadnej mierze nie naruszają zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Decyzja o udziale w proteście jest suwerenną decyzją każdego sędziego, a skala dotychczasowych protestów ukazuje jedynie stopień determinacji środowiska i wagę problemu.
Zgadzamy się z KRS, że troska o dobro i wizerunek wymiaru sprawiedliwości jest obowiązkiem sędziów. Nie można jednak zapominać, że obowiązek ten obciąża w równej mierze władzę ustawodawczą i wykonawczą, które powinny zagwarantować obywatelom poszanowanie konstytucyjnego prawa do sądu, poprzez właściwą organizację sądownictwa, również od strony materialnej.
Nie podzielamy natomiast poglądu KRS, że udział sędziów w komisjach wyborczych jest ich obowiązkiem. Nie budzi wątpliwości fakt, że wysoki status, niezawisłość oraz kwalifikacje zawodowe i moralne uzasadniają powierzenie sędziom kluczowych funkcji w spełnianiu czynności wyborczych.
Jest to pozajurysdykcyjny przywilej sędziego, przyznany mocą ustawy i jakkolwiek spełnianie funkcji wyborczych nie stanowi wykonywania władzy sądowniczej sensu stricto, to jednak sędziowie korzystają przy ich spełnianiu z niezawisłości oraz niezależności. Członkostwo w komisjach wyborczych ma charakter fakultatywny, o czym świadczy treść art. 45 ust. 1 pkt 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, czy art. 18 ust. 1 Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Tym samym uważamy, że obligowanie sędziego do udziału w komisji wyborczej wbrew jego woli godzi w atrybut niezawisłości.
Zarząd Oddziału SSP „Iustitia” w Świdnicy z zadowoleniem przyjmuje troskę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o praktyczną realizację zapisów art. 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie wyrażamy ubolewanie, że Fundacja nie dostrzega przy tym, że to politycy swoim lekceważeniem trzeciej władzy doprowadzili do konieczności podejmowania przez sędziów akcji protestacyjnych. Szkoda, że uwadze instytucji tak zasłużonej dla ochrony praw człowieka tym razem umknęło, że wolność obywatelska istnieje tylko tam, gdzie są silne sądy. Filarem demokratycznego państwa prawa jest niezależność sądów z pełną gwarancją niezawisłości sędziów. Wynagrodzenie sędziowskie jest powszechnie uznawane za niezwykle istotny element niezawisłości sędziego, a kwestia zapewnienia właściwego i godnego wynagradzania sędziów była przedmiotem zainteresowania organizacji o charakterze międzynarodowym. Wagę zagadnienia zauważyło Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, przyjmując podczas VII Kongresu Narodów Zjednoczonych Podstawowe zasady niezależności i niezawisłości sędziów, a także Rada Europy, formułując Zalecenie Komitetu Ministrów dotyczące niezawisłości, sprawności i roli sędziów, a następnie przyjmując Europejską Kartę Ustawowych Zasad Dotyczących Sędziów.
Wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego w Polsce jest jednym z najniższych w obszarze Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich trzech lat wynagrodzenie to wzrosło o niecałe 90 złotych netto, a szeroko komentowana przez władze polityczne, jak też wspomniana w liście Fundacji, podwyżka uposażeń, pozostaje wyłącznie w sferze projektów.
Tym samym nieprawdą jest, akcentowana przez Fundację, poprawa sytuacji materialnej sędziów. Pomimo trwającej już od wielu miesięcy akcji protestacyjnej środowiska sędziowskiego władze polityczne nie zrealizowały żadnego z postulatów, ograniczając się do prezentowania opinii publicznej nieprawdziwych informacji o politycznym podłożu protestów, rzekomych sukcesach rządu w procesie reformy sądownictwa i iluzorycznym, dobrym poziomie wynagrodzeń sędziowskich. Postulaty zawarte w uchwale programowej i protestacyjnej Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Zegrzu nadal pozostają niezrealizowane.
Władza sądownicza, równorzędna wobec pozostałych wedle postanowień art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jest lekceważona, a jej problemy są ignorowane. Uważamy, że w obecnej sytuacji zagrożone jest funkcjonowanie sądownictwa jako trzeciej władzy. Protest ogłoszony przez SSP "Iustitia" jest jedynym realnym sposobem skłonienia władzy politycznej do respektowania przepisów Konstytucji RP.
Apelujemy wiec do wszystkich sędziów, którym leży na sercu dobro wymiaru sprawiedliwości, zarówno członków Stowarzyszenia, jak i sędziów niezrzeszonych, aby masowo wzięli udział we wszystkich akcjach protestacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie.
Avatar użytkownika
iga
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 14056
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: Kraków

STANOWISKO KRS wobec protestów z 13.02.2009

Postprzez iga » sobota, 14 lutego 2009, 19:39

[center]Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa
z dnia 13.02.2009r w przedmiocie opóźnienia prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych
[/center]


Krajowa Rada Sądownictwa z ogromnym niepokojem przyjęła kolejne odroczenie terminu zakończenia prac legislacyjnych w sprawie uregulowania systemu wynagrodzeń sędziowskch.
Sędziowie od ponad roku oczekują na realizację słusznych żadań związanych ze sposobem ustalania wynagrodzeń i ich wysokości zagwarantowanej konstytucją RP. Zgłaszanie kolejnych rozwiązań, a od września 2008r poprawek, nawet zasadnych, które jednak mogą być uregulowane w odrębnej ustawie , odbierane jest jako celowe przedłużanie procesu legislacyjnego.
Krajowa Rada Sądownictwa zauważa, że dalsze tego typu działania doprowadzić mogą do przyjęcia przez Radę, jako organ konstytucyjny, pierwszego w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości "votum nieufności" dla Ministra Sprawiedliwości oraz wzmożenia protestów sędziów i pełnego ich poparcia przez Krajową Radę Sądownictwa.


Przewodniczący KRS
sędzia Stanisław Dąbrowski
Ostatnio edytowano sobota, 19 września 2009, 00:17 przez iga, łącznie edytowano 2 razy
Avatar użytkownika
iga
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 14056
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: Kraków

Poprzednia strona

Powrót do INFORMACJA !!!!!!!!!!! WAŻNE !!!!!!!!

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość