Strona 7 z 10

PostNapisane: piątek, 26 sierpnia 2011, 10:48
przez Włóczykij
czyli jak ŚWWS dali 1.000 i 1.000, to kto da ponad 2.000 zł :roll:

PostNapisane: niedziela, 28 sierpnia 2011, 11:40
przez Pudlonka
poszło - dzięki za smsowe info :mrgreen:

z uwagi na wejście z marszu urlopowego - pytam - czy ustawa jest przesłana już do Prezydenta :?: - pytam aby wiedzieć ile mamy czasu ( tzn czy mam jeszcze to rozpowszechniać czy już nie jest za późno ) <prosi>

PostNapisane: niedziela, 28 sierpnia 2011, 14:24
przez AQUA

PostNapisane: niedziela, 28 sierpnia 2011, 17:24
przez K.Ierownik
Łukasz napisał(a):
jaksa napisał(a):
Łukasz napisał(a):Oddział Warszawski Iustitii dziś właśnie podjął uchwałę, że dorzuci 1.000 zł przekazując ją na konto główne IS na publikację!

Powyższe nie oznacza, że warszawiacy indywidualnie i grupowo też nie pomogą :-)


a to nie pozwolimy by Wam nudno było z tym tysiakiem ;)
skoro WO ustalił, to realizujac konstytucyjną zasadę ŚWWS
też, jako Śląski Oddział, damy tysiąc , teraz pewnie raźniej ;)


No i o to chodzi - ŚWWS!!! - kto da więcej ?

;-)


Raczej kto da mniej.
Ponieważ do współfinansowania ogłoszenia zgłosiło się więcej oddziałów niż wstepnie zakładaliśmy, składka Wawy i Katowic ulegnie pewnie zmniejszeniu.

PostNapisane: niedziela, 28 sierpnia 2011, 20:17
przez Włóczykij
czyli górą akcje indywidualne :roll: /skoro grupowe do weryfikacji /

PostNapisane: niedziela, 28 sierpnia 2011, 21:22
przez kzawislak
Pudlonka napisał(a):poszło - dzięki za smsowe info :mrgreen:

z uwagi na wejście z marszu urlopowego - pytam - czy ustawa jest przesłana już do Prezydenta :?: - pytam aby wiedzieć ile mamy czasu ( tzn czy mam jeszcze to rozpowszechniać czy już nie jest za późno ) <prosi>


jeszcze nie jest podpisana

ale trzeba słać ... szybciutko ;)

[ Dodano: Pon Sie 29, 2011 12:37 pm ]
AQUA napisał(a):http://lex.pl/?cmd=artykul,15065,title,reforma-sadow-do-trybunalu-

Reforma sądów do Trybunału?


żeby nie umknęło:

"Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. - Problem w tym, że tak istotny projekt powinien być, jak się wydaje, czytany w trakcie posiedzenia plenarnego Sejmu. Regulamin Sejmu stanowi, że pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu dotyczy projektów regulujących m.in. ustrój i właściwość władz publicznych. Z art. 10 Konstytucji RP wprost wynika, że władza sądownicza ma w istocie charakter publiczny – mówi Artur Pietryka - Naszym zdaniem projekt powinien być czytany w obecności 460 posłów na posiedzeniu Sejmu. Zauważmy, że w trakcie pierwszego czytania podczas posiedzenia Komisji, w głosowaniu nad zwołaniem wysłuchania publicznego uczestniczyło jedynie 15 posłów - dodaje.
(...)
W toku prac parlamentarnych dochodziło do sytuacji, kiedy to ich uczestnicy nie dysponowali projektami poprawek, nad którymi prowadzone było głosownie i były one odczytywane jedynie na głos. W trakcie jednego z posiedzeń Komisji poseł Andrzej Czuma zgłosił poprawki, które objętościowo zajmowały dwa arkusze A4. Dopiero po protestach pozostałych członków Komisji, poprawki zostały skserowane i im wręczone, tak aby mieli faktyczną możliwość zapoznania się z nimi.
Prace nad projektem posuwały się niezwykle szybko, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę liczne krytyczne opinie środowiska prawniczego i znaczny zakres projektowanych zmian. Zastrzeżenia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka budzi również negatywna praktyka opuszczania przez parlamentarzystów sal posiedzeń. W efekcie uzasadnienie proponowanych przez podmioty społeczne poprawek prezentowane było niemalże do pustej sali.

Ustawa została przyjęta przez Sejm 18 sierpnia. - W Polsce tyle się dyskutuje na temat jakości stanowionego prawa. Tymczasem tryb prac nad nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych jak w soczewce pokazuje, jak daleko jest jeszcze do osiągnięcia satysfakcjonujących standardów – mówi dr Adam Bodnar. I dodaje: wszelkie wady w funkcjonowaniu sądów - które mogą wynikać z błędnej legislacji - odbijać się będą negatywnie na sprawowaniu trzeciej władzy i rozstrzyganiu o naszych prawach i obowiązkach”.

PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 22:04
przez TEZ
Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
przygotowana na zlecenie Biura Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu przez prof. Marka Chmaja

http://www.senat.gov.pl/k7/dok/opinia/2011/oe-174.pdf

"Należy również zwrócić uwagę, iż w Ustawie ściśle rozgraniczono uprawnienia nadzorcze
Ministra Sprawiedliwości i prezesów sądów w zakresie nadzoru administracyjnego: zewnętrznego Ministra Sprawiedliwości i wewnętrznego sprawowanego przez prezesów sądów (art. 8, 9 i 9a Ustawy oraz dział I rozdział 5 Ustawy). Precyzyjne [podkreslenie moje - TZ] określenie uprawnień nadzorczych w ramach nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego skutkuje logicznym podziałem tych zadań i pożądanym wzajemnym ich dopełnianiem się.
Ustawa wprowadza system okresowych ocen pracy sędziów, które dokonywane mają być
przez sędziów wizytatorów powoływanych przez prezesów sądów apelacyjnych. Kontrola
taka ma odbywać się co 4 lata, zaś sędziom zapewniony ma być dwustopniowy tryb kontroli.
(...) Ustawa wyraźnie zakreśla zatem ramy możliwej kontroli i oceny pracy sędziów. Stwarza to gwarancje niedopuszczalności ingerencji w sferę niezawisłości
sędziów. W tym zakresie, ustawa winna wyraźnie precyzować pole możliwej ingerencji,
z tego względu dochowanie zasad przyzwoitej legislacji jest bardzo istotne. Doprecyzowaniem wskazanego zakresu oceny jest przepis art. 106a § 2, który szczegółowo określa działalność sędziego podlegającą analizie. W przepisie tym mowa o sprawności i efektywności podejmowanych czynności i organizowania pracy przy rozpoznawaniu spraw lub wykonywaniu innych powierzonych funkcji, kulturze urzędowania, obejmującej kulturę osobistą i kulturę organizacji pracy, poszanowaniu praw stron lub uczestników postępowania przy rozpoznawaniu spraw lub wykonywaniu innych zadań, sposobie formułowania wypowiedzi przy wydawaniu i uzasadnianiu orzeczeń, procesie doskonalenia zawodowego. Szczegółowe kryteria oraz sposób oceny pracy sędziego ma wskazać rozporządzenie wydane przez Ministra Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa (art. 106e Ustawy).
Należy wskazać, że wyraźne zakreślenie granic kontroli pracy sędziego na poziomie ustawowym (art. 106a-106c Ustawy) spełnia wymogi gwarancji wynikających z zasad przyzwoitej legislacji.
Istotną gwarancją jest też art. 106a § 3 Ustawy, który wyraźnie wskazuje, że zakres oceny
pracy sędziego nie może wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli. W Ustawie
jednoznacznie określono również tryb zgłaszania uwag sędziego do dokonanej oceny.
(...)
Uchwalona przez Sejm Ustawa obejmuje nowelizacją ok. 80 spośród 179 przepisów obecnej
ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, tzn. że blisko połowa przepisów ulegnie
zmianie. Oznacza to, że nowelizacja dotyka zasadniczej części przepisów o ustroju sądów
powszechnych. Nowelizacja dotyka istotnych regulacji, jak organy sądu, nadzór nad sądownictwem powszechnym, system oceny pracy sędziów, zasady delegowania sędziów do wykonywania obowiązków sędziego w innym sądzie, organizacja samorządu sędziowskiego, struktura wewnętrzna sądów (wydziały). Rozwiązaniem optymalnym w przypadku analizowanej Ustawy byłoby zatem uchwalenie nowej ustawy regulującej ustrój sądów powszechnych.
Opiniujący pragnie wskazać, że przedmiotowa Ustawa wprowadza szerokie zmiany w zakresie obowiązującego ustroju sądownictwa powszechnego, jednak wobec zachowania przejrzystości i dookreśloności przepisów, regulacje te nie budzą zastrzeżeń Opiniującego. Nowe przepisy zostały sformułowane tak, że nie ma podstaw do wątpliwości interpretacyjnych. [podkreślenie moje - TZ]
W związku z powyższym, należy wskazać, że Ustawa w analizowanym zakresie realizuje
zasadę dostatecznej określoności wynikającą z art. 2 Konstytucji.
(...)
Na gruncie obecnego, niewydajnie funkcjonującego systemu sądownictwa powszechnego
wszelkie działania mające na celu jego reformę są uzasadnione w świetle celów Ustawy. W efekcie projektowana regulacja jest zgodna z materialnie rozumianą zasadą praworządności.
[podkreślenie moje - TZ] Proponowane zmiany należy bowiem uznać za wartościowe kroki w kierunku zapewnienia racjonalnego, wydajnego, ekonomicznego, praworządnego i skutecznego systemu sądownictwa powszechnego. Nowelizacja jest również zgodna z formalną zasadą praworządności, stanowi bowiem wyraźną podstawę wszelkich kompetencji organów wykonujących przydzielone przez Ustawę zadania.
(...)
W ocenie Opiniującego, Ustawa racjonalnie zmierza do osiągnięcia zamierzonego
przez ustawodawcę celu – tj. do reformy wymiaru sprawiedliwości w kierunku jego uelastycznienia i usprawnienia (zob. pkt 1.4. Opinii). W kontekście ratio legis analizowanej Ustawy, należy uznać, iż ustawodawca wprowadzając ww. regulacje realizuje wskazane w Konstytucji obowiązki, dotyczące zapewnienia poszanowania ustrojowych zasad, takich jak: zasada praworządności, niezależności sądów i niezawisłości oraz nieusuwalności sędziów. Regulacje Ustawy racjonalnie dążą do realizacji założonych celów. Z tego powodu, ingerencja prawodawcza jest proporcjonalna w stosunku do założonych celów i nie jest nadmierna.
(...)
W świetle powyższego, należy wskazać, że brzmienie upoważnienia ustawowego zawartego
w nowelizowanym przepisie art. 106e oraz art. 148 § 3 Pousp, a także art. 41e
Pousp budzi istotne wątpliwości z punktu widzenia zgodności z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
W pozostałym zakresie, delegacje ustawowe zawarte w analizowanej Ustawie należy
uznać za zgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
W art. 41e rozwiązanie jest w miarę proste. Po słowach „w drodze rozporządzenia”
słowo „tryb” proponuję zamienić na „szczegółowy tryb”. Z kolei w art. 106e oraz art. 148
§ konieczne jest uszczegółowienie (konkretyzacja) wytycznych dotyczących treści rozporządzenia.
(...)
Konkludując, przepis art. 77 § 2b znowelizowanego Pousp, w zakresie w jakim wyłącza
Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury z zakresu jednostek, w których sędzia
nie może łączyć wykonywania czynności administracyjnych z funkcją orzekania należy
uznać za niezgodny z art. 173 Konstytucji.
(...)
Z powyższego wynika, że wprowadzany Ustawą system okresowych ocen pracy sędziów
nie jest niezgodny z przepisem art. 178 ust. 1 Konstytucji, nie wkracza bowiem
w sferę objętą konstytucyjną gwarancją niezawisłości sędziego."

PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 23:22
przez barakuda
dzisiaj, a więc na krótko przed wyborami "rząd" ogłosił, że płaca minimalna w 2012 r. będzie wynosić 1500 zł brutto /co oznacza wzrost o około 8%/. nadto premier pawlak stwierdził, że "rząd" zamierza powiązać płacę minimalną z pkb. zatem mamy kolejny i to jaskrawy dowód łamania naszego prawa do "godziwego" wynagrodzenia tym bardziej, że nasze pensum zostało zamrożone w ustawie budżetowej. czy w dalszym ciągu nasze środowisko będzie biernie przyglądąć się ograbianiu nas przez resort finansów, a zwłaszcza gdy porównać nasz statut materialny z innymi grupami zawodowymi?

PostNapisane: środa, 14 września 2011, 10:38
przez amelius
Ustawa wprowadza system okresowych ocen pracy sędziów, które dokonywane mają być
przez sędziów wizytatorów powoływanych przez prezesów sądów apelacyjnych. Kontrola
taka ma odbywać się co 4 lata, zaś sędziom zapewniony ma być dwustopniowy tryb kontroli.


Szkoda, że pan prof. Marek Chmaj nie wskazał, na czym polega ów dwustopniowy tryb kontroli i nie przeanalizował go pod kątem zgodności z ustawą zasadniczą.

PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 14:25
przez AQUA
Proszę Państwa, tu jest wątek dotyczący uchwalonych zmian usp.

O śmieszności i różnych pretensjach proszę pisać

TUTAJ

PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 15:15
przez AQUA
amelius napisał(a):
Ustawa wprowadza system okresowych ocen pracy sędziów, które dokonywane mają być
przez sędziów wizytatorów powoływanych przez prezesów sądów apelacyjnych. Kontrola
taka ma odbywać się co 4 lata, zaś sędziom zapewniony ma być dwustopniowy tryb kontroli.


Szkoda, że pan prof. Marek Chmaj nie wskazał, na czym polega ów dwustopniowy tryb kontroli i nie przeanalizował go pod kątem zgodności z ustawą zasadniczą.


Domyślam się, że chodzi o możliwość zgłoszenia pisemnych uwag wraz z uzasadnieniem w terminie dwóch tygodni od zapoznania się z oceną pracy, o której mowa w art. 106c §3 ustawy.

PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 16:39
przez amelius
AQUA napisał(a):Domyślam się, że chodzi o możliwość zgłoszenia pisemnych uwag wraz z uzasadnieniem w terminie dwóch tygodni od zapoznania się z oceną pracy, o której mowa w art. 106c §3 ustawy.


Zapewne tak. Chciałbym tylko poznać tok rozumowania pan profesora pozwalający mu uznać, że to jest w ogóle dwustopniowy tryb kontroli będący jednocześnie w zgodności z Konstytucją.

PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 17:44
przez Volver
AQUA napisał/a:

Domyślam się, że chodzi o możliwość zgłoszenia pisemnych uwag wraz z uzasadnieniem w terminie dwóch tygodni od zapoznania się z oceną pracy, o której mowa w art. 106c §3 ustawy.


Zapewne tak. Chciałbym tylko poznać tok rozumowania pan profesora pozwalający mu uznać, że to jest w ogóle dwustopniowy tryb kontroli będący jednocześnie w zgodności z Konstytucją.


napisz do niego list i już.adres jest znany.

[ Dodano: Czw Wrz 15, 2011 5:45 pm ]
drogi ameliusie napisz do niego list.adres jest znany.

PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 22:18
przez Włóczykij
Tomasz Zawiślak napisał(a):Szczegółowe kryteria oraz sposób oceny pracy sędziego ma wskazać rozporządzenie wydane przez Ministra Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa (art. 106e Ustawy).


:idea: :idea: :idea:
jakiś kierunek dalyszch działań :?:

PostNapisane: piątek, 16 września 2011, 00:06
przez AQUA
http://lex.pl/?cmd=artykul,15543,title, ... oju-sadow-

KRS spyta ekspertów o szanse skargi do TK na ustawę o ustroju sądów

PostNapisane: piątek, 16 września 2011, 01:23
przez censor
..a eksperci powiedzą, że nie ma szans i spoko. :|

PostNapisane: piątek, 16 września 2011, 08:37
przez art_60
AQUA napisał(a):http://lex.pl/?cmd=artykul,15543,title,krs-spyta-ekspertow-o-szanse-skargi-do-tk-na-ustawe-o-ustroju-sadow-

KRS spyta ekspertów o szanse skargi do TK na ustawę o ustroju sądów
Najlepiej zwrócić się do Pana Profesora Chmaja. Jest już w temacie... ;)

PostNapisane: piątek, 16 września 2011, 08:45
przez Gotka
censor napisał(a):..a eksperci powiedzą, że nie ma szans i spoko. :|

no i o to chodzi

PostNapisane: piątek, 16 września 2011, 08:55
przez TGC
AQUA napisał(a):http://lex.pl/?cmd=artykul,15543,title,krs-spyta-ekspertow-o-szanse-skargi-do-tk-na-ustawe-o-ustroju-sadow-

KRS spyta ekspertów o szanse skargi do TK na ustawę o ustroju sądów

To wśród członków KRS nie ma eksperta od zgodności ustaw z konstytucją? Pogratulować...

PostNapisane: piątek, 16 września 2011, 09:11
przez art_60
TGC napisał(a):
AQUA napisał(a):http://lex.pl/?cmd=artykul,15543,title,krs-spyta-ekspertow-o-szanse-skargi-do-tk-na-ustawe-o-ustroju-sadow-

KRS spyta ekspertów o szanse skargi do TK na ustawę o ustroju sądów

To wśród członków KRS nie ma eksperta od zgodności ustaw z konstytucją? Pogratulować...
Teraz widocznie taka moda, aby się nie wysilać i w każdej sprawie sięgać po ekspertów. Skoro w Ministerstwie Sprawiedliwości nie ma osób, które potrafią przeprowadzić analizę struktury sądów i zamawia się ekspertyzę taką jak niżej, to nic już nie może dziwić:,, Analiza struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego
(ogłoszenie o konkursie)

http://bip.ms.gov.pl/pl/m...i-372-0111.html&#8221;

PostNapisane: piątek, 16 września 2011, 09:16
przez censor
Po prostu przyszła moda na tak zwany szumnie outsourcing.

[ Dodano: Pią Wrz 16, 2011 9:24 am ]
Gotka napisał(a):
censor napisał(a):..a eksperci powiedzą, że nie ma szans i spoko. :|

no i o to chodzi
Bo gdyby faktycznie ich wolą było skarżenie ustawy to od razu wyrażaliby taką wolę. Sięganie do ekspertów trąci w tym wypadku - tak uważam - daleko idącym dystansem do sprawy, wręcz "zamiarem ewentualnym" żeby może nie ruszać no bo przecież ekspert się tak wypowiedział. Czy członkowie KRS nie maja swej oceny ustawy? A co tracą skarżąc ją? Jakieś konsekwencje? No chyba nie. Nie rozumiem.
A tak w ogóle to jak tak dalej pójdzie z tą modą na ekspertów, to (abstrahuję od kosztów!) za niedługo zmienią procedury tak, że o wszystkim będą decydować eksperci prawni i sąd nie będzie w ogóle miał prawa dokonywać oceny prawnej. Od stanu faktycznego będzie jeden biegły, od stanu prawnego inny (ekspert) a sędzia to będzie taki gryzipiórek który nagryzmoli wyrok: byle starannie, bo go ocenią okresowo negatywnie. :evil:

PostNapisane: piątek, 23 września 2011, 12:14
przez picu
gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości co do tego, jak przebiegały prace nad ustawą

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/ ... WIDEO.html

o komisji sprawiedliwości zaczyna się około 0:35 sekundy :evil:

PostNapisane: piątek, 23 września 2011, 16:15
przez violan
Stado #@$*&^%$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil:

PostNapisane: piątek, 23 września 2011, 16:27
przez Sandman
Bez złudzeń.... :evil:

PostNapisane: piątek, 23 września 2011, 16:48
przez Volver
violan napisał(a):Stado


Sta dO?;))